Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Ben­druo­me­nių at­sto­vai da­li­jo­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir iš­ban­dė jė­gas var­žy­tu­vė­se

Bir­že­lio 1-ąją Bab­run­go kai­me įvy­ku­si tra­di­ci­nė ra­jo­ni­nė ben­druo­me­nių su­ei­ga-kon­fe­ren­ci­ja „Te­gu ben­dru­mas mus vie­ni­ja – 2019“ šie­met su­kvie­tė apie 200 at­sto­vų iš vi­sos Plun­gės sa­vi­val­dy­bės. Pa­ben­drau­ti su ben­druo­me­nių at­sto­vais, pa­si­džiaug­ti jų veik­la, o tuo pa­čiu pa­dė­ko­ti, kad bu­ria žmo­nes į ak­ty­vią ir nau­din­gą veik­lą, at­vy­ko Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys ir An­drie­jus Stan­či­kas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – aso­cia­ci­ja „Plun­gės kraš­tas“, Bab­run­go se­niū­ni­ja bei Bab­run­go se­niū­ni­jos šei­mų ben­druo­me­nė „Tė­viš­kė“ – džiau­gė­si ge­ru oru ir ak­ty­via, įdo­mia pro­gra­ma, ku­rio­je ben­druo­me­nių at­sto­vai da­li­jo­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, ama­ti­nin­kai ir ver­sli­nin­kai pri­sta­tė sa­vo pro­duk­tus, o vi­si da­ly­viai jė­gas iš­ban­dė įvai­rio­se spor­to var­žy­bo­se ir me­no už­si­ė­mi­muo­se, ko­šės vi­ri­mo čem­pio­na­te bei šei­mų var­žy­tu­vė­se. Pa­čius ma­žiau­sius džiu­gi­no ba­tu­tai ir vai­ku­čių auk­ly­tė Pe­ly­tė, ste­bi­no Bur­bu­lų dė­dės pa­si­ro­dy­mas.
O Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ras, įren­gęs „Svei­ka­tin­gu­mo pa­la­pi­nę“, su­lau­kė di­džiu­lio žmo­nių ant­plū­džio.
Ben­druo­me­nių su­ei­gai-kon­fe­ren­ci­jai ei­nant į pa­bai­gą, su­su­muo­ti var­žy­tu­vių, kon­kur­sų re­zul­ta­tai.
Ko­šių vi­ri­mo čmpio­na­te, reik­li ko­mi­si­ja (su­da­ry­ta vien tik iš ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sių ir ko­šes ra­gu­vu­sių vai­kų) nu­spren­dė, kad pir­mą­ją vie­tą su 82 taš­kais už­ėmė Pla­te­lių ben­druo­me­nė, ant­rą­ją (po 76 tšk.) sky­rė 2 ka­ti­lams (prie vie­no bu­vo Šar­ne­lės ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ben­druo­me­nė „Gar­dai“, prie ki­to – Šat­ei­kių, Nar­vaišių ir Alek­san­dra­vo ben­druo­menės), tre­či­ą­ją (63 tšk.) – Prūsa­lių ir Var­ka­lių ben­druo­me­nių vir­tai ko­šei, ket­vir­tą­ją (61 tšk.) – Bab­run­go se­niū­nai­ti­jos šei­mų ben­druo­me­nei „Tė­viš­kė“, penk­tą­ją (60 tšk.) – Grum­blių „Var­na­kal­nio“, šeš­tą­ją (59 tšk.) – Ku­lių „Alan­to“, sep­tin­tą­ją (58 tšk.) – Al­sė­džių, aš­tun­tą­ją (54 tšk.) – Mi­la­šai­čių ir Stal­gė­nų, de­vin­tą­ją (50 tšk.) – Kan­tau­čių ir Žli­bi­nų, de­šim­tą­ją (46 tšk.) – „Tė­viš­kės“ ben­druo­me­nėms.
Ben­druo­me­ninėse šei­my­ninėse spor­tinėse rung­ty­se (jo­ji­me) ne­nu­ga­li­mi bu­vo ir I vietą laimėjo Grum­blių ben­druo­menė „Var­na­kal­nis“, II vie­ta ati­te­ko Stalgėnų ben­druo­me­nei „Gi­ja“, III vie­ta – Mi­lašaičių „Sruo­jos“ ben­druo­me­nei.
Ko­man­dos na­rio nešimo rung­ty­je lai­mė­jo al­sė­diš­kiai, an­tri bu­vo stal­gė­niš­kiai, tre­ti – prū­sa­liš­kiai.
Lan­ko su­ki­mo rung­ty­je vi­sos ke­tu­rios ko­man­dos – Pla­te­lių, Ku­lių „Alan­to“, Bab­run­go „Tė­viš­kės“ ir Grum­blių „Var­na­kal­nio“ – pel­nė vie­no­dai taš­kų.
Žolės ri­tu­lio var­žy­tu­vė­se pir­mie­ji bu­vo nar­vai­šiš­kiai, an­tri – pla­te­liš­kiai, tre­ti – Alek­san­dra­vo „Vi­zi­jos“ at­sto­vai.
Ėji­mo sli­dė­mis rung­ty­je pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Grum­blių „Var­na­kal­nio“, ant­ro­ji – Mi­la­šai­čių „Sruo­jos“, tre­čio­ji – Stal­gė­nų „Gi­jos“ ben­druo­me­nių ko­man­doms.
Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gė­si pa­si­se­ku­siu ren­gi­niu ir rė­mė­jais, pa­dė­ju­siais or­ga­ni­zuo­ti šven­tę: Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, UAB „KONEKESKO“, Bab­run­go se­niūnai­ti­jos šeimų ben­druo­me­ne „Tė­viš­kė“ (pir­mi­nin­kė Ai­ri­da Mont­vy­die­nė), Sei­mo na­riu Jo­nu Var­ka­liu, Plungės ra­jo­no ben­druo­me­nių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ke Ri­ma Jo­ku­baus­kie­ne, Bab­run­go se­niūni­jos se­niūne Rūta Jo­nušie­ne, Bab­run­go se­niūni­jos se­niūnaičiais, Al­gir­du Pečiu­liu, vi­sais Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jams, iš ku­rių so­dybų bu­vo ga­li­ma pri­si­jung­ti prie elek­tros tinklų.
Ren­gi­nio pa­bai­gą vai­ni­ka­vo ne tik var­žy­tu­vių nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mai, bet ir dvie­jų ru­pių – „Lit­rol“ ir „Dro­vuo­liai“ – kon­cer­tas.

Komentarai
Kiti straipsniai