Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

„Tri­mi­ta­tis“ skam­bė­jo gim­to­sios Že­mai­ti­jos gar­bei

Ge­gu­žės 24 d. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pri­ei­go­se nu­ai­dė­jo XIX Že­mai­ti­jos ir Klai­pė­dos kraš­to tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Tri­mi­ta­tis“, šiais me­tais skir­tas Že­mai­ti­jos me­tams pa­mi­nė­ti. Fes­ti­va­lį or­ga­ni­za­vo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los Tau­ti­nių in­stru­men­tų sky­riaus mo­ky­to­jai: Jū­ra­tė Zu­bie­nė, Ire­na Ur­bo­nie­nė, Dai­nius Griš­ka, o jiems tal­ki­no vi­sas mo­kyk­los mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas di­rek­to­rės Ri­tos Ur­nie­žie­nės.

Že­mai­ti­jos ir Klai­pė­dos kraš­to tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Tri­mi­ta­tis“ ren­gia­mas nuo 2001 me­tų kas­met vis ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je. Jis jau ap­su­ko ne vie­ną ra­tą po Že­mai­ti­jos mies­tus ir mies­te­lius, vy­ko Gargž­dų, Klai­pė­dos, Kre­tin­gos, Ši­lu­tės, Pa­lan­gos, Ši­la­lės, Plun­gės, Tau­ra­gės, Ma­žei­kių, Rie­ta­vo, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­se, o į Plun­gę su­grį­žo an­trą kar­tą, po dvy­li­kos me­tų per­trau­kos. XIX fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo vi­sų tau­ti­nių in­stru­men­tų žan­rų ko­lek­ty­vai: tra­di­ci­nių kan­klių, sku­du­čių, bir­by­nių, kon­cer­ti­nių kan­klių, miš­rūs tau­ti­nių in­stru­men­tų an­sam­bliai ir or­kest­rai, cho­rai, fol­klo­ro an­sam­bliai ir šo­kių ko­lek­ty­vai iš Gargž­dų, Klai­pė­dos, Kre­tin­gos, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ne­rin­gos, Pa­lan­gos, Jur­bar­ko, Ma­žei­kių, Ši­la­lės, Ši­lu­tės, Tau­ra­gės, Ven­tos, Vė­žai­čių, Kur­šė­nų, Sa­lan­tų, ži­no­ma, Plun­gės ir sve­čiai iš Vil­jan­džio (Es­ti­ja) bei Tu­ku­mo (Lat­vi­ja).
Fes­ti­va­lis pra­si­dė­jo tau­ti­nės mu­zi­kos kon­cer­tais Plun­gės mies­to ir ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se: Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, Plun­gės „Bab­run­go” pro­gim­na­zi­jo­je ir Ku­lių gim­na­zi­jo­je, Plun­gės „Ry­to“ ir Akademiko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­se bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­se. O po pie­tų vi­si da­ly­viai su­si­rin­ko bai­gia­ma­jam kon­cer­tui prie Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pa­sta­ty­to­je lau­ko sce­no­je.
Ša­lia fes­ti­va­lio sce­nos šur­mu­lia­vo nuo­tai­kin­ga „Me­nų mu­gė“, ku­ri kvie­tė Plun­gės vai­kus mo­ky­tis me­no mo­kyk­lo­je. Ma­lo­nu, kad į šven­tės vyks­mą įsi­jun­gė vi­sų Plun­gės lop­še­lių-dar­že­lių auk­lė­ti­niai su sa­vo mu­zi­kos va­do­vė­mis ir auk­lė­to­jo­mis. Vie­nas ki­tą kei­tė įdo­mūs vai­kų tau­ti­nės mu­zi­kos ko­lek­ty­vai ir jų jung­ti­niai or­kest­rai. Žiū­ro­vus džiu­gi­no spe­cia­liai šiam fes­ti­va­liui su­si­bū­ręs re­gio­no tau­ti­nių in­stru­men­tų mo­ky­to­jų or­kest­ras „Tri­mi­ta­tis“ (me­no va­do­vė, tau­ti­nės mu­zi­kos aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Al­gy­tė Mer­ke­lie­nė, vyr. di­ri­gen­tas, pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Te­tens­kas). Tau­ti­niais mu­zi­kos in­stru­men­tais bu­vo at­lie­ka­ma įvai­rių žan­rų mu­zi­ka, ku­ri skam­bė­jo šiuo­lai­kiš­kai, pa­trauk­liai ir sa­vo gar­sais už­bū­rė su­si­rin­ku­sią pub­li­ką. Džiu­gu, kad fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo daug tau­ti­nių in­stru­men­tų mo­ky­to­jų, bu­vu­sių Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nių, ku­rie da­bar sėk­min­gai dir­ba Klai­pė­dos ir Že­mai­ti­jos kraš­to mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­lo­se.
Net 500 į fes­ti­va­lį su­va­žia­vu­sių da­ly­vių pa­svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Šven­tė­je da­ly­va­vo LR Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, ki­ti gar­būs sve­čiai. Bai­gian­tis fes­ti­va­liui, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė kar­tu su Plun­gės ra­jo­no vi­ce­me­re As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­ne fes­ti­va­lio re­ga­li­jas įtei­kė Klai­pė­dos at­sto­vams, ku­riems ati­te­ko gar­bė ir at­sa­ko­my­bė su­reng­ti ju­bi­lie­ji­nį XX Klai­pė­dos ir Že­mai­ti­jos kraš­to tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lį „Tri­mi­ta­tis“ ki­tais me­tais.
Fes­ti­va­lio „Tri­mi­ta­tis“ or­ga­ni­za­to­riai yra dė­kin­gi pa­grin­di­niams šven­tės rė­mė­jams: Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, tau­ti­nės mu­zi­kos aso­cia­ci­jai „Tri­mi­ta­tis“.

Da­lia Sta­si­kė­lie­nė

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui

Sil­vos Gal­va­diš­ky­tės nuotr.

Nuotraukoje: XIX Že­mai­ti­jos ir Klai­pė­dos kraš­to tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio „Tri­mi­ta­tis“ aki­mir­kos.

Komentarai
Kiti straipsniai