Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Ta­ry­bos na­riai apie iš­pjau­tus me­džius: vie­ni ra­gi­no „nenu­si­gry­bau­ti“, ki­ti va­di­no di­de­le bė­da…

Ge­gu­žės 30 die­ną į po­sė­dį rin­ko­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Pri­im­ta apie tris­de­šimt spren­di­mų, iš­klau­sy­ta in­for­ma­ci­ja apie įmo­nės „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ veik­los ata­skai­tą, pa­teik­ta Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos in­for­ma­ci­ja apie biu­dže­to pa­ja­mų su­rin­ki­mą, iš­rink­tas nau­ja­sis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, kal­bė­ta apie vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mą per va­sa­ros atos­to­gas. Po­sė­džio pa­bai­go­je įsi­vel­ta į ar­šes­nes dis­ku­si­jas dėl ne­se­niai iš­pjau­tų me­džių Lais­vės alė­jo­je.

Pa­ra­gi­no de­kla­ruo­ti pa­mirš­tas pa­ja­mas

Klai­pė­dos ap­skri­ties Vals­ty­bi­nių mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių sky­riaus Plun­gės po­sky­rio va­do­vė Vai­da Ka­zo­nie­nė pri­sta­tė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų su­rin­ki­mo ap­žval­gą, taip pat kal­bė­jo apie iš­ma­ni­ą­ją mo­kes­čių sis­te­mą. Mi­nė­jo, jog pas mus ma­žė­ja mo­kes­čių mo­kė­to­jų su ver­slo liu­di­ji­mais, bet dau­gė­ja dir­ban­čių pa­gal in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­žy­mą. Per­nai į mū­sų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą „įkri­to“ 20 mln., o į vals­ty­bės biu­dže­tą – 15 mln. eu­rų. Di­des­nį dė­me­sį VMI ski­ria sta­ty­bų, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo, nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ir mė­sos ga­mi­nių sek­to­riams.
V. Ka­zo­nie­nė pri­mi­nė, jog VMI iki š. m. lie­pos 1 d. vi­siems mo­kes­čių mo­kė­to­jams yra su­tei­ku­si vie­nin­te­lę ga­li­my­bę de­kla­ruo­ti pra­ei­ty­je pa­mirš­tas pa­ja­mas ir mo­kes­čius su­mo­kė­ti be dels­pi­ni­gių ar bau­dų. At­lei­di­mas nuo dels­pi­ni­gių ir bau­dų už pra­ei­ty­je ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius tai­ko­mas vi­siems – ir gy­ven­to­jams, ir įmo­nėms, jei jie nė­ra ban­kru­tuo­jan­tys.

Ža­lie­nų ve­ži­mą TRATC-as ža­da nuo lie­pos

UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) at­sto­vas Juo­zas Šle­pe­tis Ta­ry­bos na­riams kal­bė­jo apie įmo­nės veik­lą pra­ėju­siais me­tais, at­sa­kė į po­li­ti­kų klau­si­mus.
Kaip ži­nia, TRATC-as ap­tar­nau­ja ke­tu­rias sa­vi­val­dy­bes. J. Šle­pe­čio tei­gi­mu, dir­ba 35 dar­buo­to­jai – ad­mi­nist­ruo­ja­ma rin­klia­va, taip pat vyk­do­mi įvai­rūs pro­jek­tai už maž­daug 4 mln. eu­rų. Ne­tru­kus Plun­gė­je at­si­ras 40 pu­siau po­že­mi­nių, ra­ki­na­mų ap­tver­tų aikš­te­lių prie dau­gia­bu­čių, kur gy­ven­to­jai ga­lės at­si­kra­ty­ti at­lie­kų jas rū­šiuo­da­mi. Dar 20 aikš­te­lių su di­de­liais ža­lie­nų kon­tei­ne­riais bus įrengta prie ka­pi­nių. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas už­tru­ko, nes sun­kiai se­kė­si pa­rink­ti tin­ka­mas vie­tas, kad po že­me nei­tų ko­kie in­ži­ne­ri­niai tin­klai. Pro­ble­mų bu­vo ki­lę ir su ža­lie­nų kon­tei­ne­rių iš­da­li­ji­mu, ta­čiau nuo lie­pos pra­džios, pa­sak J. Šle­pe­čio, ža­lie­nų ve­ži­mas tu­rė­tų pra­si­dė­ti. Ar at­lie­kų ve­žė­jas kai­nos ne­pa­kels – sa­kė abe­jo­jan­tis.
TRATC-o pa­teik­tais skai­čiais – ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, di­džių­jų at­lie­kų ar pa­dan­gų su­rin­ki­mas pas mus ma­žė­ja. Iš bio­lo­gi­nių at­lie­kų ga­mi­na­mas sta­bi­la­tas, ku­ris nau­do­ja­mas są­var­ty­nams už­deng­ti. Šian­dien yra 7-ios sek­ci­jos są­var­ty­nų, ruo­šia­ma aš­tun­ta. Je­ru­bai­čių są­var­ty­nas bus eks­plo­a­tuo­ja­mas iki 2027 me­tų.
Už­si­mi­nęs apie rin­klia­vą, J. Šle­pe­tis ak­cen­ta­vo, jog yra pro­ble­mų, nuo­sta­tos bus ko­re­guo­ja­mos ir tei­kia­mos Sa­vi­val­dy­bei. Da­bar kyla ne­aiš­ku­mų ir dėl rin­klia­vos ati­dė­ji­mo, ir dėl at­lei­di­mo nuo šio mo­kes­čio. Ty­či­nių ne­mo­kė­ji­mų pa­si­tai­ko ne­ma­žai: per­nai 89 pra­šy­mai per­duo­ti teis­mi­niam nag­ri­nė­ji­mui dėl ne­su­mo­kė­tų 33 tūks­tan­čių eu­rų, 26 by­los per­duo­tos ant­sto­liams.
Ar žo­lė iš vie­šų­jų erd­vių ne­ga­lė­tų bū­ti iš­ve­ža­ma ne­mo­ka­mai, J. Šle­pe­tis at­sa­kė, jog tai – dis­ku­tuo­ti­nas klau­si­mas. Į klau­si­mą, kaip vyk­do­mas au­di­tas, at­sa­kė, jog di­rek­to­rius da­bar duo­da au­di­to­rei at­sa­ky­mus, ji ver­ti­na vi­sas sri­tis, iš­va­dos bus pa­tei­kia­mos vė­liau.

Apie vai­kų sto­vyk­las ir pa­trio­ti­nio auk­lė­ji­mo sto­ką

Vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mą va­sa­ros atos­to­gų me­tu ap­žvel­gė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas G. Ri­mei­kis. Mi­nė­jo, kad su­lauk­ta 32 pa­raiš­kų sto­vyk­loms or­ga­ni­zuo­ti. Ben­dras pi­ni­gų po­rei­kis bu­vo 75 tūkst. eu­rų, o tu­ri­ma su­ma – tik 30 tūkst. eu­rų. Švie­ti­mo įstai­gos pla­nuo­ja vai­kams or­ga­ni­zuo­ti 12 sto­vyk­lų. 8-ios bus spor­ti­nės, po dvi – me­ni­nio ir tech­ni­nio po­bū­džio bei aš­tuo­nios ben­dros.
Ta­ry­bos na­rys Ado­mas Za­muls­kis at­krei­pė dė­me­sį į spra­gas nu­sta­ty­to­je tvar­ko­je, mat da­bar or­ga­ni­za­to­riams nė­ra ga­li­my­bės gau­ti di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo, nors vai­kų kai ku­rio­se sto­vyk­lo­se su­si­ren­ka kur kas dau­giau. Liu­das Skie­rus ap­gai­les­ta­vo, kad mū­sų vai­kams trūks­ta po­li­ti­nio-pa­trio­ti­nio auk­lė­ji­mo. Už­si­mi­nė, jog ne­se­niai vy­ko ren­gi­nys „Čiur­lio­nio ke­lias“, ir vai­kų ten iš­vis ne­bu­vo! Pik­ti­no­si, kad iš mo­kyk­lų nie­kas tuo ne­pa­si­rū­pi­no.

Ek­ra­no ant kul­tū­ros cen­tro sie­nos kol kas ne­bus

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams bu­vo pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl lei­di­mo iš­nuo­mo­ti kul­tū­ros na­mų pa­sta­to sie­nos da­lį. Pra­šy­ta leis­ti iš­nuo­mo­ti 5 me­tų lai­ko­tar­piui vie­šo kon­kur­so bū­du 6,51 kv. m sie­nos da­lį LED ek­ra­nui pa­ka­bin­ti, nu­ro­dant, kad ek­ra­ne ga­li bū­ti ro­do­mos me­no, kul­tū­ros ir spor­to lai­dos bei ren­gi­nių re­kla­ma. To pa­pra­šė kul­tū­ros cen­tras. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau bu­vo pa­siū­liu­si ir pra­di­nį sie­nos da­lies 1 kv. m nu­om­pi­ni­gių dy­dį, t. y. 15,36 Eur (be PVM) per mė­ne­sį. Šis klau­si­mas bu­vo ati­dė­tas ki­tam Ta­ry­bos po­sė­džiui.
Al­gir­das Pe­čiu­lis svars­tė, jog tai bū­sian­ti vi­zu­a­li­nė tar­ša se­na­mies­ty­je. Ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys sa­kė taip ne­ma­nan­tis, ak­cen­ta­vo, jog vi­zu­a­li­nė tar­ša la­biau sie­ja­ma su di­de­lių ga­ba­ri­tų ek­ra­nais, o čia bū­sian­tis tik ne­di­de­lis ek­ra­nas, re­kla­muo­jan­tis ren­gi­nius. Ai­das Kė­sas ste­bė­jo­si, kaip ga­li bū­ti nu­ro­do­ma kai­na ir dy­dis, jei kon­kur­sas dar net ne­įvy­kęs? Me­ras A. Kli­šo­nis svars­tė, jog tai da­ro­ma vie­nam as­me­niui, sė­din­čiam Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je. „Spren­di­mas kryps­ta prie vie­no žmo­gaus, ku­ris čia sė­di. Kve­pia la­bai ne­ska­niai. Veng­da­mi vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, tu­rė­tu­me tą klau­si­mą ati­dė­ti“, – sa­kė me­ras, ir prieš­ta­rau­jan­čių jam ne­be­at­si­ra­do.

Apie ne­at­lik­tus dar­bus ir iš­pjau­tus me­džius

Klau­si­mams iš­se­kus, at­ėjo ei­lė pa­si­sa­ky­mams. Me­ras už­si­mi­nė, jog per­nai gruo­dį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – „Vie­nin­gos Plun­gės“ žmo­gus – pa­si­ra­šė dar­bų bai­gi­mo su­tar­tį, o dar­bai li­ko ne­pa­da­ry­ti. Kal­ba­ma apie ob­jek­tą Ku­liuo­se – kul­tū­ros cen­trą. Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Čiu­že­lis pa­tvir­ti­no, jog me­tų ga­le bu­vo pa­si­ra­šy­ti at­lik­tų dar­bų ak­tai, o dar­bai ne­bu­vo pa­da­ry­ti. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pri­dū­rė, jog dėl to ga­li­mi įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu, čia tu­rė­tų „įsi­jung­ti“ Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ko­mi­te­tas.
Ne­iš­ven­gia­mai pa­lies­tas ir iš­pjau­tų lie­pų Plun­gė­je, Lais­vės alė­jo­je, klau­si­mas. Prieš ke­lias die­nas vi­si me­džiai bu­vo iš­gul­dy­ti ant šo­no. Čia rei­kė­tų pri­min­ti, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­di­na iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų ben­drai fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“. Tech­ni­nia­me dar­bo pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta Lais­vės alė­jos žel­dy­nų ir dan­gų re­konst­ruk­ci­ja, kei­čiant ap­žel­di­ni­mo po­bū­dį, pa­so­di­nant nau­jas, at­spa­rias li­goms eu­ro­pi­nes lie­pas. Šis pro­jek­tas bu­vo pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei 2018 m. lap­kri­čio 5 d., pa­sta­bų ne­gau­ta. Ge­gu­žės 10 die­ną čia dar­bus pra­dė­jo ran­go­vas UAB „Plun­gės la­gū­na“.
Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­lė Ei­gir­die­nė svars­tė, jog vie­ši­ni­mas pas mus la­bai „buk­suo­ja“, gy­ven­to­jai ne­ži­no, kas mies­te vyks­ta, tad ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Me­ras A. Kli­šo­nis at­sa­kė, jog „šar­ša­lą“ ke­lia tie pa­tys žmo­nės, ku­rie sė­di Ta­ry­bo­je ir pro­jek­tui bu­vo pri­ta­rę. Liu­das Skie­rus sa­kė, jog tai, kad mies­tas tvar­ko­mas – ge­rai, bet lai­kas esąs ne­tin­ka­mas. To­mas Rau­dys ne­iš­ken­tęs re­pli­ka­vo: „Nenu­si­gry­bau­ki­me, žmo­nės! Ką siū­lo­te? Nu­kel­ti pro­jek­tą ir lauk­ti žie­mos?“. Pri­dū­rė, jog Miš­kų kir­ti­mo tai­syk­lių įsta­ty­mas mies­te ne­ga­lio­ja, o dėl paukš­te­lių svars­tė, kad gy­vū­nė­liai žū­va ir ke­liuo­se po au­to­mo­bi­liais, ir lau­kuo­se po kom­bai­nais, tad ne­gi vis­ką da­bar rei­kia draus­ti… Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pyk­te­lė­jo, jog ga­li­me šai­py­tis kiek no­ri­me, ta­čiau dėl ge­gu­žę ker­ta­mų me­džių „ant Lie­tu­vos“ nu­skam­bė­jo­me iš­ties ne­gra­žiai ir kad šis įvy­kis – di­de­lė bė­da!

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dėl išpjautų liepų Savivaldybės tarybos narių nuomonės buvo skirtingos.

Komentarai
Kiti straipsniai