Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Su­si­dū­rė dvie­jų jau­nuo­lių vai­ruo­ja­mi au­to­mo­bi­liai

Tre­čia­die­nio va­ka­re, apie 22.52 val., Rie­ta­ve, Plun­gės gat­vė­je, su­si­dū­rė dvie­jų jau­nų vai­ruo­to­jų (18 ir 19 me­tų) vai­ruo­ja­mi au­to­mo­bi­liai „To­y­o­ta Ce­li­ca“ ir „VW Pas­sat“. Nuo smū­gio abi trans­por­to prie­mo­nės nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į tvo­rą.

„To­y­o­ta Ce­li­ca“ au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas va­žia­vo link Plun­gės ir ties ne­re­gu­liuo­ja­ma Aušros–Plungės–Birutės gat­vių san­kry­ža įjun­gė de­ši­nės pu­sės po­sū­kio sig­na­lą (link Auš­ros g.).
Tuo pat me­tu iš pas­kos va­žia­vo „VW Pas­sat“ vai­ruo­to­ja, ku­ri, pa­ma­čiu­si prie­šais va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio ro­do­mą po­sū­kio sig­na­lą į de­ši­nę, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, no­rė­da­ma pa­suk­ti san­kry­žo­je į Bi­ru­tės gat­vę. Au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė, nes „To­y­o­ta Ce­li­ca“ au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas per­si­gal­vo­jo ir taip pat pa­su­ko Bi­ru­tės g. link. Po su­si­dū­ri­mo „To­y­o­ta Ce­li­ca“ už­va­žia­vo ant ša­li­gat­vio, o „VW Pas­sat“ at­si­tren­kė į tvo­rą ir nu­rie­dė­jo į Plun­gės gat­vės gy­ven­to­jo kie­mą.
Abu jau­nuo­liai, vai­ra­vę au­to­mo­bi­lius, bu­vo blai­vūs. Įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo ir į li­go­ni­nę bu­vo nu­vež­tas 19 me­tų vai­ki­nas, vai­ra­vęs „To­y­o­ta“ bei ant­ro­jo au­to­mo­bi­lio 17-me­tė ke­lei­vė. Mer­gi­nai nu­sta­ty­tas gal­vos su­mu­ši­mas ir sme­ge­nų su­tren­ki­mas.

Nuotraukoje: Vienas iš automobilių po susidūrimo atsitrenkė į Plungės g. gyventojo tvorą ir nuriedėjo į kiemą.

Komentarai
Kiti straipsniai