Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Spar­dė po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį ir įžei­di­nė­jo pa­rei­gū­nus – už tai mo­kės bau­dą

Ne kar­tą pra­ei­ty­je „pa­si­žy­mė­ju­sio“, daug kar­tų teis­to ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka baus­to plun­giš­kio To­mo Žei­mio (gim. 1975 m.) at­žvil­giu ge­gu­žės 17 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo pri­im­tas nu­ta­ri­mas dėl ty­či­nio tur­to ga­di­ni­mo, pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mo ne­vyk­dy­mo ir jų gar­bės bei oru­mo įžei­di­mo. Vy­ras siau­tė­jo vie­ną anks­ty­vą ba­lan­džio mė­ne­sio die­ną, ve­ža­mas į areš­ti­nę.

Šių me­tų ba­lan­džio 21-ąją, apie 6 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams kon­vo­juo­jant iš Plun­gės į Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK areš­ti­nę ne­blai­vų (2,25 prom.) su­lai­ky­tą­jį T. Žei­mį, šis ne tik kei­kė­si, bet ir iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų spar­dė tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio „VW Trans­por­ter Com­bi“ su­lai­ky­tie­siems skir­tos pa­tal­pos lu­bas, dėl ko bu­vo su­ga­din­tas ap­švie­ti­mas ir pa­da­ry­ta 133 eu­rų ža­la.
Pa­rei­gū­nams pa­rei­ka­la­vus nu­trauk­ti ne­tei­sė­tus veiks­mus ir lie­pus ra­miai elg­tis, į tei­sė­tus rei­ka­la­vi­mus T. Žei­mys ne­re­a­ga­vo, to­liau kei­kė­si ir ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­va­di­no Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus ty­rė­ją E. G. bei pa­tru­lį I. Š., taip įžeis­da­mas vals­ty­bės tar­nau­to­jų gar­bę ir oru­mą.
Už to­kius dar­bus chu­li­ga­no at­žvil­giu bu­vo pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la pa­gal tris Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­nius (115 str. 1 d., 506 str. 4 d. ir 508 str.). Vė­liau pa­si­aiš­kin­da­mas T. Žei­mys sa­kė, jog bu­vo iš­gė­ręs ir su­py­kęs ant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų jau iš anks­čiau, to­dėl taip ir el­gė­si.
Ge­gu­žės 17 die­ną pa­žei­dė­jas bu­vo kvie­čia­mas į teis­mą, ta­čiau ne­pa­si­ro­dė. Tei­sė­ja nu­spren­dė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą iš­nag­ri­nė­ti be jo, ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.
T. Žei­mys iš­ties tu­ri ne­ma­žą „ba­ga­žą“ nu­si­žen­gi­mų – per pas­ta­ruo­sius me­tus ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka baus­tas net 25 kar­tus! Į tei­sė­sau­gi­nin­kų ran­kas jis bu­vo pa­kliu­vęs ir dėl sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mo, ir už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą, taip pat daug kar­tų – už al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ki­tų pre­kių va­gys­tes iš par­duo­tu­vių.
Bau­dų vy­ras ne­mo­ka, pa­sek­mių ne­bi­jo ir jo­kių iš­va­dų dėl sa­vo el­ge­sio ne­da­ro.
Šiuo at­ve­ju by­lo­je ne­bu­vo pa­reikš­tas pra­šy­mas pri­teis­ti tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mą.
Teis­mas T. Žei­mį pri­pa­ži­no kal­tu pa­da­rius tris ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus ir sky­rė ga­lu­ti­nę su­ben­drin­tą 450 eu­rų bau­dą, ku­rią jis tu­rės su­mo­kė­ti per 40 die­nų. Ki­taip „įsi­suks“ ant­sto­lis.
Tie­sa, nu­ta­ri­mas per 20 ka­len­do­ri­nių die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai