Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pri­tar­ta da­ly­va­vi­mui pri­klau­so­my­bių pro­jek­te

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas ge­gu­žės 21 die­ną pri­ta­rė, kad Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su ki­to­mis 14-ika ša­lies sa­vi­val­dy­bių part­ne­rės tei­sė­mis da­ly­vau­tų įgy­ven­di­nant prie­mo­nę „Pri­klau­so­my­bės li­gų pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo ko­ky­bės ir pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mas“. Nu­ma­to­ma, kad šio­je veik­lo­je da­ly­vaus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė, mi­nė­tam pro­jek­tui yra nu­ma­to­mos mi­li­jo­ni­nės lė­šos, fi­nan­sa­vi­mas bus ski­ria­mas iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų.
Pro­jek­tą 36 mė­ne­sius įgy­ven­dins Res­pub­li­ki­nis pri­klau­so­my­bių li­gų cen­tras, ben­dra­dar­biau­da­mas su part­ne­riais, t. y. sa­vi­val­dy­bė­mis. Be­je, iš vi­so part­ne­rių tei­sė­mis no­rė­jo bū­ti net 24 ša­lies sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau at­rink­ta 15-ika, tarp ku­rių, kaip mi­nė­ta, pa­te­ko ir Plun­gė.
Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma su­ma­žin­ti svei­ka­tos ne­to­ly­gu­mus, ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros ko­ky­bę ir pri­ei­na­mu­mą tiks­li­nėms gy­ven­to­jų gru­pėms. Kon­kre­čiau kal­bant, veik­lo­je nu­ma­ty­ta in­teg­ruo­tos anks­ty­vo­sios in­ter­ven­ci­jos, pri­klau­so­my­bių gy­dy­mo, so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ir že­mo slenks­čio pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mos Lie­tu­vo­je kū­ri­mas ir die­gi­mas (že­mo slenks­čio pa­slau­gų ga­vė­jai yra as­me­nys, var­to­jan­tys švirkš­čia­mą­sias nar­ko­ti­nes ir psi­chot­ro­pi­nes me­džia­gas – aut. past.).
Pa­gal prie­mo­nę „Pri­klau­so­my­bės li­gų pro­fi­lak­ti­kos, diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo ko­ky­bės ir pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mas“ nu­ma­ty­tų už­da­vi­nių įgy­ven­di­ni­mui pla­nuo­ja­mos to­kios veik­los: ko­ky­bi­nis da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos ver­ti­ni­mo ty­ri­mas; in­teg­ruo­tos sis­te­mos die­gi­mas; ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jos 15-oje sa­vi­val­dy­bių; tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos; vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas; in­teg­ruo­tos sis­te­mos efek­ty­vu­mo sa­vi­val­dy­bė­se ver­ti­ni­mas.
Sa­vo lė­šų Sa­vi­val­dy­bei pri­­dė­ti ne­rei­kės. Spren­di­mą dėl da­ly­va­vi­mo pro­jek­te dar tu­rės „pa­lai­min­ti“ Ta­ry­bos na­riai.

Nuotraukoje: Apie projektą kalbėjo Savivaldybės gydytoja O. Gerulskienė.

Komentarai
Kiti straipsniai