Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Pa­mi­nė­tas šo­kių ko­lek­ty­vo „Trep­sis“ 25-erių me­tų ju­bi­lie­jus

Praėjusio penk­ta­die­nio va­ka­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre – svar­bi su­kak­tis ir šven­tė. Bu­vo mi­ni­mas Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vy­res­nių­jų žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Trep­sis“ 25 me­tų gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jus. Šven­tė­je, su­da­ry­to­je iš dvie­jų da­lių, ne­trū­ko nei šo­kių, nei dai­nų.

Pir­mo­jo­je ju­bi­lie­ji­nės šven­tės da­ly­je šo­kių ko­lek­ty­vas „Trep­sis“ kar­tu su va­do­ve Ri­ma Pleš­kie­ne pa­kvie­tė su­grįž­ti į to­li­mą pra­ei­tį ir pa­si­džiaug­ti se­no­vi­niais, is­to­ri­niais šo­kiais bei kla­si­ki­ne mu­zi­ka. Dau­giau kaip pen­kme­tį „Trep­sis“ žiū­ro­vų akis pa­ma­lo­ni­na ir se­no­vi­niais šo­kiais. Sa­vo ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­kvie­tė žiū­ro­vus pa­si­džiaug­ti dva­rų kul­tū­ra, ku­rią rie­ta­viš­kiams me­na ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių is­to­ri­ja. Ko­lek­ty­vo šven­tę pa­puo­šė ir sve­čiai – Ki­du­lių dva­ro is­to­ri­nių šo­kių stu­di­ja „IL BALO DELLA LUNA“ (vad. Ir­ma Svet­laus­kie­nė) bei ope­ros so­lis­tė Skais­tė Ve­se­ry­tė (kon­cert­meis­te­rė Ve­ra Diu­ka­re­va).
Šo­kis yra vie­nas iš tau­tos iden­ti­te­tą ir sa­vi­tu­mą at­sklei­džian­čių da­ly­kų. Daž­nai net­gi tau­tai rep­re­zen­tuo­ti pa­si­ren­ka­mi liau­dies šo­kiai. Ant­ro­jo­je da­ly­je liau­diš­kais šo­kiais ir dai­no­mis pa­kvies­ti pa­si­mė­gau­ti ir ren­gi­nio da­ly­viai, juk bū­tent nuo to­kių šo­kių ir pra­dė­jo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją trep­sie­čiai.
Dau­ge­liui ži­no­ma, kad ko­lek­ty­vas yra nuo­la­ti­nis res­pub­li­ki­nių dai­nų šven­čių Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je da­ly­vis, ap­skri­ties dai­nų šven­čių, šo­kių fes­ti­va­lių da­ly­vis, kon­kur­so „Po­ra už po­ros“ lau­re­a­tas. Taip pat rei­kia pa­mi­nė­ti, kad „Trep­sis“ vos prieš po­rą me­tų – 2017-ai­siais da­ly­va­vo tarp­tau­ti­niuo­se šo­kių kon­kur­suo­se Len­ki­jo­je (Su­val­kuo­se) ir Lat­vi­jo­je (Jūr­ma­lo­je), juo­se bu­vo įver­tin­tas pir­mo laips­nio di­plo­mais. 2018 me­tais da­ly­va­vo Lie­tu­vos šimt­me­čiui skir­ta­me šo­kių kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je „Gin­ta­ri­nė žie­mu­žė“ Ni­do­je ir sa­vo ka­te­go­ri­jo­je bu­vo įver­tin­tas kaip ge­riau­sias ko­lek­ty­vas. Šiais me­tais „Trep­sis“ sve­čia­vo­si Sei­niuo­se, Len­ki­jo­je, ir tarp­tau­ti­nia­me šo­kių kon­kur­se „Bal­tic am­ber“. Ja­me taip pat iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Vi­sai ne­se­niai į ko­lek­ty­vo va­do­vės R. Pleš­kie­nės ran­kas at­ke­lia­vo dar vie­nas svar­bus įver­ti­ni­mas – Lie­tu­vos Na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų II ka­te­go­ri­jos ser­ti­fi­ka­tas, pa­žy­min­tis, kad Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vy­res­nių­jų liau­diš­kų šo­kių gru­pė „Trep­sis“ ati­tin­ka ka­te­go­ri­jų su­tei­ki­mo mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vams nuo­sta­tų kri­te­ri­jus pa­gal me­ni­nį ly­gį, veik­lą ir pa­siek­tus re­zul­ta­tus.
Šven­tės me­tu, be pa­čių ju­bi­lia­tų, sce­no­je pa­si­ro­dė ir Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), Lau­ku­vos kul­tū­ros na­mų vy­res­nių žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Lau­ki­va“ (vad. Ol­ga Jog­mi­nie­nė) ir Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vas (vad. Ri­ma Pleš­kie­nė).
Trep­sie­čiams tran­kiai už­bai­gus šven­tę, at­ėjo me­tas svei­ki­ni­mams ir gė­lėms. Pir­mo­ji ko­lek­ty­vą svei­ki­no kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė. Ji pa­dė­ko­jo už Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mą ir pa­lin­kė­jo šo­kė­jams ki­tais me­tais iš­ban­dy­ti jė­gas šo­kio šven­tė­je Fi­la­del­fi­jo­je. Ko­lek­ty­vui bu­vo įteik­ta Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Sau­liaus Liau­cos pa­dė­ka. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė, mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis. Me­ras įtei­kė pi­ni­gi­nį če­kį bei pa­dė­kas už Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mą R. Pleš­kie­nei bei ko­lek­ty­vo na­riams.
Ju­bi­lie­jų įpras­mi­nan­čios sta­tu­lė­lės įteik­tos ko­lek­ty­vo va­do­vei R. Pleš­kie­nei ir kiek­vie­nam ko­lek­ty­vo na­riui – Sa­lo­mė­jai Šim­kū­nie­nei ir Jo­nui Žar­laus­kui, Auš­rai ir Arū­nui Va­lan­čiams, In­gai ir Min­dau­gui Lit­vi­nams, Auš­rai ir Ma­riui Mi­ka­vi­čiams, Al­mai ir Jo­nui Bud­gi­nams, Auš­rai Mic­ku­tei, Re­na­tai Alek­ne­vi­čie­nei, Kęs­tu­čiui Ged­ri­mui, Bi­ru­tei Ged­mi­nai­tei ir Ro­lan­dui Ber­no­tui. Jau­nie­siems šo­kė­jams Dei­vy­dui Radž­vi­lui, Vy­gai­lei Va­lat­kai­tei ir Man­tui Zim­kui įteik­ta po at­mi­ni­mo me­da­lį. Ren­gi­nio pa­bai­go­je svei­ki­no ir ki­ti kul­tū­ros cen­tro me­no ko­lek­ty­vai, drau­gai bei ar­ti­mie­ji.

Nuotraukoje: Antrojoje renginio dalyje „Trepsis“ džiugino liaudiškais šokiais.

Komentarai
Kiti straipsniai