Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos skun­dė­si dėl ne­pa­kan­ka­mo pa­vė­žė­ji­mo ir dėl var­van­čio van­dens

Ką vei­kia, kuo gy­ve­na ir ko­kios bė­dos kar­tais pri­spau­džia mū­sų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jas – apie tai prieš sa­vai­tę, per Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, kal­bė­jo šių or­ga­ni­za­ci­jų pir­mi­nin­kės.

Ben­drą si­tu­a­ci­ją iš pra­džių pri­sta­tė So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tė, so­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė Li­gi­ta Ra­tie­nė. Ji kal­bė­jo, jog Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas kas­met or­ga­ni­zuo­ja ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų at­ran­ką, ku­rio­je da­ly­vau­ja ir mū­sų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos. Ski­ria­mos lė­šos iš de­par­ta­men­to, taip pat 20 proc. pri­si­de­da Sa­vi­val­dy­bė.
Šie­met so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ben­druo­me­nė­je pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­se da­ly­va­vo 6 ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos iš sep­ty­nių, su Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mu joms pa­skirs­ty­ti 65 400 eu­rų. Pa­raiš­kos šie­met ne­tei­kė tik ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bas.
Pa­sak L. Ra­tie­nės, še­šios mū­sų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos sa­vo gre­to­se vie­ni­ja apie 400 na­rių, iš ku­rių kiek dau­giau nei pu­sė – maž­daug 240 as­me­nų – da­ly­vau­ja įvai­rio­se pro­jek­to veik­lo­se. Dau­giau­siai už­im­tų na­rių tu­ri Plun­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­ja – 50, kiek ma­žiau – Plun­gės su­tri­ku­sios psi­chi­kos žmo­nių glo­bos ben­dri­ja „Mū­sų at­ža­la“ (48), VšĮ Klai­pė­dos ir Tel­šių re­gio­nų ak­lų­jų cen­tro Plun­gės fi­lia­las (45) ir su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­ja „Plun­gės vil­tis“ (43). Ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus drau­gi­jo­je pa­slau­gų ga­vė­jų su­skai­čiuo­ta 29, o Tel­šių ap­skri­ties ser­gan­čių­jų ner­vų-rau­me­nų li­go­mis aso­cia­ci­jo­je – 25.
Ko­kia veik­la jie už­si­i­ma, pa­sa­ko­jo ne­įga­lių­jų drau­gi­jų va­do­vės. Dau­gu­ma or­ga­ni­zuo­ja ne­įga­lių­jų die­nos už­im­tu­mą, tei­kia in­di­vi­du­a­lią pa­gal­bą li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms ir jų ar­ti­mie­siems, taip pat rū­pi­na­si ne­įga­lių­jų me­ni­niais ge­bė­ji­mais bu­riant žmo­nes į ko­lek­ty­vus ar bū­re­lius.
Už­si­mi­nu­sios apie tai, jog kar­tais ne­įga­lie­siems rei­kia nu­va­žiuo­ti į ko­kią nors gy­dy­mo įstai­gą, drau­gi­jų at­sto­vės ap­gai­les­ta­vo, kad su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis dėl pa­vė­žė­ji­mo. Spe­cia­lų au­to­bu­siu­ką vi­siems mū­sų ne­įga­lie­siems ve­žio­ti iš Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to pa­gal pro­jek­tą ga­vęs ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu klu­bas iš ki­tų drau­gi­jų esą la­bai bran­giai „lu­pa“. Svars­tė, jog trans­por­ta­vi­mo iš­lai­das ap­mo­ka Sa­vi­val­dy­bė, tad lyg ir tu­rė­tų au­to­bu­siu­ku nau­do­tis vi­sos drau­gi­jos… Ta­čiau mi­nė­tas klu­bas yra nu­si­sta­tęs tvar­ką ir, pri­klau­so­mai nuo se­zo­no, už ki­lo­met­rą ima 40–43 ct. Ki­toms drau­gi­joms tai yra per bran­gu.
Kaip sa­kė ser­gan­čių­jų ner­vų-rau­me­nų li­go­mis aso­cia­ci­jos at­sto­vė G. Raz­ba­daus­kie­nė, jų žmo­nės su tuo au­to­bu­siu­ku no­rė­jo vyk­ti į re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę Pa­lan­gon, ta­čiau ap­skai­čiuo­ta su­ma už ke­lio­nę jiems bu­vo per di­de­lė, tad pa­slau­gos te­ko at­si­sa­ky­ti. Pas­kui jų drau­gi­ja tie­siog su­si­ra­do žmo­gų, tu­rin­tį spe­cia­lų au­to­mo­bi­lį, ku­ria­me tel­pa ne­įga­lu­sis su ve­ži­mė­liu, ir mo­kė­da­mi už de­ga­lus pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį, da­bar jį ir sam­do.
Ak­lų­jų ben­dri­jos at­sto­vė J. Rup­šie­nė pa­an­tri­no, jog ak­lie­siems ar sil­pna­re­giams ir­gi sun­ku at­vyk­ti į drau­gi­jos pa­tal­pas, esan­čias Van­den­tie­kio gat­vė­je. Vie­ni at­va­žiuo­ja tak­si, ki­tus kas nors at­ve­ža, o kai ku­riuos, gy­ve­nan­čius mies­te, pir­mi­nin­kė mi­nė­jo ir pa­ti at­si­ve­dan­ti, nes ne­ma­tan­čiam žmo­gui rei­kia pa­dė­ti at­ei­ti.
Po­sė­džiau­to­jai dis­ku­ta­vo, jog vi­siems ne­įga­lie­siems skir­tu au­to­bu­siu­ku vi­si tu­ri ir nau­do­tis, tad už­si­min­ta, kad dėl to rei­kės žiū­rė­ti tvar­kos.
Su­tri­ku­sios psi­chi­kos ben­dri­jos „Mū­sų at­ža­la“ pir­mi­nin­kė L. Za­bi­ty­tė at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad va­sa­ros vi­du­ry­je iš va­di­na­mo­sios ne­įga­lių­jų būs­ti­nės (Vy­tau­to g. 9) į nau­jai su­re­mon­tuo­tas pa­tal­pas prie baž­ny­čios, kur bu­vo pa­ra­pi­jos na­mai, iš­si­kraus­tys trys drau­gi­jos, tad įdo­mu, kaip li­ku­sios dvi ben­dri­jos (jie ir „Plun­gės vil­tis“) iš­si­lai­kys? Kas mo­kės už vi­sų pa­tal­pų šil­dy­mą ir elek­trą? Anks­čiau tai da­lin­da­vo­si „ant pen­kių“… Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ža­dė­jo, kad pi­ni­gų ieš­kos Sa­vi­val­dy­bė.
Dar L. Za­bi­ty­tė už­si­mi­nė apie ne­tvar­kin­gą kriauk­lę – esą pro šo­nus vi­sur sun­kia­si van­duo, jie pri­sis­ta­tė ki­bi­rų, bet už van­de­nį rei­kia daug mo­kė­ti… Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai krai­pė gal­vas, jog pir­mą kar­tą apie tai iš­gir­do, nie­kas jiems to ne­bu­vo sa­kęs. Ži­no­ma, pa­ža­dė­jo to­kį „ne­ūkiš­ku­mą“ ne­tru­kus su­tvar­ky­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Apie neįgaliųjų organizacijų veiklą pasakojo draugijų pirmininkės.

Komentarai
Kiti straipsniai