Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Naujasis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas M. Kau­nas pa­ža­dė­jo dau­giau vie­šu­mo

Nuo bir­že­lio 7 die­nos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dę užims 36 me­tų Min­dau­gas Kau­nas, iki šiol dir­bęs Plun­gės prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je. Už jo kan­di­da­tū­rą slap­ta­me bal­sa­vi­me ge­gu­žės 30 die­ną pa­si­sa­kė vi­si 23 tą­dien Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vę na­riai.

Kaip ži­nia, pa­si­kei­tus val­džiai, anks­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vęs Gin­ta­ras Ba­gu­žis bu­vo at­leis­tas, ir šis pos­tas li­ko tuš­čias. Val­dan­čio­ji dau­gu­ma pa­siū­lė or­ga­ni­za­ci­jos „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­rio M. Kau­no kan­di­da­tū­rą.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­ma dėl M. Kau­no tin­ka­mu­mo ei­ti šias pa­rei­gas bu­vo pa­lan­ki, o ki­tos pa­žy­mos iš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD), lei­džian­čios jam dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, iki pat Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio ne­gau­ta. Mi­nė­ta ins­ti­tu­ci­ja yra nu­sta­čiu­si 40 dar­bo die­nų ter­mi­ną, per ku­rį tu­ri pa­teik­ti pa­žy­mą.
Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius K­li­šo­nis, VSD po­zi­ci­ja yra to­kia, jog ga­li­ma ir anks­čiau, be mi­nė­tos pa­žy­mos da­ry­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­ros tei­ki­mą, tik kol kas jam ne­bus lei­džia­ma dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.
Prieš slap­tą bal­sa­vi­mą Ta­ry­bos na­riai dar no­rė­jo iš­klau­sy­ti kan­di­da­to pri­sis­ta­ty­mo ir už­duo­ti klau­si­mų, tad M. Kau­nas bu­vo pa­kvies­tas į tri­bū­ną.
Bū­si­ma­sis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­dė­ko­jo vi­siems už pa­si­ti­kė­ji­mą ir už­si­mi­nė, jog tas del­si­mas dėl VSD pa­žy­mos jam iš­ėjo į nau­dą – per tą lai­ko­tar­pį jis ge­ro­kai iš­stu­di­ja­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą, tad sa­kė esan­tis tik­ras, kad „ne­bus įmes­tas nuo­gas į dil­gė­ly­ną“.
M. Kau­nas – plun­giš­kis, gi­mė 1982 m. lap­kri­čio 6 die­ną Bab­run­go se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­me, bai­gė Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją ir 2001 įsto­jo į Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tą, sau­gos in­ži­ne­ri­jos stu­di­jas. Prak­ti­ką vi­sa­da at­lik­da­vo Plun­gės prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je – ge­si­no gais­rus, vyk­dė gel­bė­ji­mo dar­bus au­to­įvy­kiuo­se, lik­vi­da­vo įvai­rius in­ci­den­tus. Ka­dan­gi vi­sa­da trau­kė grįž­ti į Plun­gę, nuo 2004 me­tų čia įsi­dar­bi­no prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je ir kiek dau­giau nei 15-ika me­tų už­ėmė įvai­rias pa­rei­gas: bu­vo ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju, ins­pek­to­riu­mi, vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu, pa­reng­ties už­tik­ri­ni­mo sky­riaus vir­ši­nin­ku, tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Dirb­da­mas 2011-asiais bai­gė Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro stu­di­jas.
Kal­bė­da­mas apie sa­ve, M. Kau­nas už­tik­ri­no, jog va­do­va­vi­mo pa­tir­ties tu­ri ir kas­die­ni­nia­me dar­be, ir eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis, yra pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ko­man­dų na­rys, nuo­lat da­ly­vau­ja ES ci­vi­li­nės sau­gos me­cha­niz­mo bei NATO or­ga­ni­zuo­ja­muo­se mo­ky­muo­se, įvai­rio­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se. Kal­ba an­glų bei ru­sų kal­bo­mis, do­mi­si spor­tu, kom­piu­te­ri­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, įvai­rio­mis ino­va­ci­jo­mis. Su žmo­na Vik­to­ri­ja, ku­ri dir­ba Šiau­lių ban­ke klien­tų ap­tar­na­vi­mo spe­cia­lis­te, au­gi­na du vai­kus.
Kaip bū­si­mas ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, M. Kau­nas sa­kė ma­tan­tis daug dar­bų, ku­rių rei­kės im­tis, ir ak­cen­ta­vo, jog kiek­vie­nas, be­si­krei­pian­tis į Sa­vi­val­dy­bę, tu­rės gau­ti tin­ka­mą at­sa­ky­mą.
„Tai nuo ko pra­dė­si­te?“ – pa­klau­sė Ta­ry­bos na­rys Aud­rius Mi­siū­nas. „Ma­no ma­ny­mu, la­bai svar­bu kuo dau­giau vi­suo­me­nei „iš­tran­sliuo­ti“ in­for­ma­ci­jos apie tai, kas da­ro­ma ir kas bus da­ro­ma. Da­bar įvai­rūs pro­jek­tai vyk­do­mi, me­džiai pjau­na­mi, o žmo­nės nie­ko ne­ži­no, kas vyks­ta. No­rė­čiau su­bur­ti ge­rą ko­man­dą, ku­ri sklan­džiai dirb­tų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je“, – tei­gė M. Kau­nas. Į klau­si­mą, ar kvies dar­buo­to­jus „ant ki­li­mo“, at­sa­kė, jog la­biau pats mėgs­ta vaikš­čio­ti po ka­bi­ne­tus.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo trū­ku­mus pa­pra­šęs įvar­din­ti Ai­das Kė­sas iš kan­di­da­to iš­gir­do, jog, jo aki­mis, mū­sų Sa­vi­val­dy­bė­je trūks­ta ko­man­di­nio dar­bo ir kad yra pa­se­nu­sios vi­daus dar­bo tai­syk­lės, jas rei­kė­tų ko­re­guo­ti.
„Ge­rai, kad esa­te eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo spe­cia­lis­tas. Pa­ti­kė­ki­te, jų čia tik­rai ne­trūks. Lin­kiu, kad po ket­ve­rių me­tų dar­bo ne­pa­si­keis­tų plau­kų spal­va“, – nau­ja­jam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­lin­kė­jo Ro­ber­tas En­dri­kas.
Kaip mi­nė­ta, po slap­to bal­sa­vi­mo pa­aiš­kė­jo, jog M. Kau­nas Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi iš­rink­tas vien­bal­siai. To­dėl pri­im­tas Ta­ry­bos spren­di­mas pa­skir­ti M. Kau­ną į šias pa­rei­gas po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo pa­grin­du nuo bir­že­lio 7 die­nos. Taip pat jam nu­sta­ty­tas pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas (ba­zi­niais dy­džiais) – 16. At­si­žvel­giant į VSD iš­reikš­tą po­zi­ci­ją, M. Kau­nas kol kas ne­ga­lės dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, žy­mi­ma slap­tu­mo žy­ma „Slap­tai“, kol ne­bus gau­ta VSD iš­va­da su siū­ly­mu iš­duo­ti lei­di­mą.
Me­ras A. Kli­šo­nis nau­ja­jam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­lin­kė­jo stip­ry­bės ir pa­ti­ki­no, jog dar­bas ne­bus leng­vas. Taip pat pa­dė­ko­jo lai­ki­nai šias pa­rei­gas at­sa­kin­gai ėju­siai Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­jai Dai­vai Ma­žei­kie­nei.

 

Mindaugo Kauno šeimos turto deklaracija

Buvęs Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojas 2017 m. deklaravo turintis 40 tūkst. eurų vertės nekilnojamojo turto; 1150 Eur vertės žemės sklypą; 12 100 Eur vertės automobilį; 1287 Eur vertės kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių; 211 Eur vertybinių popierių. Taip pat nurodė turintis 12 787 Eur grynųjų bei 40 534 Eur paskolą.
Administracijos direktoriaus sutuoktinė deklaravo 35 tūkst. Eur vertės nekilnojamąjį turtą; 1000 Eur vertės automobilį, nurodė turinti 8400 Eur grynųjų ir 4564 Eur paskolą.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: M. Kauno kandidatūrą palaikė visi Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavę nariai.

Komentarai
Kiti straipsniai