Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

Nar­ko­ti­kų tu­rė­ju­siam stu­den­tui – tūks­tan­ti­nė bau­da

Va­di­na­mo­sios „žo­lės“ pa­rū­ky­ti už­si­no­rė­jęs Pau­lius Ma­ta­vi­čius (gim. 1999 m.) po­li­ci­jai įkliu­vo sau­sio 25-osios va­ka­rą Pla­te­lių mies­te­ly­je. Kai prie jo au­to­mo­bi­lio pri­siar­ti­no pa­rei­gū­nai, vie­ną ka­na­pių suk­ti­nę jau bu­vo su­trau­kęs pats, o ki­ta da­li­jo­si su drau­gais. Jau­nam vy­rui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 259 straips­nio 2 da­lį. Pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­mas jam sky­rė ne­ma­žą bau­dą.

Šių me­tų sau­sio 25-osios va­ka­rą, apie 21.30 va­lan­dą, vie­no­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je, pa­rei­gū­nams pa­tik­ri­nus ten sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį „Au­di 80“, pas vie­ną iš vai­ki­nų – P. Ma­ta­vi­čių – bu­vo ras­ta per­ma­to­ma ci­lin­dro for­mos dė­žu­tė, o jo­je – į fo­li­ją įvy­nio­ta au­ga­li­nės kil­mės nar­ko­ti­nė me­džia­ga. Au­to­mo­bi­lio pe­le­ni­nė­je taip pat bu­vo ras­ta suk­ti­nė su ža­lios spal­vos au­ga­li­ne me­džia­ga. Mi­nė­to jau­nuo­lio at­žvil­giu pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.
Pa­aiš­kė­jo, jog anks­čiau ne­teis­tas, stu­di­juo­jan­tis vai­ki­nas sau­sio 25-ąją su drau­gais jo au­to­mo­bi­liu bu­vo at­vy­kę į Plun­gę. Apie 20 va­lan­dą prie va­di­na­mosios ma­žo­sios „Ma­xi­mos“, esan­čios A. Ju­cio gat­vė­je, nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­nu­sta­ty­to as­mens jis ne­tei­sė­tai įgi­jo ne­di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nės me­džia­gos – 0,884 g ka­na­pių. Kvai­ša­lus P. Ma­ta­vi­čius lai­kė sa­vo striu­kės ki­še­nė­je ir vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio pe­le­ni­nė­je, kol „ki­bo“ pa­rei­gū­nams.
Sa­vo kal­tę P. Ma­ta­vi­čius pri­pa­ži­no. Pa­pa­sa­ko­jo, jog bu­vo su­si­ta­ręs su ne­pa­žįs­ta­mu as­me­niu, kad šis jam par­duos ka­na­pių, ki­taip va­di­na­mos „žo­le“. At­va­žia­vo į su­tar­tą vie­tą ir nu­si­pir­ko du gra­mus. Ta­da grį­žo į Pla­te­lius, su­sto­jo aikš­te­lė­je ir drau­gams pa­sa­kė, kad pa­rū­kys „žo­lės“. Su­si­su­ko dvi suk­ti­nes: vie­ną su­rū­kė pats, o ki­tą da­li­jo­si su drau­gais, nes šie pa­tys jo pra­šė. Ti­ki­no, jog nei kam par­da­vi­nė­jo kvai­ša­lus, nei kam siū­lė.
Gal­būt vis­kas tuo ir bū­tų pa­si­bai­gę, ta­čiau prie ma­ši­no­je „ap­si­dū­mi­ju­sių“ tri­jų jau­nuo­lių pri­va­žia­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Vai­ki­nų re­ak­ci­ja bu­vo su­lė­tė­ju­si, jie at­ro­dė ge­ro­kai su­tri­kę ir iš­si­gan­dę. Ne­tru­kus po­li­ci­nin­kai pa­ma­tė prie pe­le­ni­nės pa­dė­tą žo­lės suk­ti­nę. Ta­da te­ko vis­ką pri­si­pa­žin­ti, ir P. Ma­ta­vi­čius iš striu­kės ki­še­nės iš­trau­kė li­ku­tį.
Vi­si vai­ki­nai tą va­ka­rą bu­vo su­lai­ky­ti ir nu­vež­ti į ko­mi­sa­ria­tą.
Ge­gu­žės 21 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo by­lą ir bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu P. Ma­ta­vi­čiui sky­rė baus­mę.
Už tai, kad jau­nuo­lis, ne­tu­rė­da­mas tiks­lo par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, įgi­jo ir lai­kė ne­di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nių me­džia­gų, teis­mas jį nu­bau­dė bau­da. Ka­dan­gi kal­tę pri­pa­ži­no, pa­skir­tą baus­mę iš­kart su­ma­ži­no treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė bau­da P. Ma­ta­vi­čiui – ly­giai vie­nas tūks­tan­tis eu­rų. Tą su­mą nu­teis­ta­sis tu­rės su­mo­kė­ti per 2 mė­ne­sius.
Ne­su­tik­da­mas su baus­mės pa­sky­ri­mu teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, per dvi sa­vai­tes P. Ma­ta­vi­čius dar ga­li pra­šy­ti su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai