Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Kal­va­riš­kėms orien­ta­ci­nin­kėms – bron­za

Ge­gu­žės 23 die­ną Ma­ri­jam­po­lė­je į Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių orien­ta­vi­mo­si fi­na­lą su­si­rin­ko 36 ge­riau­sios ko­man­dos iš vi­sos ša­lies. Tarp jų bu­vo ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos ko­man­da.

Kal­va­riš­kiams gar­bė at­sto­vau­ti mū­sų ra­jo­nui ati­te­ko po ge­gu­žės 7-ąją vys­ku­sių Plun­gės ra­jo­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų orien­ta­vi­mo­si spor­to var­žy­bų, ku­rio­se jie ta­po nu­ga­lė­to­jais. Šiai mo­kyk­lai tuo­met at­sto­va­vo Sau­lė Vil­niū­tė, Vi­ka Žvirz­di­nai­tė, Mo­ni­ka Prei­by­tė, Val­do­nė Prei­by­tė, Ok­sa­na Stong­vi­lai­tė, Mar­ty­nas Vaš­kys, Aud­rius Jas­mon­tas, Sau­lius Jas­mon­tas, Ar­nas Rai­šu­tis (dėl trau­mos fi­na­le pa­kei­tė Vi­ta­li­jus Ka­vec­kas), Man­tas Vaš­kys.
Fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se Ma­ri­jam­po­lė­je mer­gi­noms te­ko įveik­ti 2 km 13 kon­tro­li­nių punk­tų sprin­to tra­są mies­to gat­vė­mis.
Tarp mer­gi­nų ko­man­dų I vie­tą iš­ko­vo­jo Kau­no Pa­le­mo­no gim­na­zi­jos ko­man­da, II vie­tą lai­mė­jo Šiau­lių Di­dždva­rio gim­na­zi­jos ko­man­da, o III vie­ta ati­te­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos ko­man­dai.
Vai­ki­nams te­ko įveik­ti 3 km tra­są su 16 kon­tro­li­nių punk­tų. Nors kal­va­riš­kių vai­ki­nų ko­man­da pri­zų ne­lai­mė­jo, ta­čiau la­bai sten­gė­si ir fi­na­le už­ėmė VI vie­tą.

Komentarai
Kiti straipsniai