Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Ar ne lai­kas lai­ki­nus di­rek­to­rius keis­ti pa­sto­viais?

Ge­gu­žę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je, pa­tvir­ti­nus vi­sus dar­bot­var­kė­je bu­vu­sius spren­di­mo pro­jek­tus, at­ėjo lai­kas me­ro in­for­ma­ci­jai ir Ta­ry­bos na­rių pa­klau­si­mams. O jų nau­jo­sios Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se ne­trūks­ta.

Pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis in­for­ma­vo, kad sėk­min­gai tę­sia­mi dar­bai, pro­jek­tai. Bai­gia­mi tur­ge­lio tvar­ky­mo, pra­si­de­da se­no­sios ka­ti­li­nės grio­vi­mo dar­bai, par­ko te­ri­to­ri­jos va­ka­ri­nės da­lies pro­jek­ta­vi­mas, o taip pat – ir vai­kų aikš­te­lių sta­ty­ba prie lop­še­lio-dar­že­lio ir par­duo­tu­vės „Tū­zas“ Saus­lau­ky­je. Me­ras in­for­ma­vo, kad šie­met į Jo­ni­nių šven­tę at­vyks de­le­ga­ci­ja iš Vo­kie­ti­jos, ji čia sve­čiuo­sis dvi die­nas.

Vė­lins po­sė­džio lai­ką?

Anks­čiau vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je Al­gi­man­tas Mic­kus bu­vo siū­lęs po­sė­džius reng­ti ne ry­te, kaip įpras­ta, o po­piet. Jis do­mė­jo­si, ar šis klau­si­mas svars­ty­tas. Taip pat Ta­ry­bos na­rys pa­ste­bė­jo, kad įstai­gų ata­skai­tos už pra­ėju­sius me­tus yra tei­kia­mos pra­ėjus be­veik pus­me­čiui nuo nau­jų me­tų. „Ar ne­bū­tų lo­giš­ka pa­teik­ti jas anks­čiau?“, – klau­sė A. Mic­kus. At­sa­ky­da­mas į ant­rą­jį klau­si­mą, me­ras pri­mi­nė, kad ne kas­met vyks­ta Ta­ry­bos rin­ki­mai. Ata­skai­tų pri­sta­ty­mą bū­tų ga­li­ma anks­tin­ti, bet šiuo at­ve­ju ne­bu­vo ga­li­ma to pa­da­ry­ti dėl ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sių rin­ki­mų. Mi­nė­ta, kad dėl Ta­ry­bos dar­bo lai­ko ko­rek­ci­jos rei­kė­tų ap­si­spręs­ti pa­tiems Ta­ry­bos na­riams. Šis klau­si­mas ati­dė­tas ki­tam po­sė­džiui.

In­for­ma­ci­jos trū­ku­mas in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je

Al­fre­das Moc­kus pri­mi­nė, kad bu­vo pa­skelb­ti Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to ana­li­zės „Sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mas“ re­zul­ta­tai, pa­gal ku­riuos dėl re­ko­men­duo­ja­mos in­for­ma­ci­jos ne­skel­bi­mo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pri­ski­ria­ma prie ne­skaid­riau­sių. Me­ras sa­kė, kad rei­kia­ma in­for­ma­ci­ja skel­bia­ma, ta­čiau ją sun­ku ras­ti. „Dėl in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės tu­riu ir aš prie­kaiš­tų, ji tu­ri bū­ti per­tvar­ky­ta, nes in­for­ma­ci­ją sun­ku ras­ti. Sve­tai­nę rei­kės per­da­ry­ti, ta­čiau tam teks skir­ti lė­šų“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Rie­ta­vą vėl kan­ki­na smar­vė

Al­bi­nas Mas­laus­kas pra­kal­bo apie Rie­ta­ve įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą – blo­gą kva­pą, kan­ki­nan­tį sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus. „Vėl pa­si­py­lė žmo­nių skun­dai, ypa­tin­gai gy­ve­nan­čių Pe­lai­čiuo­se, dėl iš UAB „Bio­vast“ sklin­dan­čios smar­vės. Tos pro­ble­mos pa­mirš­ti ne­ga­li­ma. Ar įmo­nė pa­tei­kia in­for­ma­ci­ją, kas įvy­ko, ko­dėl at­si­ra­do blo­gas kva­pas? Raš­tais rei­kė­tų juos pa­ra­gin­ti, kad ope­ra­ty­viai in­for­muo­tų, kas įvy­ko ir ko­kių prie­mo­nių im­ta­si si­tu­a­ci­jai spręs­ti“, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys. Me­ras mi­nė­jo, kad ki­lo kon­flik­tas tarp „Bio­vast“ ir Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nio ūkio. Bu­vo per daug už­terš­tos nuo­te­kos, ir ko­mu­na­li­nin­kai už­da­rė vamz­dį jų ne­be­pri­im­da­mi. Anot me­ro, tai ga­li bū­ti prie­žas­tis, dėl ku­rios bu­vo jau­čia­mas blo­gas kva­pas. Kon­flik­to tarp įmo­nių prie­žas­tys – fi­nan­si­nės.

Lai­ki­ni di­rek­to­riai

A. Moc­kus iš­sa­kė pa­sta­bą, kad sa­vi­val­dy­bė­je yra ne vie­nas lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis dar­buo­to­jas, taip dir­ban­tis jau ne vie­ne­rius me­tus. Jis tei­ra­vo­si, ar ke­ti­na­ma skelb­ti kon­kur­sus ir ieš­ko­ti nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų. A. Čer­nec­kis at­sa­kė, kad lai­ki­nų di­rek­to­rių Lie­tu­vo­je yra daug, ra­jo­nuo­se jie skai­čiuo­ja­mi de­šim­ti­mis. „Si­tu­a­ci­ja to­kia, kad sau­go­me žmo­nes, ku­rie dir­ba. Da­bar­ti­niams di­rek­to­riams prie­kaiš­tų ne­tu­ri­me, at­eis lai­kas, iš­si­lai­kys eg­za­mi­nus, ir pro­ble­mos ne­be­liks. Lai­ki­no di­rek­to­riaus sta­tu­sas nie­kam ne­truk­do“, – sa­kė me­ras.

Vai­kų sau­gu­mas gat­vė­se

Juo­zas Bars­tei­ga su­si­rū­pi­no vai­kų sau­gu­mu gat­vė­se, kai jie, iš­li­pę iš mo­kyk­li­nio au­to­bu­so, ne­sau­giai ker­ta gat­ves. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pri­ta­rė, kad rei­kė­tų pri­min­ti vai­kams apie sau­gu­mą gat­vė­se. Tai yra vi­sų su­au­gu­sių­jų rei­ka­las. Pir­miau­sia apie tai su vai­kais tu­rė­tų kal­bė­tis tė­vai. Jie ne­tu­rė­tų vai­kų ves­tis per gat­vę, o ne per pės­čių­jų per­ėją, ką daž­nai ten­ka ma­ty­ti. Taip pat ne­rei­kė­tų iš ma­ši­nos iš­leis­ti vai­kų prie dar­že­lio į va­žiuo­ja­mą­ją da­lį. „Tė­vai el­gia­si ne­at­sa­kin­gai – vai­kai pa­lei­džia­mi bet kur, ki­ti pri­ve­ža­mi be­veik prie pat du­rų, kad ne­rei­kė­tų pa­ei­ti 10-ies met­rų. Au­to­mo­bi­lis pa­sta­to­mas taip, kad vos ei­na pra­va­žiuo­ti ki­tam. Apie tai rei­kia kal­bė­tis vie­šai gim­na­zi­jo­se, dar­že­ly­je ir vi­suo­se su­si­rin­ki­muo­se“, – re­ziu­ma­vo me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Maslauskas (dešinėje) kalbėjo apie žmonių skundus dėl Rietave vis dar atsirandančio blogo kvapo.

Komentarai
Kiti straipsniai