Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Ap­si­ver­tus au­to­mo­bi­liui – pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos

Pir­ma­die­nio ry­tą Tve­rų mies­te­ly­je esan­čios Lau­ku­vos gat­vės ga­le pra­va­žiuo­jan­tie­ji ga­lė­jo ma­ty­ti pa­ke­lė­je ant sto­go gu­lin­tį au­to­mo­bi­lį. Pra­va­žiuo­jan­tis vai­ruo­to­jas 7.32 val. ir in­for­ma­vo apie šį įvy­kį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, nes žmo­nių prie ma­ši­nos ne­si­ma­tė.

Pa­aiš­kė­jo, kad au­to­mo­bi­lį „Cit­ro­en Ber­lin­go“ vai­ra­vo mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas (gim. 1989 m.). Vai­ruo­to­jas, ne­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, ver­tė­si į ša­lia ke­lio esan­tį grio­vį. Jis ke­lia­vo vie­nas. Ne­lai­mės me­tu vai­ruo­to­jas ne­nu­ken­tė­jo, tad po įvy­kio iš­ėjo na­mo, o kai po ke­lių va­lan­dų su­grį­žo prie ma­ši­nos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jam nu­sta­tė 0,47 prom. gir­tu­mo laips­nį. Pa­aiš­kė­jo, kad vy­ras vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas tei­sės to da­ry­ti, o jo au­to­mo­bi­lis ne­ap­draus­tas.

Komentarai
Kiti straipsniai