Sekmadienis, 2020 m. rugpjūčio 09 d.

Rie­ta­viš­kis ne­le­ga­liai lai­kė šer­ną

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) Tel­šių pa­da­li­nio spe­cia­lis­tai, ben­dra­dar­biau­da­mi su Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nais, tik­rin­da­mi gau­tą in­for­ma­ci­ją, pas du Rie­ta­vo ir Ma­žei­kių ra­jo­no gy­ven­to­jus ap­ti­ko ne­tei­sė­tai įreng­tus ap­tva­rus, ku­riuo­se bu­vo lai­ko­mi su­au­gę šer­nai ir šie­met at­ves­tos šer­niu­kų va­dos. Jo­kių lei­di­mų lai­ky­ti ap­tva­ruo­se šiuos lau­ki­nius gy­vū­nus as­me­nys ne­tu­rė­jo.

Pa­tik­ri­ni­mų me­tu nu­sta­ty­ta, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas ap­tva­re lai­kė 1 su­au­gu­sį šer­ną, o Ma­žei­kių ra­jo­no gy­ven­to­jas – net 21 gy­vū­ną, iš jų – 6 su­au­gu­sius šer­nus. Pa­gal ap­tva­ruo­se pa­lik­tus šer­nų veik­los po­žy­mius, esan­čią įran­gą ir re­mian­tis lai­ky­to­jų pa­aiš­ki­ni­mais kon­sta­tuo­ta, kad šer­nus ap­tva­ruo­se gy­ven­to­jai lai­ko ne vie­ne­rius me­tus. Ne­le­ga­liai šer­nus au­gi­nu­sių ir vei­su­sių as­me­nų lau­kia nuo­bau­dos, jiems už­draus­ta to­liau vers­tis šia veik­la.
„Ste­bi­na kai ku­rių as­me­nų ne­at­sa­kin­gu­mas ir abe­jin­gu­mas. Lie­tu­vo­je jau penk­tus me­tus siau­čia af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras, šer­nams ir kiau­lėms mir­ti­nai pa­vo­jin­ga li­ga, ku­ri jau pri­da­rė di­džiu­lių nuos­to­lių tiek kiau­lių au­gin­to­jams, tiek mė­sos per­dir­bė­jams vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tad ke­lia ne­ri­mą to­kie at­ve­jai, kuo­met ne­le­ga­liai ap­tva­ruo­se vis dar lai­ko­mi šiai li­gai la­bai jaut­rūs gy­vū­nai. Toks ne­at­sa­kin­gu­mas ke­lia grės­mę tiek ap­tva­ruo­se lai­ko­miems šer­nams, tiek ir ap­lin­ki­niams kiau­lių lai­ky­to­jams“, – sa­ko VMVT di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka.

Vmvt.lt inf.

Nuotraukoje:Patikrinimo metu pas rietaviškį aptiktas 1 suaugęs šernas.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai