Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Prū­sa­liš­kio so­dy­bo­je – dau­giau kaip šim­tas lit­rų pik­to­sios

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pranešė, jog ge­gu­žės 22 die­ną Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai Plun­gės ra­jo­ne vyk­dė pa­tik­ri­ni­mą, kaip lai­ko­ma­si gin­klų sau­go­ji­mo ir lai­ky­mo tvar­kos. Už­su­kę pas 1974 m. gi­mu­sį Prū­sa­lių kai­mo gy­ven­to­ją, pa­rei­gū­nai ra­do ir na­mi­nu­kės.

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK, pa­rei­gū­nai prū­sa­liš­kio na­muo­se pa­ste­bė­jo tuš­čią bu­te­lį, nuo ku­rio ki­lo įtar­ti­nas na­mi­nės deg­ti­nės kva­pas. Ta­da su­abe­jo­ta, ar šis as­muo ne­tu­ri ir šio drau­džia­mo skys­čio.
Kar­tu su sa­vi­nin­ku bu­vo ap­žiū­rė­ta so­dy­ba, ir ne­tru­kus pa­rei­gū­nai už mal­ki­nės ap­ti­ko ne­vei­kian­čius šal­dy­tu­vus, ku­riuo­se bu­vo su­dė­tos plas­ti­ki­nės tal­pos su skaid­riu skys­čiu, tu­rin­čiu na­mi­nu­kės kva­pą.
Pi­lie­čio ga­ra­že taip pat ras­ti trys mai­šai su plas­ti­ki­ne įvai­raus dy­džio ta­ra, ku­rio­je taip pat bu­vo ga­li­mai na­mi­nė deg­ti­nė – iš vi­so pa­rei­gū­nai as­mens na­muo­se ap­ti­ko 125 lit­rus įta­ri­mą su­kė­lu­sio skys­čio, va­di­na­mo­sios sa­ma­nės.
Už šį pa­žei­di­mą prū­sa­liš­kio lau­kia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, as­muo ga­li bū­ti bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.

Nuotraukoje: Naminė degtinė buvo slepiama neveikiančiuose šaldytuvuose.

Komentarai
Kiti straipsniai