Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bai nau­jo pa­sta­to ne­be­sta­tys

Jau anks­čiau bu­vo ra­šy­ta, jog Vie­ša­jai įstai­gai Plun­gės ra­jo­no grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba (GMP) rei­kia nau­jo pa­sta­to – nau­jų pa­tal­pų dar­buo­to­jams ir nau­jų ga­ra­žų au­to­mo­bi­liams. Sa­vi­val­dy­bė­je per po­sė­džius šios tar­ny­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė ne kar­tą yra už­si­mi­nu­si, jog jų įstai­ga dir­ba tie­siog ap­gai­lė­ti­nos būk­lės pa­sta­te ir kad pa­tal­pos ne­ati­tin­ka ke­lia­mų gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Pro­ble­mą tu­rin­ti spręs­ti stei­gė­ja, t. y. Sa­vi­val­dy­bė. Ji jau bu­vo nu­ma­čiu­si po­rą vie­tų, kur ga­lė­tų iš­dyg­ti nau­jas pa­sta­tas, ta­čiau ge­gu­žės 21 die­ną vy­ku­sio Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo iš­kel­ta min­tis, jog Plun­gės GMP ge­riau rei­kia įkur­din­ti se­na­ja­me po­li­kli­ni­kos pa­sta­te, mat pi­ni­gų sta­ty­boms ne­nu­si­ma­to…

Pri­me­na­me, jog Plun­gės GMP yra įsi­kū­ru­si J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 97 B, Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se 80 kv. m plo­to ga­ra­žuo­se, ku­rie įei­na į li­go­ni­nės pa­sta­tų kom­plek­są. Pa­tal­pos yra la­bai pra­stos būk­lės, tad re­mon­tuo­ti jų, tiks­liau – re­konst­ruo­ti – ne­ap­si­mo­ka. Rei­kia nau­jo pa­sta­to, ku­ris tu­rė­tų bū­ti bent tri­gu­bai di­des­nis – tu­ri tilp­ti dis­pe­če­ri­nė, ad­mi­nist­ra­ci­ja, sa­lė su­si­rin­ki­mams, ar­chy­vo pa­tal­pa, dar­buo­to­jų pa­tal­pos, du­šai. Dar rei­kės ar­ki­nių ga­ra­žų 6-iems ar 7-iems GMP au­to­mo­bi­liams.
Šių me­tų ba­lan­džio 16 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je R. Mon­čie­nė dar kar­tą pri­mi­nė apie pa­sta­to būk­lę ir pa­tei­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos raš­tą, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog per pa­tik­ri­ni­mą nu­sta­ty­ta, kad nau­do­ja­mi pa­sta­tai ir pa­tal­pos ne­ati­tin­ka ke­lia­mų gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų.
Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys vie­to­je bran­gios re­konst­ruk­ci­jos ta­da siū­lė sta­ty­ti nau­ją vie­no aukš­to pa­sta­tą prie li­go­ni­nės – skly­pe už se­no­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­to ar­ba prie pat iš­va­žia­vi­mo į Men­de­no gat­vę. Dau­gu­ma pri­ta­rė pas­ta­ra­jam va­rian­tui. Jau bu­vo su­tar­ta, jog rei­kia reng­ti pro­jek­tą ir or­ga­ni­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus.
De­ja, ge­gu­žės 21 die­ną po­sė­dy­je kal­bė­ta vi­siš­kai ki­taip. Ko­mi­te­to na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis mi­nė­jo, jog su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais bu­vo ap­žiū­rė­tos GMP pa­tal­pos, iš­sa­ky­tos įvai­rios nuo­mo­nės. Aiš­ku, ten pa­tal­pos ne­tin­ka­mos, re­konst­ruo­ti ne­ap­si­mo­ka, bet nau­jo sta­ty­ti grei­čiau­siai ne­iš­eis – pa­aiš­kė­jo, jog fi­nan­sa­vi­mo iš ES fon­dų gau­ti nė­ra ga­li­my­bių, iš VIP-o (Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos) – taip pat ne, iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mui ar re­mon­tui lė­šų iš­vis ne­ski­ria­ma, o vien iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sta­ty­ti ke­lių šim­tų kvad­ra­ti­nių met­rų nau­ją sta­ti­nį už mi­li­jo­ni­nę su­mą bū­tų per di­de­lė naš­ta.
Tai­gi, da­bar pla­nuo­ja­mas toks va­rian­tas: Plun­gės GMP įkur­din­ti se­na­ja­me po­li­kli­ni­kos pa­sta­te (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 91), pir­ma­me aukš­te, o ša­lia pa­sta­ty­ti ga­ra­žus-sto­gi­nes au­to­mo­bi­liams. Ak­cen­tuo­ta, jog pa­sta­tas yra ap­šil­tin­tas, su­tvar­ky­tas, tad pa­tal­pų pri­tai­ky­mui ir ga­ra­žams mil­ži­niš­kos su­mos ne­rei­kė­tų – gal apie 100 tūkst. eu­rų. Ti­ki­ma­si, kad tam tiks­lui bus ga­li­ma gau­ti pi­ni­gų ir iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.
Tie­sa, da­bar at­si­ras ir ki­tas rū­pes­tis – rei­kės iš pir­mo­jo aukš­to „iš­krapš­ty­ti“ ir kaž­kur ki­tur iš­kel­ti ke­lis li­go­ni­nei pri­klau­san­čius ka­bi­ne­tus – da­bar ten pa­cien­tai ei­na į mankš­tą ar dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Nuotraukoje: R. Doviltis sakė, kad apžiūrėjus dabartines GMP patalpas, nutarta, jog šio pastato rekonstruoti neapsimoka.

Komentarai
Kiti straipsniai