Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Leis­ta iš­nuo­mo­ti pa­sta­to sie­nos da­lį

Ge­gu­žės 21-ąją vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo ap­tar­tas klau­si­mas dėl lei­di­mo iš­nuo­mo­ti pa­sta­to sie­nos da­lį. Šiam lei­di­mui nie­kas ne­pri­eš­ta­ra­vo, ir klau­si­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Kaip tei­gė po­sė­džia­vu­sie­ji ko­mi­te­to na­riai, pa­sta­to sie­nos nu­oma, kiek­vie­ną mė­ne­sį at­ne­šian­ti 100 eu­rų pel­ną, tik pa­pil­dys Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė In­ga Daub­lie­nė sa­kė, kad Kul­tū­ros cen­tras 2019-ųjų ge­gu­žės 13 die­ną raš­tu krei­pė­si į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su pra­šy­mu leis­ti vie­šo nuo­mos kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Kul­tū­ros cen­tro pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo pa­sta­to – Kul­tū­ros na­mų, esan­čių Se­na­mies­čio a. 3, Plun­gės m., – fa­sa­do sie­nos da­lį LED ek­ra­nui įreng­ti.
Vy­ku­sio po­sė­džio me­tu vyr. spe­cia­lis­tė I. Daub­lie­nė taip pat pri­mi­nė, kad at­si­žvelg­da­ma į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro 2019 m. ge­gu­žės 13 d. raš­tą, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nusprendė leis­ti iš­nuo­mo­ti 5-erių me­tų lai­ko­tar­piui vie­šo kon­kur­so bū­du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo pa­sta­to – Kul­tū­ros na­mų (ben­dras plo­tas 4 216,52 kv. m), esan­čio Se­na­mies­čio a. 3, Plun­gės m., – sie­nos da­lį (6,51 kv. m) – LED ek­ra­nui pa­ka­bin­ti, nu­ro­dant, kad ek­ra­ne ga­li bū­ti ro­do­mos me­no, kul­tū­ros ir spor­to lai­dos, ren­gi­niai bei re­kla­ma, iš­sky­rus al­ko­ho­lio, ta­ba­ko ir ki­tų drau­džia­mų me­džia­gų re­kla­mą.
I. Daub­lie­nė taip pat sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė nu­sta­tė šio pa­sta­to sie­nos da­lies pra­di­nį 1 kv. m mė­ne­si­nį nuo­mos mo­kes­tį – 15,36 Eur (be PVM). Va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ma­te­ria­lio­jo ir ne­ma­te­ria­lio­jo tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo tvar­kos ap­ra­šo 66 punk­tu, Sa­vi­val­dy­bės tur­to nuo­mi­nin­kui, ku­ris tur­tą nuo­mo­ja il­giau kaip vie­ne­rius ka­len­do­ri­nius me­tus, nu­om­pi­ni­gių dy­dis Sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­to­jo vie­na­ša­liu pa­reiš­ki­mu ga­li bū­ti di­di­na­mas iki kiek­vie­nų ka­len­do­ri­nių me­tų sau­sio 31 d., įver­ti­nus Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tą var­to­to­jų kai­nų in­dek­so po­ky­tį.
I. Daub­lie­nei pa­tei­kus šią in­for­ma­ci­ją apie raš­tu pa­reikš­tą Plun­gės kul­tū­ros cen­tro no­rą iš­si­nuo­mo­ti fa­sa­do sie­nos da­lį, nė vie­nas iš Ko­mi­te­to po­sė­džio na­rių ne­pri­eš­ta­ra­vo. „Kiek­vie­ną mė­ne­sį bus su­ren­ka­ma 100 eu­rų pa­ja­mų už sie­nos da­lies nu­oma. Tai mums tik į nau­dą“, – pa­brė­žė po­sė­džio pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Ant Kultūros centro pastato sienos bus įrengtas LED ekranas.

Komentarai
Kiti straipsniai