Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Iš Du­bin­gių – su auk­so me­da­liu

Ge­gu­žės 18–19 die­no­mis Du­bin­giuo­se vy­ko Lie­tu­vos vai­kų, jau­nu­čių, jau­nių grei­tų­jų ir žai­bo šach­ma­tų čem­pio­na­tai, kuriuose da­ly­va­vo beveik 300 da­ly­vių iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų.

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui at­sto­va­vo 9 auk­lė­ti­niai, ku­rie žai­dė įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se. Tai Er­nes­tas ir Ed­vi­nas Kur­miai, Ig­nas Ma­čiu­i­tis, Ma­tas Pra­spa­liaus­kas, Ug­nius Ma­čiu­i­tis, Bar­bo­ra Ged­vi­lai­tė, Ar­nas Vaiš­ta­ras, Ago­ta Kon­tri­mai­tė ir Ka­ro­lis Ka­pic­kis.
Pir­mą die­ną vy­ko žai­bo šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Plun­giš­kiams me­da­lių iš­ko­vo­ti ne­pa­vy­ko. Ge­riau­siai su­žai­dė Ig­nas Ma­čiu­i­tis su 5,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų ir am­žiaus gru­pė­je iki 16 me­tų li­ko šeš­tas. Taip pat – Ug­nius Ža­li­mas, ku­ris, su­rin­kęs 5 taš­kus iš 9 ga­li­mų, am­žiaus gru­pė­je iki 12 me­tų bu­vo sep­tin­tas.
An­trą die­ną vy­ko grei­tų­jų šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Pui­kiai žai­dė Ago­ta Kon­tri­mai­tė am­žiaus gru­pė­je iki 10 me­tų. Su­rin­ku­si 6 taš­kus iš 8 ga­li­mų, tarp mer­gai­čių iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Svei­ki­na­me! Ge­rai se­kė­si ir Ug­niui Ža­li­mui. Su 5,5 taš­ko iš 8 ga­li­mų tur­ny­ro len­te­lė­je tarp 74 da­ly­vių Ug­nius bu­vo de­vin­tas. Ig­nas Ma­čiu­i­tis su pen­kiais taš­kais – sep­tin­tas. Ki­tų auk­lė­ti­nių re­zul­ta­tai kuk­les­ni.

Plun­gės VšK „Bokš­to“ in­f.

Komentarai
Kiti straipsniai