Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

„Gal­būt Tve­rų se­niū­ni­ja yra nu­skriaus­ta, ar se­niū­no no­rai per di­de­li?“

Ant­ra­die­nį į pa­si­ta­ri­mą me­ro An­ta­no Čer­nec­kio ka­bi­ne­te rin­ko­si se­niū­ni­jų se­niū­nai, ki­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Ap­tar­tos opiau­sios pro­ble­mos – trans­por­to sty­gius, ke­lių prie­žiū­ros dar­bai. Sa­vi­val­dy­bės Cen­tra­li­zuo­tos vi­daus au­di­to tar­ny­bos ve­dė­ja Re­da Pu­čins­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie rašt­ve­dy­bos klai­das, ras­tas Rie­ta­vo se­niū­ni­jos įsa­ky­muo­se. Kal­bė­ta ir apie bū­ti­ny­bę kas­met iš­leis­ti se­niū­ni­jų dar­buo­to­jus jiems pri­klau­san­čių atos­to­gų.

Trans­por­to nau­do­ji­mas

Pas­ku­ti­niuo­ju me­tu tiek ko­mi­te­to po­sė­dy­je, tiek ir šia­me pa­si­ta­ri­me kal­bė­ta apie trans­por­to nau­do­ji­mą. Me­ras ak­cen­ta­vo, kad ši­ta te­ma rei­kė­tų kal­bė­ti pla­tes­nia­me ra­te. Svar­bu ben­drai ten­kin­ti vi­sų po­rei­kius dėl trans­por­to nau­do­ji­mo. Tiek leng­vą­jį trans­por­tą, tiek au­to­bu­sus, esan­čius sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je, rei­kia nau­do­ti tiks­lin­gai. „Pa­gal­vo­ki­te, kiek per me­tus tu­rė­jo­te sku­bių, bū­ti­nų iš­vy­kų. Bū­na at­ve­jų, kai vie­nu me­tu pri­rei­kia 3–4 au­to­bu­sų. To­kio par­ko mes ne­iš­lai­ky­si­me, tai ne­bū­tų eko­no­miš­ka. Rei­kė­tų apie tai pa­si­gal­vo­ti iš anks­to pla­nuo­jant ren­gi­nius. Jei rei­kia į se­niū­ni­jas at­si­vež­ti ki­tus ko­lek­ty­vus, tai yra se­niū­ni­jų rei­ka­las. No­rė­čiau, kad tar­pu­sa­vy­je bū­tų drau­giš­kes­nis su­si­kal­bė­ji­mas“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.
Pra­kal­bus šia te­ma, Dau­gė­dų se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė klau­sė, kaip elg­tis, kai rei­kia ko­lek­ty­vus pa­vė­žė­ti į ki­tą sa­vi­val­dy­bę, ku­rio­je yra ren­gi­nys. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas at­sa­kė, kad kai yra su­tar­ti bar­te­ri­niai mai­nai (ko­lek­ty­vas kvie­čia­si sve­čius, vė­liau vyks­ta pas juos), to­kioms iš­vy­koms tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mas pir­mu­mas. Tais at­ve­jais, kai ko­lek­ty­vui pa­si­tai­ko ne­pla­nuo­ta iš­vy­ka, rei­kė­tų su­si­mo­kė­ti bent už iš­nau­do­tus de­ga­lus.

Ke­lių prie­žiū­ros pro­ble­mos

Me­ras A. Čer­nec­kis sa­kė, kad trans­por­tu se­niū­ni­jos yra ga­na ne­blo­gai ap­rū­pin­tos. Mies­to se­niū­ni­ja grei­tai gaus ir pa­žan­gią tech­ni­ką – pa­gal pro­jek­tą bus skir­tas elek­tro­mo­bi­lis. Anot me­ro, šiais me­tais di­des­nių pir­ki­mų ne­pla­nuo­ja­ma, lė­šos yra iš­skirs­ty­tos, re­zer­vų ne­be­li­kę, iš­sky­rus at­ve­jus, jei pri­reiks trans­por­tą re­mon­tuo­ti.
Apie grei­de­rio bū­ti­nu­mą pra­kal­bo Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas. „Rei­kia pla­nuo­ti at­ei­ty­je įsi­gy­ti grei­de­rį. Ne­pa­jė­gia­me pa­tys su­tvar­ky­ti ap­žė­lu­sių pa­ke­lių. Kaip pri­žiū­rė­ti ke­lius? Žvy­ro gau­na­me dvi­gu­bai ma­žiau nei anks­čiau, ką su juo ga­li­ma pa­da­ry­ti? Su­pi­li į di­des­nę duo­bę, ir ne­bė­ra. Pi­ni­gų ski­ria­ma ma­žai, o dar­bus pa­da­ry­ti rei­kia tuos pa­čius“, – skun­dė­si Tve­rų se­niū­nas. Se­niū­nas taip pat mi­nė­jo, kad as­fal­tuo­jant vie­ną gat­vę Tve­ruo­se, ran­go­vai nu­sku­to ve­lė­nas, o jas iš­vež­ti pa­li­ko se­niū­ni­jai, nes tai ne­bu­vo įskai­čiuo­ta į są­ma­tą. Klo­jant as­fal­tą Jakš­to gat­vė­je, li­ko ne­su­tvar­ky­ti kel­kraš­čiai. Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Al­baus­kas pa­aiš­ki­no, kad kai gat­vė yra ne­pri­žiū­rė­ta ir ap­au­gu­si ve­lė­na, ją iš­vež­ti ran­go­vui ne­pri­klau­so. Bu­vo nu­tar­ta, kad ran­go­vai nu­va­lys gat­vę, o ve­lė­ną iš­si­veš se­niū­ni­ja iš sa­vo re­sur­sų. Vis­kas la­bai daug kai­nuo­ja, tad yra tau­po­ma.
„Se­niū­nas sa­kė, kad trūks­ta lė­šų. Gal­būt Tve­rų se­niū­ni­ja yra nu­skriaus­ta, ar čia se­niū­no no­rai yra per di­de­li?“ – sky­riaus ve­dė­jo tei­ra­vo­si me­ras. Anot J. Al­baus­ko, lė­šos pa­skirs­ty­tos tiks­lin­gai kiek­vie­nai se­niū­ni­jai, tiek kiek pri­klau­so. Iš­lai­doms (prie­žiū­ros dar­bams) ski­ria­ma ma­žiau lė­šų, dau­giau – san­do­riams (pro­jek­tams vyk­dy­ti). „Rei­kia pa­tiems or­ga­ni­zuo­ti prie­žiū­rą. Ma­nau, se­niū­nas su ve­lė­no­mis su­si­tvar­kys pats, bet tu­rės as­fal­tą, ki­tu at­ve­ju bū­tų rei­kė­ję trum­pin­ti as­fal­to at­kar­pą, kad bū­tų lė­šų ve­lė­noms iš­vež­ti. Pi­ni­gų ski­ria­ma la­bai ma­žai, mes da­ro­me, kad bū­tų ra­cio­na­lu, ten­ka rink­tis, ar su­tvar­ky­ti duo­bė­tą ke­lią, ar kel­kraš­čius“, – sa­kė sky­riaus ve­dė­jas.
Kol kas ne­aiš­ku, ko­kia lau­kia va­sa­ra. Jei­gu ji bus sau­ses­nė, kalbėta apie ga­li­my­bę žvyr­ke­lius lais­ty­ti drus­kin­gu van­de­niu. Yra ke­lios pro­ble­mi­nės vie­tos, ku­rio­se dul­kė­tu­mas ypač di­de­lis. Vie­na jų – ke­lias link Ruš­kio eže­ro Tve­rų se­niū­ni­jo­je. Anot me­ro, ši pa­slau­ga la­bai pa­si­tei­si­no pra­ėju­siais me­tais. Bu­vo lais­ty­tas ke­lias tur­gu­je, Pa­lan­gos gat­vė­je. Pir­miau­sia rei­kia pa­si­kal­bė­ti su gy­ven­to­jais, kad ne­bū­tų prieš­ta­rau­jan­čių. Me­ras sa­kė, jog bū­ti­na biu­dže­te ras­ti tam lė­šų, kad žmo­nės ne­ken­tė­tų nuo dul­kių ir ne­žmo­niš­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gų.

Atos­to­gos ir rašt­ve­dy­ba

R. Pu­čins­kie­nė sa­kė at­li­ku­si ana­li­zę, kaip se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai iš­lei­džia­mi jiems pri­klau­san­čių atos­to­gų. Jai už­kliu­vo, kad dar­buo­to­jai ne­iš­nau­do­ja pri­klau­san­čių atos­to­gų die­nų ar­ba iš­lei­di­mas atos­to­gų ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Ras­ta ir to­kių dar­buo­to­jų, ku­rie yra ne­pa­nau­do­ję atos­to­gų net už 2007 m. „Iš­ei­nant dar­buo­to­jui iš dar­bo, ap­mo­ka­mos tik tre­jų pas­ku­ti­nių­jų me­tų ne­pa­nau­do­tos atos­to­gos, ta­čiau jam pri­klau­san­čias atos­to­gas rei­kia leis­ti pa­nau­do­ti. Tai ne pra­šy­mas, o įsa­ky­mas ati­duo­ti žmo­nėms vi­sas atos­to­gas, ku­rios jiems pri­klau­so“, – sa­kė V. Di­čiū­nas. R. Pu­čins­kie­nė sa­kė, kad ver­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir se­niū­ni­jo­se ne­pa­nau­do­tas dar­buo­to­jų atos­to­gas, o at­ran­kos bū­du at­rink­toje Rie­ta­vo se­niū­ni­joje taip pat pa­tik­rin­ti įsa­ky­mai, rašt­ve­dy­ba. Ras­ta ne­ati­ti­ki­mų ir čia – įsa­ky­mai ra­šo­mi už ne­tei­sin­gus lai­ko­tar­pius, ne­tei­sin­gai skai­čiuo­ja­mos atos­to­gų die­nos. „Tai rei­kės iš­ly­gin­ti, at­kreip­ki­te dė­me­sį į pri­klau­san­tį atos­to­gų die­nų skai­čių. Ra­dau klai­dų net ra­šant dar­buo­to­jų var­dus, pa­var­des“, – sa­kė au­di­to­rė. Me­ras pri­ta­rė R. Pu­čins­kie­nei, sa­ky­da­mas, kad ne­pa­kei­čia­mų dar­buo­to­jų nė­ra, to­dėl pri­va­lu juos leis­ti atos­to­gų. „Bū­na, kad ir pa­tys dar­buo­to­jai ne­no­ri ei­ti atos­to­gų, kau­pia die­nas, o vė­liau iš­ei­na iš dar­bo, ir su­si­da­ro ne­men­ka su­ma už ne­pa­nau­do­tas atos­to­gas. To­kiu at­ve­ju bū­na di­de­lis smū­gis biu­dže­tui, to­kias su­mas nė­ra iš ko pa­deng­ti“, – sa­kė me­ras.
Pa­si­ta­ri­mo pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pri­mi­nė, kad ar­tė­ja bir­že­lio 1-oji, tad pra­šė se­niū­nų at­vež­ti vai­kus į Vai­kys­tės šven­tę Rie­ta­ve.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Tverų seniūnas A. Zalepūgas kalbėjo, kad savivaldybei labai praverstų greideris.

Komentarai
Kiti straipsniai