Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Dvie­jų kai­my­nų tar­pu­sa­vio gin­čui iš­spręs­ti rei­kia… drą­sių ran­go­vų!

Apie ne­si­bai­gian­tį kon­flik­tą tarp Jo­no Mu­ra­lio ir ša­lia jo gy­ve­nan­čio kai­my­no Bo­les­lo­vo Ba­ta­vi­čiaus tik­riau­siai yra gir­dė­jęs ne vie­nas plun­giš­kis. O nuo­la­ti­niai J. Mu­ra­lio skun­dai, ne­su­ta­ri­mai su kai­my­nu tie­siog „žu­do“ Sa­vi­val­dy­bę, teis­mus, ne­ga­lin­čius nie­ko pa­da­ry­ti bei iš­bris­ti iš keb­lios si­tu­a­ci­jos, kad abu ka­riau­jan­tys kai­my­nai lik­tų pa­ten­kin­ti. Jau dau­gy­bę me­tų be­si­tę­sian­čiam ar­ti­miau­sių kai­my­nų kon­flik­tui iš­spręs­ti ne­ran­da­ma tin­ka­mų spren­di­mų.

Apie tai vėl kal­bė­ta, ieš­ko­ta spren­di­mų ne­se­niai vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kai ei­li­nį kar­tą bu­vo ap­tar­tas J. Mu­ra­lio pa­reiš­ki­mas. Tei­sy­bės vis ieš­kan­čio plun­giš­kio raš­tą pri­sta­tė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas En­dri­kas.
Pa­sak jo, po­nas J. Mu­ra­lis yra pri­ra­šęs jau dau­gy­bę skun­dų ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ir Sei­mo kon­tro­lie­riui, ir ne tik. Skun­dų pri­ra­šy­ta jau dau­giau kaip 150. Vi­si – dėl to, kad jo kai­my­nas B. Ba­ta­vi­čius ša­lia sa­vo na­mo esą ne­le­ga­liai įsi­ren­gė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. „Vi­si pui­kiai ži­no­me šią si­tu­a­ci­ją. J. Mu­ra­lis sa­ko, kad tos aikš­te­lės ten ne­tu­ri bū­ti. Kai­my­nas esą ne­tu­ri tam lei­di­mo, ne­mo­ka mo­kes­čių, kad vals­ty­bi­nė­je že­mė­je įsi­ren­gė nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Tai iš­spręs­ti su­dė­tin­ga, nes dar 1992-ai­siais pro­jek­tuo­to­je Gan­din­gos gat­vė­je to­kių au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių nu­ma­ty­ta ne­bu­vo. Gal mums rei­kė­tų tą aikš­te­lę įtei­sin­ti, bet J. Mu­ra­lis lik­tų ne­pa­ten­kin­tas. Jei už­sė­si­me ve­ją, B. Ba­ta­vi­čius liks ne­pa­ten­kin­tas. Vėl pra­si­dės skun­dų ra­šy­mai, ir vėl ne­bus ra­my­bės“, – apie iki gy­vo kau­lo įgri­su­sių skun­dų la­vi­ną, už­plū­du­sią Sa­vi­val­dy­bę, po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo R. En­dri­kas ir pri­dū­rė, kad šiai pro­ble­mai iš­spręs­ti rei­kia lė­šų, tad klau­si­mą pri­va­lė­jo įtrauk­ti į po­sė­džio dar­bot­var­kę.
Be to, kaip sa­kė R. En­dri­kas, bu­vo dau­gy­bė spren­di­mų, bet nie­kas ne­gel­bė­jo. Tad, pa­sak jo, gal rei­kia nu­ma­ty­ti su­pro­jek­tuo­ti aikš­te­lę.
Ta­ry­bos na­rys Ju­lius Ne­kra­šas po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad tam bu­vo skir­ta lė­šų. Tad sa­vo ruož­tu klau­sė mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko, ko­dėl nie­kas ne­pa­ju­dė­jo į prie­kį.
Se­niū­nas G. Do­mar­kas tei­gė, kad yra skir­ta 3000 eu­rų. Tik nie­kas ne­no­ri vel­tis į šią keb­lią si­tu­a­ci­ją. Ran­go­vai, su­pra­tę kur įsi­vė­lė, at­si­sa­ko at­lik­ti dar­bus to­je Gan­din­gos gat­vės at­kar­po­je. Jis tei­gė, kad iš­spręs­ti pro­ble­mą bus su­dė­tin­ga. Jau bu­vo siū­ly­ta pa­da­ry­ti ati­tva­rus, sta­ty­ti žen­klus, da­bar siū­lo­ma už­sė­ti ža­lią ve­ją. Tai dvie­jų žmo­nių kon­flik­tas. Di­de­lės pro­ble­mos ne­bū­tų, jei pa­tys kai­my­nai ieš­ko­tų kom­pro­mi­so. „Spręs­ti dvie­jų žmo­nių kon­flik­to mes ne­sa­me su­in­te­re­suo­ti, tik vis­ką tu­ri­me pa­da­ry­ti tei­sin­gai“, – po­sė­džio me­tu sa­kė G. Do­mar­kas.
Be to, se­niū­no ma­ny­mu, po­li­ci­ja ap­lai­džiai dir­ba sa­vo dar­bą, nes pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­les ten sta­ty­ti ma­ši­nų ne­ga­li­ma. O ar ve­jos už­so­di­ni­mas iš­spręs pro­ble­mą, jis abe­jo­jo.
Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas R. En­dri­kas ste­bė­jo­si, kad nie­kaip ne­ga­li­ma iš­spręs­ti, at­ro­do, vi­sai pa­pras­tos pro­ble­mos. „Ne­ga­liu su­pras­ti, kad net 12 po­li­ci­jos su­ra­šy­tų pro­to­ko­lų Teis­mas pa­nai­ki­no. Tai – tar­si už­bur­tas ra­tas. Kaip vi­sa tai su­pras­ti ir iš­si­aiš­kin­ti“, – ste­bė­jo­si R. En­dri­kas.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai siū­lė nu­pirk­ti, at­vež­ti ir to­je vie­to­je pa­deng­ti ža­lią ru­lo­ni­nę ve­ją. Nes, pa­sak jos, tik­ra žo­lė per­nakt tik­rai ne­su­ža­liuos. Gal ta­da ir pa­vyk­tų už­ge­sin­ti se­niai įsi­plies­ku­sį kai­my­nų kon­flik­tą. „Ši is­to­ri­ja jau su barz­da ir su ūsais. Tai kaž­koks psi­cho­lo­gi­nis te­ro­riz­mas. Tar­si ty­čia prieš mus psi­cho­lo­giš­kai smur­tau­ja­ma, o po to žvel­gia­ma iš ša­lies, kaip jau­čia­mės, ką da­ry­si­me, kaip kaps­ty­si­mės iš liū­no“, – juo­ka­vo po­sė­džio pir­mi­nin­kė.
Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė min­tį, kad ve­ja pa­gel­bė­tų, ir sa­kė, kad kon­flik­to tai ne­pa­dės iš­spręs­ti. „Jei­gu pa­ten­kin­sim vie­ną pu­sę, ki­ta pu­sė vis tiek liks ne­pa­ten­kin­ta. Vėl pra­si­dės skun­dai“, – sa­kė M. Čiu­že­lis.
Bai­giant dis­ku­tuo­ti, po­sė­džio pir­mi­nin­kė D. Mar­ti­šie­nė sa­kė, kad prie šio klau­si­mo dar ne vie­ną kar­tą teks grįž­ti ir vis tiek rei­kės iš­spręs­ti įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą. Pa­sak jos, dėl to at­ei­ty­je dar rei­kia at­lik­ti daug dar­bų: pro­jek­tuo­ti šią Gan­din­gos gat­vės at­kar­pą, ieš­ko­ti drą­sių ran­go­vų, ku­rie at­lik­tų rei­kia­mus dar­bus. Gal įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, o gal už­sė­ti ve­ją…
Po­sė­džio me­tu nu­tar­ta, kad įreng­ti ža­lią ve­ją, kaip anks­čiau bu­vo nu­ma­ty­ta se­nuo­se pro­jek­tuo­se, bū­tų tei­sin­giau­sias spren­di­mas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Dėl Gandingos g. nelegaliai įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės kaimynų konfliktas tęsiasi…

Komentarai
Kiti straipsniai