Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo tei­sia­mą ver­sli­nin­ką „už­kni­so“ nu­ken­tė­ju­sių­jų kal­bos…

Ge­gu­žės 20 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė bau­džia­mą­ją by­lą dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo (BK 300 str. 1 d.). Šiuo nu­si­kal­ti­mu yra kal­ti­na­mas plun­giš­kis Sta­sys Pronc­kus (gim. 1968 m.). UAB „Sa­las­ta“ di­rek­to­rius į ne­ma­lo­nu­mus įsi­pai­nio­jo prieš po­rą me­tų, bū­da­mas ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­ku.

Anks­čiau ne­teis­tam S. Pronc­kui pro­ku­ro­ro per­skai­ty­tas kal­ti­ni­mas ne­il­gas: plun­giš­kis kal­tin­tas tuo, jog su­klas­to­jo do­ku­men­tus bū­da­mas dau­gia­bu­čio na­mo (Se­na­mies­čio a. 2) sa­vi­nin­kų ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­ku – 2017 m. lap­kri­čio 6 d. jis pats pa­si­ra­šė su­ti­ki­mą, jog, re­mian­tis 2016 m. sau­sio 12 die­nos ben­dri­jos na­rių su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lu, jam lei­džia­ma pri­si­jung­ti prie van­dens ir nuo­te­kų tin­klų (vyk­dant na­mo re­no­va­ci­ją, vy­ras įsi­ren­gė dau­gia­bu­čio pa­lė­pė­je po­rą bu­tų – aut. past.). To­kį raš­tą jis pa­tei­kė įmo­nei „Plun­gės van­de­nys“. Ten bu­vo su­da­ry­ta su­tar­tis, ir S. Pronc­kui duo­tas lei­di­mas pri­si­jung­ti prie tin­klų, nors, kaip mi­nė­ta, ben­dri­jos su­ti­ki­mo ne­bu­vo ga­vęs.
Su to­kiu kal­ti­ni­mu S. Pronc­kus sa­kė iš­vis ne­su­tin­kan­tis ir kal­tės ne­pri­pa­ži­no. Sa­vo pa­ro­dy­mus ža­dė­jo duo­ti pas­ku­ti­nis – po nu­ken­tė­ju­sių­jų ir liu­di­nin­kų ap­klau­sos. Be­je, pas­ta­rie­ji tą­dien į teis­mo po­sė­dį net ne­bu­vo kvie­čia­mi, tad teis­mas ap­klau­sė tik abu nu­ken­tė­ju­siuo­sius – As­tą Sir­tau­tie­nę ir Arū­ną Jaz­daus­kį. Bū­tent virš jų bu­tų, esan­čių tre­čia­me aukš­te, S. Pronc­kus įsi­ren­gė nau­jas pa­tal­pas. Jis pats gy­ve­na ant­ra­me aukš­te.
Pir­mo­ji į liu­di­nin­kų tri­bū­ną bu­vo pa­kvies­ta A. Sir­tau­tie­nė. „Is­to­ri­ja ga­na il­ga. Mes esa­me vie­nin­te­liai kai­my­nai, ne­da­vę su­ti­ki­mo vyk­dy­ti re­konst­ruk­ci­jos“, – pra­dė­jo nu­ken­tė­ju­sio­ji. Pa­sa­ko­jo, jog nei ji, nei jos bro­lis, nei ma­ma – nė vie­nas iš jų bu­to ben­dra­sa­vi­nin­kų ta­me ben­dri­jos su­si­rin­ki­me 2016 me­tų sau­sio 12-ąją ne­da­ly­va­vo. De­ja, nors ta­da rei­kė­jo 100 pro­cen­tų gy­ven­to­jų su­ti­ki­mo, na­mo re­konst­ruk­ci­ja bu­vo pra­dė­ta be jų pri­ta­ri­mo. Ne­tru­kus, pra­si­dė­jus dar­bams ant sto­go, jų bu­tas bu­vo už­lie­tas lie­taus van­de­niu – nu­kri­to lu­bos, per­šla­po bal­dai ir ki­li­mai. Tie­sa, dar­bus vyk­džiu­si sta­ty­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja iš da­lies nuos­to­lius at­ly­gi­no.
Ki­tas da­ly­kas – per ben­dri­jos su­si­rin­ki­mą iš­vis ne­bu­vo kal­bė­ta apie nau­jų S. Pronc­kaus bu­tų pri­jun­gi­mą prie van­dens ir nuo­te­kų sis­te­mų. Kaip sa­kant, ša­lia vie­no pro­jek­to „ėjo“ ki­tas pro­jek­tas. Apie tai A. Sir­tau­tie­nė sa­kė su­ži­no­ju­si vė­liau, kai pa­si­kei­tė ben­dri­jos pir­mi­nin­kas ir bu­vo iš­siųs­ta už­klau­sa į „Plun­gės van­de­nis“. Iš ten gau­tas at­sa­ky­mas, kad pra­šy­mas dėl pri­si­jun­gi­mo bu­vo pa­teik­tas vi­sos ben­dri­jos var­du!
„Tas klau­si­mas iš­vis ne­bu­vo svars­ty­tas, tad su­ti­ki­mas pa­si­ra­šy­tas pa­žei­džiant mū­sų va­lią ir mū­sų tei­ses. Esa­me nu­ken­tė­ję mo­ra­liš­kai. Ne­bu­vo­me su šiais S. Pronc­kaus pla­nais ir pro­jek­tais su­pa­žin­din­ti, o da­bar jis teis­mo ke­liu rei­ka­lau­ja leis­ti pri­si­jung­ti prie mū­sų vamz­dy­nų. Be to, jis be mū­sų ži­nios jau pri­si­jun­gė ir prie ši­lu­mos tin­klų, žie­mą mes mo­kė­jo­me bran­giau už ben­drų pa­tal­pų šil­dy­mą!“ – pik­ti­no­si nu­ken­tė­ju­sio­ji.
Mo­te­ris ti­ki­no net­gi pa­ty­ru­si kai­my­no S. Pronc­kaus spau­di­mą – šis pri­myg­ti­nai rei­ka­la­vo, kad per jų bu­tą (A. Sir­tau­tie­nės) jam bū­tų leis­ta pri­si­jung­ti prie ka­na­li­za­ci­jos. Ta­čiau su­ti­ki­mas ne­bu­vo duo­tas, tad S. Pronc­kus sa­vo ruož­tu ir­gi krei­pė­si į tei­si­nin­kus.
Dėl mi­nė­tų S. Pronc­kaus veiks­mų A. Sir­tau­tie­nė sa­kė pa­ty­ru­si mo­ra­li­nę ža­lą, tad pra­šė at­ly­gin­ti 500 eu­rų. Kal­ti­na­ma­sis ne­iš­ken­tęs ėmė pik­tin­tis, kad ji pa­ti bu­vu­si sto­go tvar­ky­mo ini­cia­to­rė. Nu­ken­tė­ju­sio­ji ak­cen­ta­vo, jog tai bu­vęs vi­sai ki­tas pro­jek­tas, ir lie­pė jos neš­meiž­ti! Pa­aiš­ki­no, jog tuo pat me­tu vy­ko du pro­jek­tai: na­mo re­no­va­ci­ja ir šlai­ti­nio sto­go iš­kė­li­mo pro­jek­tas. Iš pra­džių apie pas­ta­rą­jį bu­vo tik pa­kal­bė­ta, mat „Vi­čiū­nai“ ša­lia jų na­mo tvar­kė įsi­gy­tą pa­sta­tą, tad ir jiems ne­si­no­rė­jo at­si­lik­ti. Ta­čiau ta­da vis­kas ir li­ko kal­bų ly­gy­je. Bet S. Pronc­kus, anot A. Sir­tau­tie­nės, idė­ją „pa­si­ga­vo“ ir pats įgy­ven­di­no kai­my­nams už nu­ga­rų – iš­kė­lė sto­gą ir pa­lė­pė­je įsi­ren­gė bu­tus.
To­kios pat mo­ra­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo – 500 eu­rų – iš kal­ti­na­mo­jo pra­šė ir ki­tas nu­ken­tė­ju­sy­sis A. Jaz­daus­kis. Sa­vo tė­vui at­sto­vau­jan­tis vy­ras pa­an­tri­no A. Sir­tau­tie­nei, jog jiems bu­vo pa­da­ry­ta mo­ra­li­nė skriau­da, mat S. Pronc­kus kai­my­nus tie­siog ig­no­ra­vo, vis­ką da­rė jų neat­si­klau­sęs, tad žmo­nės jau­čia­si ap­gau­ti.
Jis pri­si­mi­nė bu­vęs ta­me ben­dri­jos su­si­rin­ki­me, bu­vo kal­bė­ta apie šlai­ti­nį sto­gą ir S. Pronc­kaus pa­tal­pas, ta­čiau apie pri­si­jun­gi­mus prie tin­klų ir per ko­kius bu­tus tas bū­tų da­ro­ma – ta­da tik­rai ne­kal­bė­ta. Tą­syk jis pa­si­ra­šė po su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lu, ta­čiau pats abe­jo­jo, ar ga­lė­jo tai pa­da­ry­ti už tė­vą. Vė­liau sa­kė da­vęs žo­di­nį lei­di­mą S. Pronc­kui dėl ka­na­li­za­ci­jos pri­si­jun­gi­mo per jo bu­tą su vie­na są­ly­ga, kad bus pa­keis­ti se­ni vamz­dy­nai. Ka­dan­gi bu­vo pa­keis­ta tik da­lis vamz­dy­nų, su­si­ta­ri­mas ne­be­ga­lio­jo.
„Jis tik sa­vo tiks­lą no­rė­jo pa­siek­ti, bet žo­džio ne­iš­te­sė­jo, to­dėl pri­si­jun­gi­mą per ma­no bu­tą at­jun­giau. O juk yra ger­bia­mas ver­sli­nin­kas, prie val­džios „pri­ei­na“… Da­bar net ne­si­svei­ki­na“, – apie kai­my­ną pa­sa­ko­jo A. Jaz­daus­kis. Ne­iš­ken­tęs S. Pronc­kus krei­pė­si į tei­sė­ją: „Gal su­stab­dy­ki­me tas kal­bas? Už­kni­so! Kiek ga­li­ma?“ – pa­si­pik­ti­no kal­ti­na­ma­sis.
Kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tas Al­gis Staš­kū­nas ak­cen­ta­vo, jog sta­ty­bų lei­di­mas bu­vo iš­duo­tas tei­sė­tai ir kad spren­di­me bu­vo nu­ro­dy­tas van­dens, nuo­te­kų, elek­tros tin­klų pri­si­jun­gi­mo bū­das. Esą no­rin­tys ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, nie­kas po bu­tus „tų po­pie­rių“ ne­be­ne­šio­ja. Pa­tys ne­si­do­mė­jo – pa­tys kal­ti…
To­liau by­la bus nag­ri­nė­ja­ma lie­pos 23 die­ną, ta­da teis­mas pla­nuo­ja ap­klaus­ti liu­di­nin­kus ir kal­ti­na­mą­jį.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šio namo (dešinėje) palėpėje du butus įsirengęs S. Pronckus dabar aiškinasi teisme dėl dokumentų klastojimo.

Komentarai
Kiti straipsniai