Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Dar­bo me­tu nau­do­jant ne­tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį bus mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos nu­ta­ri­mu bu­vo pa­ko­re­guo­tas spren­di­mas dėl ne­tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio nau­do­ji­mo il­ga­lai­kėms tar­ny­bos reik­mėms. Nu­sta­ty­tas ir kom­pen­sa­ci­jos dy­dis – kas mė­ne­sį mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja de­ga­lų ir au­to­mo­bi­lio amor­ti­za­ci­jos iš­lai­doms pa­deng­ti – 20 Eur (įstai­goms be fi­lia­lų) ir 30 Eur (įstai­goms su fi­lia­lais).

Įstai­gos va­do­vui tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mas pra­šy­mas leis­ti nau­do­ti ne­tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį tar­ny­bos reik­mėms ir kom­pen­suo­ti de­ga­lų įsi­gi­ji­mo ir amor­ti­za­ci­jos iš­lai­das. Kom­pen­sa­ci­jos dy­dis nu­sta­to­mas pa­gal ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus – fi­lia­lų, sky­rių, pa­da­li­nių skai­čių.
Juo­zui Bars­tei­gai pa­pra­šius pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti šį spren­di­mą, Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė Tve­rų gim­na­zi­ją, ku­ri tu­ri fi­lia­lą Me­din­gė­nuo­se, ir gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Gi­ta­nai Kuž­mars­ky­tei rei­kia ja­me lan­ky­tis. At­ski­rą au­to­mo­bi­lį gim­na­zi­jai skir­ti ga­li­my­bės nė­ra, tad di­rek­to­rė nau­do­ja sa­vo au­to­mo­bi­lį. „Šis nu­ta­ri­mas ga­lios ir dar­buo­to­jams, ir va­do­vams at­lie­kant už­duo­tis dar­bo me­tu, o ne vyks­tant iš/į dar­bą. Kal­ba ei­na apie nuo­la­ti­nį sa­vo trans­por­to nau­do­ji­mą. Jei dar­buo­to­jas vyks­ta į ko­man­di­ruo­tę ar pan. ir su­tin­ka ke­liau­ti sa­vo trans­por­tu, yra pa­ruoš­ta me­to­di­ka, pa­gal ku­rią ap­skai­čiuo­ja­ma kom­pen­sa­ci­ja ir mo­ka­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka“, – Ta­ry­bos na­riams pa­aiš­ki­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas.
Pra­kal­bus apie fi­nan­si­nę šio spren­di­mo pu­sę, sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad jei­gu mo­kyk­los di­rek­to­rius, esant rei­ka­lui kaž­kur nu­vyk­ti, va­žiuo­tų mo­kyk­li­niu au­to­bu­su, tai su­sida­ry­tų dvi­gu­bai di­des­nės iš­lai­dos nei va­žiuo­jant sa­vu au­to­mo­bi­liu. Antruoju at­ve­ju ne­rei­kia ir vai­ruo­to­jo. „Nu­ro­dy­tos su­mos ap­skai­čiuo­tos pa­gal Tve­rų gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pra­šy­mą. Į tą su­mą įei­na ki­lo­met­rai, su­de­gan­čių de­ga­lų vi­dur­kis, drau­di­mas, 10 proc. pri­si­de­da au­to­mo­bi­lio amor­ti­za­ci­ja, to­dėl su­si­da­ro pa­na­ši su­ma. Ne­ga­li žmo­gus iš sa­vo as­me­ni­nio at­ly­gi­ni­mo vyk­dy­ti dar­bi­nes už­duo­tis. Mo­ka­me už dar­bą, ir žmo­gus ne­tu­ri pa­tir­ti nuos­to­lių“, – pa­pil­dė A. Čer­nec­kis. Au­gus­tas Šli­mas sa­kė, kad, jo ži­nio­mis, ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se ap­mo­ka­mos ir ke­lio­nės iš­lai­dos, kai dar­bo vie­ta yra to­liau. „Ar nė­ra nu­ma­ty­ta, kad ir mū­sų mo­ky­to­jų lauks toks ap­mo­kė­ji­mas?“, – do­mė­jo­si Ta­ry­bos na­rys. Me­ro at­sa­ky­mas šiuo klau­si­mus bu­vo trum­pas – šiems me­tams lė­šų nu­ma­ty­ta nė­ra, kaip bus at­ei­ty­je – ne­ži­nia.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot mero (kairėje), darbuotojas negali vykdyti darbo užduočių naudodamas savo lėšas.

Komentarai
Kiti straipsniai