Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Sa­vi­val­dy­bės tau­rę krep­ši­nio tur­ny­re iš­ko­vo­jo ko­man­da „Spor­to klu­bas“

Bai­gė­si krep­ši­nio tur­ny­ras Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tau­rei lai­mė­ti. 2018–2019 m. se­zo­ne sa­vo jė­gas iš­ban­dė 6 krep­ši­nio mė­gė­jų ko­man­dos. Var­žy­bos vy­ko dviem ra­tais, po jų pa­aiš­kė­jo, ku­rios 4 ko­man­dos kau­sis dėl ap­do­va­no­ji­mų.

6-ą vie­tą tur­ny­re už­ėmė ko­man­da iš Plun­gės „King­sai“, ku­ri, su­žai­du­si 2 ra­tus, iš­ko­vo­jo vieną per­ga­lę. Ko­man­dos „Plun­gės La­gū­na“ krai­te­lė­je – 3 per­ga­lės ir už­im­ta 5-oji vie­ta. Pus­fi­na­lio var­žy­bo­se iki 2 per­ga­lių su­si­ko­vė re­gu­lia­raus se­zo­no pir­mo­sios vie­tos laimėtoja „Spor­to klu­bas“ su 4 vie­to­je esan­čia ko­man­da „An­dri­jaus­kų so­dy­ba“. Po at­kak­lių var­žy­bų spor­to klu­bo ko­man­da įro­dė sa­vo pra­na­šu­mą ir žen­gė į fi­na­lą. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je su­si­ko­vė ko­man­da „Lar­džas“ ir Tve­rų „Vy­kin­tas“, ku­riai te­ko pri­pa­žin­ti kon­ku­ren­tų pra­na­šu­mą.
Fi­na­li­nės var­žy­bos vy­ko ge­gu­žės 10-ąją. Prieš 3-io­sios vie­tos aki­sta­tą vy­ko tri­taš­kių kon­kur­sas. 9 da­ly­viai iš­ban­dė sa­vo jė­gas svai­dy­da­mi ka­muo­lį nuo tri­jų taš­kų li­ni­jos. Ge­riau­siai se­kė­si Mar­ty­nui An­dri­jaus­kui, ku­ris ir ta­po tri­taš­kių kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju. Var­žy­bos dėl 3-ios vie­tos tarp ko­man­dų „An­dri­jaus­kų so­dy­ba“ ir Tve­rų „Vy­kin­tas“ vy­ko ban­guo­tai, o ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je už­vi­rė tik­ra ko­va, kol ga­liau­siai tve­riš­kiai kri­to re­zul­ta­tu 75-67.
Ko­va dėl 1-os vie­tos taip pat bu­vo įnir­tin­ga. Re­zul­ta­tu 86-75 „Spor­to klu­bas“ įvei­kė ko­man­dą „Lar­džas“ ir po 2 me­tų per­trau­kos vėl kė­lė čem­pio­nų tau­rę. Re­zul­ta­ty­viau­siu tur­ny­ro žai­dė­ju pri­pa­žin­tas Re­nal­das Klei­ba, ge­riau­siu jau­niau­siu žai­dė­ju – Dei­vi­das Radž­vi­las, nau­din­giau­siu fi­na­lo ket­ver­to žai­dė­ju – „Spor­to klu­bo“ ata­kų or­ga­ni­za­to­rius Pau­lius Irt­mo­nas. Iš­rink­tas ir ge­riau­sių žai­dė­jų pen­ke­tu­kas pa­gal at­ski­ras po­zi­ci­jas: įžai­dė­jas R. Klei­ba, ata­kuo­jan­tis gy­nė­jas Ro­kas Da­nie­lius, leng­vo­jo kraš­to puo­lė­jas Al­vy­das Gy­das, sun­kio­jo kraš­to puo­lė­jas Da­rius Moc­kus, cen­tro puo­lė­jas Re­mi­gi­jus Kas­pa­ra­vi­čius. Var­žy­bų da­ly­vius svei­ki­no ir už da­ly­va­vi­mą krep­ši­nio tur­ny­re dė­ko­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.

Nuotraukoje: Savivaldybės taurę iškovojo komanda „Sporto klubas“.

Komentarai
Kiti straipsniai