Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Į Rie­ta­vą at­vy­kę sve­čiai nak­vy­nės ieš­ko ap­lin­ki­niuo­se mies­tuo­se

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je tarp ki­tų veik­los ata­skai­tų sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­lą pri­sta­tė ir Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Be pa­siek­tų tei­gia­mų re­zul­ta­tų, ap­tar­tos ir pro­ble­mos, su ku­rio­mis pra­ei­tais me­tais su­si­dū­rė cen­tro dar­buo­to­jai.

Per ata­skai­ti­nius me­tus cen­tras tę­sė pra­dė­tus pro­jek­tus ir dar­bus. Sa­vo veik­lai įstai­ga tie­sio­giai pri­trau­kė 219 182,94 Eur, iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ga­vo 30 tūkst. Eur. Ata­skai­ti­nio lai­ko­tar­pio fi­nan­si­nės veik­los re­zul­ta­tas yra tei­gia­mas – 5202,39 Eur.
Pa­grin­di­nės cen­tro są­nau­dos ten­ka dar­bo už­mo­kes­čiui, daug lė­šų – ko­man­di­ruo­tėms, vie­to­je vyks­tan­tiems ren­gi­niams. Cen­tras įgy­ven­di­no 6 pro­jek­tus, ku­rie įtrau­kia Rie­ta­vą į Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no stra­te­gi­jos įgy­ven­din­to­jų gre­tas. Be už­si­mez­gu­sių kon­tak­tų ir part­ne­rys­čių, jau­čia­ma ir tie­sio­gi­nė nau­da – dau­gė­jant tarp­tau­ti­nių ren­gi­nių Rie­ta­ve, yra per­ka­ma vie­tos ga­min­to­jų pro­duk­ci­ja, pa­slau­gos ren­gi­nių da­ly­vių ap­tar­na­vi­mui, or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­žin­ti­niai marš­ru­tai po Rie­ta­vo kraš­tą.
Kiek­vie­nas pro­jek­tas at­ski­rai au­di­tuo­ja­mas kas ke­lis mė­ne­sius. Pa­ste­bi­ma, kad sve­tai­nių ir so­cia­li­nių tin­klų lan­ky­to­jų skai­čiai taip pat šok­te­lė­jo, pra­dė­ta dau­giau vie­šin­tis, kel­ti vi­deo fil­mu­kų. Ata­skai­ti­nių me­tų pra­džio­je cen­tras įsi­gi­jo įran­gą kon­fe­ren­ci­jų sa­lei – dau­gia­funk­ci­nį in­te­rak­ty­vų mo­bi­lų­jį ek­ra­ną, aukš­tos ko­ky­bės fil­ma­vi­mo ka­me­rą, dik­to­fo­ną, at­nau­ji­no sa­lės bal­dus ir kt.
Žvel­giant į cen­tro ata­skai­tą, ma­to­mi di­de­li už­klau­sų skai­čiai. Cen­tro dar­buo­to­jai at­sa­kė į dau­giau kaip 5540 už­klau­sų, kon­sul­ta­vo 122 as­me­nis, 15 žmo­nių pa­dė­jo star­tuo­ti eko­no­mi­nė­je veik­lo­je, pri­si­dė­jo prie 26 dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mo ar nau­jų įkū­ri­mo. Suor­ga­ni­za­vo 46 ren­gi­nius ir da­ly­va­vo dar 50-yje ki­tų reng­tų ren­gi­nių.
To­kių ren­gi­nių tiks­las – ska­tin­ti ver­slu­mą, vys­ty­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą, kad at­si­ras­tų dau­giau ry­šių sa­vi­val­dy­bė­je. Pa­ste­bi­mas ir gau­sė­jan­tis tu­ris­tų skai­čius. Jų su­lauk­ta 64 039, vien cen­trą ap­lan­kiu­sių tu­ris­tų skai­čius sie­kia 34 180.
Vie­na iš pro­ble­mų, ku­rią pri­sta­ty­da­ma veik­los ata­skai­tą pa­mi­nė­jo cen­tro di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė, – nak­vy­nės su­tei­ki­mas sve­čiams. At­vy­kę į mū­sų sa­vi­val­dy­bę sve­čiai ga­li ap­si­sto­ti 2 kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se – An­ta­no Bud­rio (Lo­pai­čių k.) ir Ne­ri­man­to Ma­te­lio „Jūr­vin­gė­je“ (Žad­vai­nių k.), taip pat Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos sve­čių na­muo­se bei Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo ben­dra­bu­ty­je. Ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas tei­kia ir ka­vi­nė „Jū­ra“ bei ka­vi­nė­je „Ar­me­nia“ esan­tis mo­te­lis. Dvi mie­ga­mo­sios vie­tos yra ne taip se­niai įsi­kū­ru­sia­me „Miš­ko ro­ju­je“ (La­bar­džių k.). Va­sa­rą ten ga­li­ma pa­si­sta­ty­ti ir pa­la­pi­nes. Ap­gy­ven­din­ti sve­čius ruo­šia­si ir ša­lia Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio įsi­kū­ręs „Pi­lies ma­lū­nas“. Nuo da­bar cen­tras ga­li pa­siū­ly­ti ir Aud­ro­nės Zi­kie­nės 2 mie­ga­mų­jų apar­ta­men­tus, įsi­kū­ru­sius dva­ro so­dy­bo­je.
Kaip sa­kė di­rek­to­rė, ata­skai­ti­niais me­tais pa­ste­bi­mas nak­vy­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mas. 2017 m. jų bu­vo 4057, 2018 m. – 3602. „Mū­sų duo­me­ni­mis, apie 400 žmo­nių iš­vy­ko į Plun­gę ar ap­lin­ki­nius re­gio­nus dėl tam tik­rų pa­slau­gų sto­kos. Mums trūks­ta dau­ge­lio pa­slau­gų, vie­na jų – ko­ky­biš­kas ap­gy­ven­di­ni­mas. Mū­sų tiks­las – už­lai­ky­ti at­vy­ku­sius sve­čius Rie­ta­ve bent vie­nai nak­čiai. Žmo­nės at­ke­liau­ja pa­si­ruo­šę mo­kė­ti pi­ni­gus, tad no­ri­si, kad gau­tų ir tin­ka­mą pa­slau­gą“, – sa­kė L. Doc­ke­vi­čie­nė. Vie­tos, kai pri­rei­kia ap­gy­ven­din­ti di­des­nes sve­čių gru­pes, pri­rei­kia maž­daug 4 kar­tus per me­tus.
Sa­vo veik­los ata­skai­to­je cen­tras nu­ro­dė, kad pro­ble­mos iš­lie­ka pa­na­šios kaip ir anks­čiau – bū­ti­ny­bė at­nau­jin­ti cen­tro in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę, su­da­ry­ti są­ly­gas ne­įga­lie­siems pa­tek­ti į lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, aikš­te­les, WC; ne­pa­lan­kios dar­bo są­ly­gos dėl triukš­mo, nes veik­lą ša­lia vyk­do ir Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Praėjusių metų Centro veiklos ataskaitą Tarybos posėdyje pristatė įstaigos direktorė L. Dockevičienė.

Komentarai
Kiti straipsniai