Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Su­kur­tas fil­mas apie Že­mai­ti­ją

Ba­lan­džio 26 d. Pla­te­lių dva­ro svir­ne bu­vo pri­sta­ty­tas nau­jas do­ku­men­ti­nis fil­mas „Že­mai­ti­ja“. Ši do­ku­men­ti­nė juos­ta su­pa­žin­di­na su vie­nu se­niau­sių et­no­gra­fi­nių re­gio­nų – Že­mai­ti­ja, ku­ri gar­si sa­vo is­to­ri­ja ir iš­ki­liais, daug nu­si­pel­niu­siais Lie­tu­vai žmo­nė­mis, tu­ri sa­vo tar­mę ir pa­pro­čius. Fil­ma­vi­mas vy­ko Že­mai­ti­jos mies­tuo­se ir kai­muo­se, iš­lai­kiu­siuo­se se­ną­ją ar­chi­tek­tū­rą, pa­pro­čius. Įam­žin­tos ir Pla­te­lių kraš­to apy­lin­kės bei čia gy­ve­nan­tys žmo­nės.

Fil­mas siū­lo at­ras­ti Že­mai­ti­ją – uni­ka­lų ir la­bai sa­vi­tą Lie­tu­vos re­gio­ną, ku­ris pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas 1219 m., kai du že­mai­čių ku­ni­gaikš­čiai da­ly­va­vo tai­kos su­da­ry­me tarp Lie­tu­vos ir Vo­lui­nės-Ga­li­ci­jos ku­ni­gaikš­tys­čių. Fil­mą su­da­ro še­šios da­lys: Že­mai­ti­jos et­no­gra­fi­nis re­gio­nas ir kal­ba, že­mai­čių dai­nos ir gies­mės, Že­mai­ti­jos kraš­to­vaiz­dis, Že­mai­ti­jos ar­chi­tek­tū­ra, že­mai­čių rū­bai, pa­pro­čiai ir tra­di­ci­jos.
Ren­gi­nio da­ly­viams fil­mas pa­ti­ko – ne vie­nas pla­te­liš­kis pa­ma­tė sa­ve, sa­vo kraš­to apy­lin­kes, tra­di­ci­nę Už­ga­vė­nių šven­tę. Do­ku­men­ti­nės juos­tos pri­sta­ty­me da­ly­va­vu­siam ope­ra­to­riui Vy­tui Jan­ke­vi­čiui me­ni­nin­kas An­ta­nas Vaš­kys pa­do­va­no­jo „ne­nu­sta­ty­tos rū­šies“ me­di­nį paukš­tį.
Šis do­ku­men­ti­nis fil­mas žiū­ro­vą pa­trau­kia vie­tos žmo­nių kal­ba, pa­sa­ko­ji­mais apie dai­nas, šo­kius, tra­di­ci­jas, dra­bu­žius. Au­to­riai vi­lia­si, kad pa­pa­sa­ko­ta Že­mai­ti­jos is­to­ri­ja su­stip­rins kar­tų dia­lo­gą, svar­bų lie­tu­viš­kų tra­di­ci­jų, pa­pro­čių, kul­tū­ros ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mui. Šis fil­mas yra di­de­lio pro­jek­to „Lie­tu­va. Et­no­gra­fi­niai re­gio­nai“, skir­to Lie­tu­vos šimt­me­čiui, da­lis.
Ar­ti­miau­siu me­tu fil­mas bus pri­sta­ty­tas ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, taip pat bus ro­do­mas „Lie­tu­vos ry­to“ bei re­gio­ni­nė­se te­le­vi­zi­jo­se.
Fil­mo sce­na­ri­jaus au­to­rius ir pro­diu­se­ris – Al­gir­das Žvi­na­ke­vi­čius, re­ži­sie­rė – As­ta Gi­rai­ty­tė, ope­ra­to­rius – Vy­tas Jan­ke­vi­čius, mon­ta­žo re­ži­sie­rė – Tat­ja­na Po­ni­kar­čiuk.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus inf.

Komentarai
Kiti straipsniai