Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Sto­ties gat­vė­je – „Au­di“, „Vol­vo“ ir „Opel“ su­si­dū­ri­mas

Ge­gu­žės 3-io­sios va­ka­rą Sto­ties gat­vė­je įvy­ko ava­ri­ja, ku­rios me­tu bu­vo ap­dau­žy­ti trys leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. Nors į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­kvies­ta ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų nie­kas ne­pa­ty­rė.

Di­džiu­lis trenks­mas Sto­ties gat­vės gy­ven­to­jus į lau­ką iš­gi­nė apie 21.15 va­lan­dą. Maž­daug ties 20-uo­ju na­mu bu­vo „iš­si­sklai­dę“ trys ap­lam­dy­ti au­to­mo­bi­liai.
Pa­aiš­kė­jo, jog la­biau­siai su­mai­to­tas „Au­di A4“, ku­rį vai­ra­vo 2000 m. gi­męs jau­nuo­lis. Ne­ma­žai kliu­vo ir „Vol­vo S60“ au­to­mo­bi­liui. Ši trans­por­to prie­mo­nė pri­klau­so mo­te­riš­kei, gim. 1977 m. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, „Vol­vo“ sto­vė­jo. Dar vie­nas au­to­mo­bi­lis – vi­su­rei­gis „Opel Fron­te­ra“ bu­vo ap­ga­din­tas ma­žiau­siai – ma­tė­si ap­lam­dy­tas galinis de­ši­ny­sis šo­nas. Šią trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo 1946 m. gi­męs vy­ras.
Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs, po­li­ci­ja aiš­ki­na­si įvy­kio ap­lin­ky­bes. Grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba bu­vo kvies­ta „Opel“ ke­lei­viui, gi­mu­siam 1941 me­tais – vy­ras skun­dė­si krū­ti­nės ir de­ši­nės ran­kos su­mu­ši­mais. Po me­di­kų ap­žiū­ros rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų jam ne­nu­sta­ty­ta.

Komentarai
Kiti straipsniai