Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Si­dab­ri­niu Kry­žiu­mi ap­do­va­no­tas mu­zie­jaus di­rek­to­rius A. Ba­ka­naus­kas

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­je šios ša­lies vals­ty­bi­nis ap­do­va­no­ji­mas bu­vo įteik­tas Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riui, plun­giš­kiui Al­vi­dui Ba­ka­naus­kui.

Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­da Vil­niu­je ge­gu­žės 3 die­ną iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Am­ba­sa­do­rė Urs­zu­la Do­ros­zew­ska įtei­kė aukš­tus Len­ki­jos vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus“.
Pra­ne­ša­ma, jog Ge­gu­žės Tre­čio­sios Kon­sti­tu­ci­jos pri­ėmi­mo 228-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mą pa­puo­šė ap­do­va­no­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja. Or­di­nai ir Kry­žiai įteik­ti pa­gal Len­ki­jos Res­pub­li­kos pre­zi­den­to An­drze­jaus Du­dos pa­si­ra­šy­tus nu­ta­ri­mus.
Tai Na­cio­na­li­nė len­kų šven­tė, ku­rios me­tu vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti as­me­nims, ku­rie pri­si­dė­jo plė­to­jant len­kų ir lie­tu­vių ben­dra­dar­bia­vi­mą, taip pat – už veik­lą Lie­tu­vos len­kų ben­druo­me­nės la­bui.
Iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos me­tu iš vi­so bu­vo įteik­ti 37 vals­ty­bi­niai ap­do­va­no­ji­mai. Į šį są­ra­šą, kaip mi­nė­ta, pa­te­ko ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius A. Ba­ka­naus­kas. Jis už nuo­pel­nus plė­to­jant len­kų ir lie­tu­vių kul­tū­ri­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą ap­do­va­no­tas Si­dab­ri­niu Kry­žiu­mi.
Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­nu­si Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Urs­zu­la Do­ros­zew­ska pa­žy­mė­jo, jog prieš 228 me­tus len­kai ir lie­tu­viai dė­jo mil­ži­niš­kas pa­stan­gas vals­ty­bės mo­der­ni­za­vi­mui. Ak­cen­ta­vo, jog 1791 m. ge­gu­žės 3-iąją Var­šu­vo­je Len­ki­jos ir Lie­tu­vos Sei­mas pri­ėmė Kon­sti­tu­ci­ją. Tai bu­vo pir­ma­sis Eu­ro­po­je ir ant­ra­sis pa­sau­ly­je pa­grin­di­nis įsta­ty­mas, re­gu­liuo­jan­tis vals­ty­bės san­tvar­ką. Tai bu­vo aukš­čiau­sio­ji Žeč­pos­po­li­tos tei­sė –  anuo­met taip va­din­ta Len­ki­jos Ka­ra­lys­tės ir Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės vals­ty­bė, ku­rio­je gy­ve­no dau­gy­bė tau­tų. Kon­sti­tu­ci­ja bu­vo iš­vers­ta į lie­tu­vių kal­bą.
Am­ba­sa­do­rė pa­brė­žė, kad Len­ki­jos ir Lie­tu­vos ben­dra­dar­bia­vi­mo pa­ma­tas – prieš 25 me­tus pa­si­ra­šy­ta Len­ki­jos ir Lie­tu­vos tarp­vals­ty­bi­nė su­tar­tis. Šio­je su­tar­ty­je ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas tau­ti­nių ma­žu­mų – Lie­tu­vos len­kų ir Len­ki­jos lie­tu­vių – tei­sių ap­sau­gai.

Pa­reng­ta pa­gal Len­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Vil­niu­je inf.

Nuotraukoje: Garbingą apdovanojimą A. Bakanauskui įteikė ambasadorė U. Do­ros­zew­ska.

Komentarai
Kiti straipsniai