Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Pa­ro­dy­ki­me dė­me­sį ir pa­gar­bą drau­gams iš už­sie­nio

Ge­gu­žės 6-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ko­mi­si­jos ry­šiams su už­sie­niu po­sė­džio me­tu bu­vo nu­tar­ta, ką de­le­guo­ti į kas­me­ti­nę Brun­ta­lio (Če­ki­jos res­pub­li­ka) mies­to šven­tę, vyk­sian­čią bir­že­lio 14–16 die­no­mis, bei į Tu­ku­mo (Lat­vi­jos res­pub­li­ka) mies­to šven­tę, vyk­sian­čią lie­pos 12–14 die­no­mis.

Vi­ce­me­rė, Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė po­sė­džio me­tu vi­sų pir­miau­sia pri­sta­tė Ko­mi­si­jos ry­šiams su už­sie­niu na­rius: Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tę Aud­ro­nę Auž­bi­ka­vi­čiū­tę, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę Vi­dą Bon­daus­kie­nę, Tarybos narį Man­tą Čes­naus­ką, Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vę San­drą Kas­maus­kie­nę, me­ro pa­ta­rė­ją Žyd­rū­ną Pu­raus­kį, My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rę Ri­tą Ur­nie­žie­nę, Ta­ry­bos na­rę Ju­di­tą Stan­ku­tę bei Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos se­niū­ną Au­ri­mą Va­si­liaus­ką.
Vė­liau A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė po­sė­džia­vu­sie­siems pra­ne­šė, kad yra gau­ti du kvie­ti­mai – da­ly­vau­ti Brun­ta­lio mies­to šven­tė­je ir Tu­ku­mo mies­to šven­tė­je „Ves­tu­vių žai­di­mai Tu­ku­me – nau­jas po­žiū­ris į šim­ta­me­tes tra­di­ci­jas“. Tad šio po­sė­džio me­tu, pa­sak Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, rei­kia nu­spręs­ti, ką iš Plun­gės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų de­le­guo­ti į už­sie­nį.
Į Brun­ta­lį kvie­čia­ma ke­tu­rių as­me­nų de­le­ga­ci­ja, Tu­ku­mo mies­to šven­tė­je taip pat ti­ki­ma­si su­lauk­ti tri­jų ar ke­tu­rių as­me­nų de­le­ga­ci­jos iš mū­sų mies­to.
Po­sė­džio me­tu Ko­mi­si­jos ry­šiams su už­sie­niu pir­mi­nin­kė siū­lė į Brun­ta­lį (Če­ki­jos res­pub­li­ka) de­le­guo­ti Ta­ry­bos na­rę V. Bon­daus­kie­nę, Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rių Pau­lių Za­kals­kį ir ben­druo­me­nės at­sto­vę – ne vie­ne­rius me­tus ge­riau­sia mo­ky­to­ja pri­pa­žin­tą Pla­te­lių gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją Vi­ta­li­ją Lu­ka­vi­čie­nę. O šios de­le­ga­ci­jos va­do­ve pa­siū­ly­ta skir­ti V. Bon­daus­kie­nę.
Šioms kan­di­da­tū­roms, at­sto­vau­sian­čioms Če­ki­jo­je Plun­gės sa­vi­val­dy­bei, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.
Į Tu­ku­mą (Lat­vi­jos res­pub­li­ka) nu­tar­ta de­le­guo­ti Ta­ry­bos na­rę Dai­ną Mar­ti­šie­nę, iš Ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vų – Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ją Vir­gi­ni­ją Jo­naus­kie­nę, iš ben­druo­me­nės – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės „Gar­dai“ va­do­vą Bro­nių Klei­naus­ką, o šios de­le­ga­ci­jos va­do­ve skir­ti vi­ce­me­rę A. Bei­er­le Ei­gir­die­nę.
Šios de­le­ga­ci­jos su­dė­čiai taip pat pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.
Be to, kaip sa­kė vi­ce­me­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė, vi­zi­to Če­ki­jo­je pro­gra­ma dar nė­ra at­siųs­ta. O Tu­ku­mo mies­to cen­tre esan­čio­je Bri­vi­bas aikš­tė­je lie­pos 12–14 die­no­mis plun­giš­kių lau­kia žais­min­ga ir ro­man­tiš­ka at­mos­fe­ra. Šven­tės ren­gi­niai ir pik­ni­kas vyks Pau­zers aikš­tė­je. Ka­dan­gi šven­tės, vyk­sian­čios Lat­vi­jo­je, te­ma – „Ves­tu­vių žai­di­mai Tu­ku­me – nau­jas po­žiū­ris į šim­ta­me­tes tra­di­ci­jas“, vyks ne­ma­žai ren­gi­nių šia te­ma: is­to­ri­nio ve­dy­bų tur­gaus sce­nos, Ar­tis­tų ir Ve­dy­bų gat­vės, trans­por­to prie­mo­nių pa­ra­das, dvi­ra­čių lenk­ty­nės, nuo­ta­kų var­žy­bos, pir­ma­sis šo­kis ir daug ki­tų ren­gi­nių. O šven­tę vai­ni­kuos šeš­ta­die­nio nak­ties siur­pri­zas – šo­kio spek­tak­lis „Ves­tu­vių žai­di­mai Tu­ku­me“. Šven­tės da­ly­viai taip pat tu­rės ga­li­my­bę mė­gau­tis Lat­vi­jos mu­zi­kan­tų at­lie­ka­mo­mis dai­no­mis. Be to, vyks ama­tų mu­gė ir ūki­nin­kų tur­gus.
Po­sė­džio me­tu kal­bė­ta ir apie Plun­gės mies­to šven­tę, vyk­sian­čią bir­že­lio 14–16 die­no­mis. Ap­tar­ta, ko­kių sve­čių ir iš kur su­lauks plun­giš­kiai. A. Auž­bi­ka­vi­čiū­tė sa­kė, kad į šven­tę ke­ti­na at­vyk­ti Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Če­ki­jos, Uk­rai­nos, Sa­kart­ve­lo bei ki­tų už­sie­nio ša­lių de­le­ga­ci­jos. Ta­čiau, kaip sa­kė Sra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė, ne­da­ly­vaus Nor­ve­gi­jos, Šve­di­jos de­le­ga­ci­jos, taip pat – ir Men­de­no (Vo­kie­ti­ja) mies­to at­sto­vai.
Po­sė­džio me­tu Plun­gės tu­riz­mo cen­tro va­do­vė S. Kas­maus­kie­nė pa­siū­lė įam­žin­ti už­sie­nio mies­tų, ku­rie jau se­niai pa­si­ra­šę drau­gys­tės ir ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Plun­gės mies­tu, pa­va­di­ni­mus. „Gal rei­kė­tų ku­rio­je nors vie­to­je ant gat­vės ply­te­lių iš­gra­vi­ruo­ti, ka­da ir su ko­kiu mies­tu pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis? Įva­žia­vus į mies­tą, bū­tų ma­ty­ti, kas yra mū­sų par­ne­riai. Bū­tų pa­ro­dy­ta pa­gar­ba ir dė­me­sys už­sie­nio de­le­ga­ci­joms, at­vy­ku­sioms pas mus į sve­čius“, – gra­žio­mis idė­jo­mis da­li­jo­si S. Kas­maus­kie­nė.
„Šie su­si­ti­ki­mai at­ne­ša di­džiu­lę nau­dą mums vi­siems. Ar­ti­miau su­si­pa­žįs­ta­me su ki­tų ša­lių pa­pro­čiais bei tra­di­ci­jo­mis, taip pat pri­sta­to­me ir Plun­gę, pla­čiau pa­pa­sa­ko­da­mi apie gim­tą­jį mies­tą. Vis­kas vyks­ta tiks­lin­gai ir kryp­tin­gai“, – po­sė­džio me­tu kal­bė­jo A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė ir pri­dū­rė, kad S. Kas­maus­kie­nės pa­siū­ly­tą idė­ją rei­kė­tų įgy­ven­din­ti – taip pa­gerb­tu­me drau­gus iš už­sie­nio.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Į Bruntalį vyksiančiai delegacijai vadove paskirta V. Bondauskienė.

Komentarai
Kiti straipsniai