Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Mu­zie­jų nak­tį Žemaičių dai­lės mu­zie­ju­je – nau­jo­jo te­at­ro pa­si­ro­dy­mas

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių režisie­rius, kre­a­ty­vi­nės gru­pės „Mi­ražas“ va­do­vas Va­len­ti­nas Cha­ri­to­no­vas pa­sa­ko­jo, kad vi­sai ne­tru­kus, ge­gužės 18 die­ną, Mu­zie­jų nak­ties pro­ga VšĮ „Kū­ry­bi­nės la­bo­ra­to­ri­jos“ ku­ni­gaikščio My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se pri­sta­tys vi­siškai nau­ją pro­jek­tą Plun­gės mies­te – eks­pe­ri­men­ti­nį te­at­rą „Som­nium“.

Kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių režisie­rius pa­brėžė, kad sti­mu­lą šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti da­vė Žemaičių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas, ku­ris pri­kė­lė nau­jam gy­ve­ni­mui se­niai puo­se­lė­tą idė­ją.
Pa­sak V. Cha­ri­to­no­vo, eks­pe­ri­men­ti­nis te­at­ras „Som­nium“ – Lie­tu­vo­je dar ne­ma­ty­tos, nau­jos kon­cep­ci­jos te­at­ras, ne­tel­pan­tis į jo­kius rė­mus. Tai te­at­ras, ku­ris nuo­lat kin­ta, ne­si­kar­to­ja ir ne­pri­si­riša prie erd­vių ar ak­to­rių.
Kaip pa­sa­ko­jo Kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių režisie­rius ir gru­pės „Mi­ražas“ va­do­vas, ge­gužės 18 die­ną įvyk­sian­tis pir­ma­sis te­at­ro ak­tas „In­tro“ – tai me­no ir pra­mo­gos, gar­so ir švie­sos, kū­no ir erd­vės san­ty­kių, grožio ir es­te­ti­kos sin­te­zė. Spek­tak­liu to ne­pa­va­din­si. Tai vien­ti­sas me­ni­nis ak­tas, sap­nas, ar­ba dar ki­taip – Som­nium.
Šios įdo­mios idė­jos au­to­rius V. Cha­ri­to­no­vas džiau­gė­si, kad pir­ma­jam te­at­ro ak­tui pa­vy­ko ap­jung­ti kū­ry­bin­gus ir ta­len­tin­gus kū­rė­jus iš Plun­gės ir didžių­jų Lie­tu­vos mies­tų.
„Plun­gės mies­tas, kaip esu mi­nė­jęs ne kar­tą, yra tur­tin­gas ta­len­tin­gų ir kū­ry­bin­gų žmo­nių. La­bai džiau­giuo­si, kad prie šio pro­jek­to pri­si­dė­jo Er­nes­tas Po­cius, ku­ris yra nuo­sta­bus švie­sų di­zai­ne­ris, bei Mo­ni­ka Va­si­liaus­kai­tė – ta­len­tin­ga ir išskir­ti­nė kos­tiu­mo di­zai­ne­rė, ku­ri šiuo me­tu bai­gia stu­di­jas Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je. In­ter­ne­te išvy­dęs jos kū­ri­nius, iš kar­to jai pa­rašiau ir pa­siū­liau ben­dra­dar­biau­ti, nes jos dar­bai pui­kiai at­spin­di „Som­nium“ idė­ją. Ne­abe­jin­gi šiam pro­jek­tui li­ko ir in­ter­je­ro de­ko­ra­to­riai „Ba­lio­ma­gi­ja“, – ta­len­tin­gais ir kū­ry­bin­gais plun­giškiais, pa­dė­siančiais įgy­ven­din­ti mu­zie­jaus nak­ties idė­ją, džiau­gė­si V. Cha­ri­to­no­vas.
Be to, idė­jos au­to­rius pa­sa­ko­jo, kad pir­mo­jo me­ni­nio ak­to at­li­kė­jai – pro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai ir šokė­jai.
„Idė­ją la­bai pa­lai­kė ir su džiaugs­mu pri­si­dė­jo Klai­pė­dos te­at­ro „Taškas“ ak­to­riai Ro­ber­ta Lin­ku­tė, Ve­ro­ni­ka Ta­ra­se­vičiū­tė ir Kot­ry­na Šilei­kai­tė, taip pat Klai­pė­dos dra­mos te­at­ro ak­to­rė Ka­mi­lė An­druškai­tė ir LMTA šokio me­no stu­den­tė Emi­li­ja Kinčiū­tė. En­tu­zias­tin­gai idė­ją su­ti­ko ir Kris­ti­na Švenčio­ny­tė, ku­rią dažnai ga­li­te išvys­ti „Apei­ro­no“, Os­ka­ro Koršuno­vo bei Klai­pė­dos jau­ni­mo te­at­rų spek­tak­liuo­se. Ak­to me­tu plun­giškiai taip pat išvys sa­vo kraštie­tę Gab­rie­lę Rau­dy­tę, ku­ri ne tik šoka Anželi­kos Cho­li­nos šokio te­at­re, bet ir įs­tei­gė pir­mą­ją ho­lis­ti­nio ug­dy­mo me­to­dais pa­rem­tą šokio mo­kyk­lą „Way of mo­ve“. Žino­ma, ne­ga­li­ma ne­pa­mi­nė­ti ir Do­mo Šiau­lyčio – uni­ka­laus ran­kų šešėlių te­at­ro „Bud­ru­ga­na“ ak­to­riaus“, – pro­fe­sio­na­lius ak­to­rius ir šokė­jus pri­sta­tė V. Cha­ri­to­no­vas.
Jis taip pat pri­dū­rė, kad eks­pe­ri­men­ti­nio te­at­ro „Som­nium“ pro­jek­tą „In­tro“ plun­giškiai ir mies­to svečiai ga­lės išvys­ti ge­gužės 18 die­ną 21 va­lan­dą Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se. Šį pa­si­ro­dy­mą kraštiečiams do­va­nos Žemaičių dai­lės mu­zie­jus ir VšĮ „Kū­ry­bi­nės la­bo­ra­to­ri­jos“.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai