Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Mig­ra­ci­jos po­sky­ris Rie­ta­ve dirbs tik kar­tą per mė­ne­sį

Ba­lan­džio mė­ne­sį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je, be pa­tvir­tin­tų dar­bot­var­kės spren­di­mų, ap­tar­tos ir ki­tos ak­tu­a­lios pro­ble­mos. Vie­na jų – mig­ra­ci­jos po­sky­rio Rie­ta­ve dar­bo die­nų mažinimas. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, no­rin­tys gau­ti ar­ba pa­si­keis­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, nuo ba­lan­džio 1-osios ga­li tai pa­da­ry­ti tik kar­tą per mė­ne­sį – pas­ku­ti­nį mė­ne­sio penk­ta­die­nį, nuo 8.30 iki 14.30 val. Iki tol mig­ra­ci­jos po­sky­ris dir­bo kiek­vie­ną penk­ta­die­nį.

Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja gaus nau­ją au­to­mo­bi­lį

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo bus skir­ta 90 tūkst. Eur pro­jek­tui „An­glies dvi­de­gi­nio ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“ įgy­ven­din­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius įpa­rei­go­tas su­grą­žin­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas iki 2019 m. gruo­džio 31 d. grą­žin­ti biu­dže­tui. Da­ly­va­vi­mo pro­jek­te lau­kia­mas re­zul­ta­tas – ga­li­my­bė įsi­gy­ti leng­vą­jį kro­vi­ni­nį elek­tro­mo­bi­lį, ku­ris bus šiuo­lai­kiš­kas ir eko­lo­giš­kas. Vik­to­ras Kra­ji­nas pra­šė pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti, koks au­to­mo­bi­lis bus per­ka­mas ir ko­kia jo pa­skir­tis. Vy­tau­tas Di­čiū­nas pa­aiš­ki­no, kad au­to­mo­bi­lis kai­nuos 69 tūkst. Eur, o li­kę pi­ni­gai bus skir­ti ben­droms pro­jek­ti­nėms iš­lai­doms. Au­to­mo­bi­lis bus hib­ri­di­nis, va­ro­mas dy­ze­liu-elek­tra. Pa­gal ka­te­go­ri­ją tai bus leng­va­sis au­to­mo­bi­lis su kė­bu­lu, ku­rį sa­vo reik­mėms nau­dos Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja. Pa­gal tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas vie­nu pa­kro­vi­mu bus ga­li­ma nu­va­žiuo­ti apie 100 km. Au­to­mo­bi­lį mies­to se­niū­ni­ja tu­rė­tų gau­ti jau iki šio mė­ne­sio pa­bai­gos.

Ims pa­sko­las

Ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no spren­di­mą, ku­riuo su­ti­ko im­ti iki 220 tūkst. Eur pa­sko­lą 5-ių me­tų lai­ko­tar­piui. Pa­sko­la bus skir­ta pri­si­dė­ji­mui prie in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų, vyk­do­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės pa­ra­mos lė­šo­mis. Pa­tvir­tin­tas spren­di­mas im­ti ir dar vie­ną 100 tūkst. Eur trum­pa­lai­kę pa­sko­lą iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos – lai­ki­nam Sa­vi­val­dy­bės pa­ja­mų trū­ku­mui deng­ti (iš­mo­kė­ti atos­to­gi­nius ar dar­bo už­mo­kes­tį Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams, ku­riems at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi iš Sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms skir­tų lė­šų). 98,6 tūkst. Eur bus skir­ti dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ti ir 1,4 tūkst. Eur – so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms mo­kė­ti.
„Apie ko­kius atos­to­gi­nius ei­na kal­ba? Tai yra su­si­kau­pu­si su­ma, kaž­kas lai­ku ne­bu­vo iš­mo­kė­ta?“, – klau­sė V. Kra­ji­nas. Ta­ry­bos na­riui at­sa­ky­ta, kad yra ir su­si­kau­pu­sių atos­to­gų, bet pa­pras­tai to­kia trum­pa­lai­kė pa­sko­la ima­ma bū­tent atos­to­gų me­tu, kai dar­buo­to­jai vie­nu me­tu iš­ei­na atos­to­gau­ti. „Pri­si­dė­jo ir tai, kad rei­kė­jo deng­ti 90 tūkst. Eur pro­jek­to lė­šas, tu­ri­me tam tik­rų pro­ble­mų, to­dėl pa­si­i­ma­me pa­sko­lą, kad iki me­tų pa­bai­gos su­si­tvar­ky­tu­me vi­sus fi­nan­si­nius rei­ka­lus ir su­ba­lan­suo­tu­me biu­dže­tą“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Trūks­ta li­ni­jų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je

Iš­se­kus po­sė­džio dar­bot­var­kei, ap­tar­ti ir ki­ti Ta­ry­bos na­riams ki­lę klau­si­mai bei pa­sta­bos. Vir­gi­li­jus Ruš­kys pra­kal­bo apie Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos nau­jo­sios spor­to sa­lės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. „Ne vi­si su­vo­kia, kaip rei­kia sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius. Gal bū­tų ga­li­ma nu­brėž­ti ten li­ni­jas? Šiuo me­tu li­ni­jų nė­ra, pa­gal šo­ną au­to­mo­bi­lius su­sta­to ge­rai, o vi­du­ry­je jie vi­sur iš­mė­ty­ti, kar­tais dėl to ky­la pro­ble­mų“, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys. Me­ras sa­kė, kad tik­rai bus ras­tas spren­di­mo bū­das. Pa­pras­čiau­sias – nu­pir­kus da­žų, nu­brėž­ti rei­kia­mas li­ni­jas.

Mig­ra­ci­jos po­sky­ris trum­pi­na dar­bo lai­ką

Mig­ra­ci­jos po­sky­ris Rie­ta­ve nuo ba­lan­džio 1-osios su­trum­pi­no dar­bo die­nų skai­čių. Apie tai kal­bė­jo Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Jis klau­sė, ar kas nors da­ry­ta, kad to bū­tų iš­veng­ta. „Kiek su­pran­tu, pla­nuo­ja­ma, kad po­sky­ris dirbs tik kar­tą per mė­ne­sį, nors iki šiol dir­bo kiek­vie­ną penk­ta­die­nį“, – sa­kė jis. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­sa­ko­jo, kad bu­vo at­vy­ku­si mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė. Ne­žiū­rint į tai, kad vy­ko de­ry­bos, gau­tas ofi­cia­lus at­sa­ky­mas, kad po­sky­ris dirbs pas­ku­ti­nį mė­ne­sio penk­ta­die­nį. „Mo­ty­vuo­ta tuo, kad yra ma­žai žmo­nių, mes ar­gu­men­ta­vo­me, kad da­rant to­kius po­ky­čius, žmo­nių iš­vis ne­be­bus. Lan­ky­to­jai ne­pa­ten­kin­ti, nes yra pri­vers­ti va­žiuo­ti į Plun­gę. Si­tu­a­ci­ja pa­na­ši kaip su ban­ku. Tai pro­ble­ma, ku­rios ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti, kad ir kaip gin­či­jo­mės. Jie ma­to skai­čius, ir vis­kas. Nors vy­ko dia­lo­gas su di­rek­to­re, ta­čiau į „vie­nus var­tus“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

Rei­ka­lin­ga pės­čių­jų per­ėja

Vi­li­ja Raz­mie­nė pri­mi­nė dar vie­ną ga­na opią pro­ble­mą, apie ku­rią bu­vo dis­ku­tuo­ta ir anks­čiau. Anot jos, po šv. Mi­šių ar lai­do­tu­vių iš baž­ny­čios ei­da­mi žmo­nės ker­ta ke­lią, ne­grįž­ta iki san­kry­žos, o tai la­bai pa­vo­jin­ga. Ji klau­sė, ar ne­bū­tų tiks­lin­ga ša­lia baž­ny­čios įreng­ti pės­čių­jų per­ėją. Me­ras sa­kė, kad su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ši si­tu­a­ci­ja jau yra ap­kal­bė­ta. „Pa­da­rė­me per­ėją prie paš­to, ir kas vyks­ta? Vos ne kas ant­ras ei­na sker­sai gat­vę, ir nie­ko ta per­ėja ne­gel­bė­ja. Pra­šy­ti po­li­ci­jos, kad baus­tų mū­sų gy­ven­to­jus, bū­tų ne­gra­žu, o pa­si­da­rius pės­čių­jų per­ėją, aikš­tę kirs­tų bet ko­kiu at­ve­ju. Vie­nin­te­lė iš­ei­tis – pa­sta­ty­ti grei­tį ri­bo­jan­tį žen­klą, kad bū­tų va­žiuo­ja­ma to­kiu grei­čiu kaip gy­ve­na­mo­jo­je zo­no­je. Kad vi­si ei­tų per vie­ną per­ėją, var­giai ga­li­me su­val­dy­ti“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Tarybos posėdyje kalbėta, kad trūksta linijų automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie naujosios sporto salės.

Komentarai
Kiti straipsniai