Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

Me­da­lis iš Pre­zi­den­tės ran­kų – 7 vai­kų ma­mai

Ge­gu­žės 3 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no dau­gia­vai­kes mo­ti­nas ir įtei­kė or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lius. Į šią gra­žią šven­tę bu­vo pa­kvies­ta ir Al­sė­džių se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­ja 85 me­tų Ire­na Al­do­na Dob­ro­vols­kai­tė. Mo­te­ris pa­gim­dė, iš­au­gi­no ir ge­rai iš­auk­lė­jo 7 vai­kus.

„Šian­dien – ta gra­ži die­na, kai Ju­mis di­džiuo­ja­si vals­ty­bė. Aug­da­mi to­kio­se šei­mo­se vai­kai gau­na iš sa­vo tė­vų pa­čias svar­biau­sias ge­ru­mo ir iš­ti­ki­my­bės pa­mo­kas. Jū­sų dė­ka mū­sų Tė­vy­nė – ne tik di­des­nė, stip­res­nė, bet ir tur­tin­ges­nė“, – svei­kin­da­ma ma­mas tei­gė Pre­zi­den­tė.
Pa­sak ša­lies va­do­vės, ar­tė­jant Mo­ti­nos die­nai, jau­čia­me daug ge­ru­mo, nuo­šir­du­mo ir ši­lu­mos – jaus­mus, ku­riuos mo­ti­nos at­si­ne­ša su sa­vi­mi į šią ce­re­mo­ni­ją ir be ku­rių tie­siog ne­įma­no­ma iš­au­gin­ti bū­rio ge­rų vai­kų.
Įteik­da­ma ap­do­va­no­ji­mus, ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, kad no­ri­si, jog dau­gia­vai­kių ma­mų pa­vyz­dys bū­tų už­kre­čian­tis ir įkve­pian­tis vi­soms šei­moms au­gin­ti dau­giau vai­kų, glo­bo­ti ar įsi­vai­kin­ti, kad nė vie­nas vai­kas ne­lik­tų be šei­mos.
Vals­ty­bės va­do­vė vi­sos ša­lies var­du pa­dė­ko­jo ma­moms už rū­pes­tį, tar­na­vi­mą sa­vo šei­mai bei vai­kams, o kar­tu ir Lie­tu­vai bei pa­lin­kė­jo svei­ka­tos ir lai­mės.
Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu Pre­zi­den­tės dek­re­tu iš vi­so ap­do­va­no­tos 45 dau­gia­vai­kės mo­ti­nos.

Pa­reng­ta pa­gal Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos inf.

Nuotraukoje: Atsiimti ordino I. A. Dobrovolskaitė vyko kartu su dukromis.

Roberto Dačkaus nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai