Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Lie­tu­viš­kos mu­zi­kos la­bi­rin­tais

Ba­lan­džio 30 die­ną di­džiu­lis bū­rys – dau­giau nei 60 (iš 14 mies­tų ir mies­te­lių) jau­nų­jų Že­mai­ti­jos kraš­to pia­nis­tų su­gū­žė­jo į Ma­žei­kių V. Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­lą da­ly­vau­ti 7-ta­ja­me jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­se „Lie­tu­viš­kos mu­zi­kos la­bi­rin­tais“.

Kon­kur­sui ruo­šė­si bei pui­kiai pa­si­ro­dė ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los for­te­pi­jo­no sky­riaus moks­lei­viai.
Šį kar­tą 2-os vie­tos lau­re­a­tais sa­vo am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je ta­po Hen­ri­kas Rai­bu­žis (mo­kyt. D. Šim­kie­nė) ir Ma­tas Sta­bin­gis (mo­kyt. J. Jo­naus­kie­nė), 3-ios vie­tos lau­re­a­tais – Va­ka­ris Kniūkš­ta (mo­kyt. D. Šim­kie­nė) ir Ru­gi­lė Ju­re­vi­čiū­tė (mo­kyt. J. Stan­ku­tė), o di­plo­man­te – Rus­nė Šed­vy­dy­tė (mo­kyt. A. Al­mi­nie­nė).
Vi­si kon­kur­so da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti ne tik di­plo­mais ir at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis, bet ir vai­ši­no­si le­dais bei ki­tais sal­du­my­nais.

 

Dai­va Šim­kie­nė
Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los For­te­pi­jo­no sky­riaus ve­dė­ja

Komentarai
Kiti straipsniai