Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Kvai­li pokš­tai, kai­nuo­jan­tys ne­ma­žus pi­ni­gus

Ge­gu­žės 7-ąją re­dak­ci­ją pa­sie­kė nuo­trau­ka, ku­rio­je aiš­kiai ma­to­si Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­tis fon­ta­nas, pil­nas ne­aiš­kios kil­mės bal­tų pu­tų. Iš plun­giš­kio at­siųs­tos nuo­trau­kos ne iš­kart ga­li­ma su­pras­ti, ar in­dų plo­vik­lio, ar šam­pū­no, ar dar ko­kio­mis ki­to­mis pu­to­jan­čio­mis che­mi­nė­mis prie­mo­nė­mis bu­vo „pa­puoš­tas“ mies­to cen­tre esan­tis fon­ta­nas. Taip pat ne­aiš­ku, ir kas tas pokš­ti­nin­kas, taip kvai­lai pa­juo­ka­vęs bei pri­da­ręs mies­to se­niū­ni­jai pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių rū­pes­čių.

Apie bal­tų pu­tų ku­pi­ną fon­ta­ną su­sku­bo­me pa­klaus­ti mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko. Su­ži­no­jęs apie už­terš­tą fon­ta­ną, se­niū­nas ap­gai­les­ta­vo, kad mies­te vis siau­tė­ja chu­li­ga­nai, ir sa­kė, kad vėl rei­kės leis­ti pi­ni­gus, ku­rių biu­dže­te ir taip ma­žai.
G. Do­mar­kas pri­mi­nė, kad se­niū­ni­ja su UAB „Eu­ro­sis­te­ma ir ko“ yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį dėl šva­ros pa­lai­ky­mo mies­te. Tad, pa­sak se­niū­no, rei­kės kreip­tis į šią ben­dro­vę ir pra­šy­ti pa­gal­bos, mo­kė­ti ne­ma­žus pi­ni­gus, kad fon­ta­nas bū­tų iš­va­ly­tas. „Fon­ta­nui pri­žiū­rė­ti ir taip nuo­lat ski­ria­mos lė­šos, kad jis bū­tų va­lo­mas, dez­in­fe­kuo­ja­mas, tvar­ko­mas, o da­bar, kaž­kam iš­krė­tus to­kią ne­są­mo­nę, rei­kės ras­ti pa­pil­do­mų lė­šų, kad mū­sų mies­to puoš­me­na kuo grei­čiau at­gau­tų es­te­ti­nį vaiz­dą. Tad ir kreip­si­mės į „Eu­ro­sis­te­mą“, kad fon­ta­ną iš­va­ly­tų“, – sa­kė ki­tos iš­ei­ties ne­ma­tan­tis mies­to se­niū­nas ir pri­dū­rė, kad su­ras­ti pa­žei­dė­jus bū­tų su­dė­tin­ga, nes nė­ra ka­me­rų, ga­lė­ju­sių už­fik­suo­ti įvy­kį.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Senamiesčio aikštėje esantis fontanas buvo pripiltas neaiškios kilmės baltų putų.

Komentarai
Kiti straipsniai