Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ka­da pa­ga­liau tap­si­me są­mo­nin­ges­ni?

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė pa­si­pik­ti­nu­si sa­kė, kad gy­ven­ti ap­sup­tai šiukš­lių kal­nų jai jau at­si­bo­do. Mo­te­ris klau­sė, ką da­ry­ti, kur kreip­tis, kad be­tvar­kė, esan­ti prie dau­gia­bu­čio na­mo ga­lo (A. Ju­cio skg. 1), kur pa­sta­ty­ti šiukš­lių kon­tei­ne­riai, pa­ga­liau baig­tų­si, o pa­gau­ti pa­žei­dė­jai bū­tų nu­baus­ti ir ne­be­no­rė­tų iš­mes­ti šiukš­lių kur pa­puo­la.

„Ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kas ten de­da­si. Ša­lia kon­tei­ne­rių nuo­lat pūp­so kal­nai mai­šų, pil­nų šiukš­lių. Į kon­tei­ne­rius kra­to­mos sta­ty­bi­nės at­lie­kos, ku­rias tik­rai drau­džia­ma pil­ti į miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Iš ar­ti­miau­sių ga­ra­žų dar­bi­nin­kai at­vel­ka di­džiu­lius mai­šus stik­lo šu­kių, ne­be­nau­do­ja­mų pa­dan­gų, ki­tų au­to­mo­bi­lių ar­dy­mo at­lie­kų. Ša­lia kon­tei­ne­rių pūp­so krū­vos pa­kuo­čių, kar­to­no dė­žių, plas­ti­ko, bal­dų, ne­be­rei­ka­lin­gų dra­bu­žių ir ki­to­kio „ge­ro“. Bai­siau­sia, kad šiukš­lės at­ve­ža­mos net au­to­bu­siu­kais, ma­ši­no­mis ir tie­siog pa­lie­ka­mos kon­tei­ne­rių te­ri­to­ri­jo­je“, – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sio­ji ir pri­dū­rė, kad at­va­žiuo­jan­čius šiukš­lin­to­jus bū­ti­na gau­dy­ti ir baus­ti.
Kaip pa­sa­ko­jo mo­te­ris, šiukš­lės iš mi­nė­tų kon­tei­ne­rių iš­ve­ža­mos lai­ku, ji dėl to ne­tu­rin­ti prie­kaiš­tų, ta­čiau au­to­bu­siu­kais, ma­ši­no­mis at­va­žiuo­jan­tys šiukš­lin­to­jai ne­tu­ri tei­sės taip elg­tis ir pil­ti sta­ty­bi­nių at­lie­kų ar pa­lik­ti ne­be­nau­do­ja­mų ma­ši­nų de­ta­lių kur pa­puo­la. „Jei­gu yra pra­va­žiuo­ja­mo­ji gat­vė, pa­žei­dė­jai tik­riau­siai ma­no, kad nie­kas jų ne­ma­to, ir jie ga­li da­ry­ti ką no­ri?“ – py­ko mo­te­ris.
Be to, kaip sa­kė A. Ju­cio skg. 1 dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­ti plun­giš­kė, į at­lie­kų pri­grūs­tus kon­tei­ne­rius, ku­rių dėl šiukš­lių per­tek­liaus ne­be­įma­no­ma už­da­ry­ti, su­si­ren­ka tun­tai ki­rų, ko­var­nių, ki­tų paukš­čių, be­na­mių gy­vū­nų, ku­rie kaps­to mais­to at­lie­kas ir šiukš­li­na te­ri­to­ri­ją ne tik prie kon­tei­ne­rių, bet ir vi­so­je gat­vė­je. O kur dar bai­sus dvo­kas, nuo­lat tvy­ran­tis šia­me jud­ria­me skers­gat­vy­je. Pa­sak mo­ters, ne tik pro ša­lį ei­nant per iš­drabs­ty­tas šiukš­les per­bris­ti ne­įma­no­ma, bet ir apie lan­gų ati­da­ry­mą ne­ga­li bū­ti nė kal­bos, mat bai­siai dvo­kia.
„Kal­nai mai­šų, sta­ty­bi­nių at­lie­kų, stik­lo šu­kių, bal­dų, dė­žių, pa­dan­gų ir paukš­čių bei be­na­mių gy­vū­nų iš kon­tei­ne­rių iš­tam­py­tos smul­kios šiukš­lės – tik­rai „pui­kus na­tiur­mor­tas“, ku­ris, gal kie­no nors akį ir džiu­gi­na, bet tik­rai ne ma­no“, – iro­ni­za­vo plun­giš­kė ir pri­dū­rė, kad kon­tei­ne­ri­nės aikš­te­lės – ne lab­da­ros skirs­ty­mo punk­tai ir ne są­var­ty­nas.
Tad ar rei­kė­tų baus­ti ne vie­to­je šiukš­les iš­me­tu­sius gy­ven­to­jus, ko­kios tu­rė­tų bū­ti bau­dos, kaip šiukš­lin­to­jus su­sek­ti, pa­klau­sė­me mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko.
Se­niū­nas pa­sa­ko­jo, kad prieš ke­le­rius me­tus Plun­gė­je me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ini­cia­ty­va vy­ko ak­ci­ja, ku­rios me­tu prie dau­gia­bu­čių na­mų bu­vo pa­ka­bin­tos ka­me­ros, fik­suo­da­vu­sios pa­žei­dė­jus. Tos ka­me­ros nuo­lat bu­vo per­ka­bi­na­mos į ki­tą vie­tą, kad šiukš­lin­to­jams ne­kil­tų įta­ri­mų. Ta­da, pa­sak se­niū­no, bu­vo pa­gau­tas bei nu­baus­tas ne vie­nas pa­žei­dė­jas, ir si­tu­a­ci­ja šiek tiek pa­ge­rė­jo. Ta­čiau, kaip sa­kė G. Do­mar­kas, tuo­me­ti­nio Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­tar­tis bu­vo nu­trauk­ta, ir ak­ci­ja ne­be­vyk­do­ma. Mat įreng­ti ka­me­ras, jas pri­žiū­rė­ti, per­kel­ti iš vie­nos vie­tos į ki­tą at­si­ei­na di­de­lius pi­ni­gus – at­sa­kin­gai už šiukš­lių tvar­ky­mą ir iš­ve­ži­mą įmo­nei tai per bran­gu, o TRAC-as, ku­ris už tai at­sa­kin­gas, skir­ti lė­šų, pa­sak se­niū­no, ne­ke­ti­na. „Kuo dau­giau šiukš­lių prie kon­tei­ne­rių, tuo ge­riau TRAC-ui, nes įmo­nė gau­na dau­giau pi­ni­gų, jiems tai pa­to­gu“, – kal­bė­jo G. Do­mar­kas.
Be to, pa­sak se­niū­no, TRAC-as sa­ko, kad jiems to ir ne­rei­kia, jie ne­tu­ri dar­buo­to­jo, ku­ris ga­lė­tų, t. y. tu­rė­tų įga­lio­ji­mą baus­ti pa­žei­dė­jus, at­ve­žu­sius ir iš­py­lu­sius šiukš­les prie kon­tei­ne­rių.
G. Do­mar­kas tei­gė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je ky­la vie­na­reikš­miš­ka iš­va­da – pa­tys ter­šia­me, pa­tys pik­ti­na­mės, o tvar­ko at­lie­kų tvar­ky­to­jai, ku­riems su­mo­ka­ma iš vie­ti­nės rin­klia­vos ar sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. O te­rei­kia tiek ne­daug – kad kiek­vie­nas at­lie­kų tu­rė­to­jas sa­vo at­lie­kas dė­tų į tam skir­tą kon­tei­ne­rį.
„Juk vi­si pui­kiai ži­no­me, kad at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lė­se sa­ko­ma, jog drau­džia­ma iš­mes­ti ko­mu­na­li­nes at­lie­kas gat­vė­se, aikš­tė­se, skve­ruo­se, par­kuo­se ir ki­to­se tam ne­skir­to­se vie­to­se bei pa­lik­ti at­lie­kas ša­lia kon­tei­ne­rių. Su­tin­ku, kad gy­ven­to­jai tu­rė­tų bū­ti są­mo­nin­ges­ni ir elg­tis at­sa­kin­gai. Ta­čiau aš ne­pa­sto­vė­siu prie kiek­vie­no kon­tei­ne­rio ir ne­gau­dy­siu iš­me­tu­sių šiukš­les ne vie­to­je. Be to, dau­ge­lis mies­to gy­ven­to­jų už­si­i­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la – at­lie­ka bu­tuo­se re­mon­tus. Jiems nie­kas ne­drau­džia iš­mes­ti po re­mon­to li­ku­sias at­lie­kas bet ku­ria­me mies­to šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je“, – tei­gė se­niū­nas ir pri­dū­rė, kad už šiukš­lių tvar­ky­mą ir iš­ve­ži­mą at­sa­kin­gas tik­rai ne jis, ne me­ras, ne ku­ris nors ki­tas val­džios at­sto­vas, bet sa­vo dar­bo jau dau­giau kaip de­šimt me­tų iki ga­lo ne­at­lie­kan­tis TRAC-as, ir ši pro­ble­ma vis ne­iš­spren­džia­ma.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai