Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

Įkliu­vo su tin­klu žve­jo­jęs vy­ras

Ge­gu­žės 6 die­ną Gon­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­ny­je, va­di­na­mo­je Plun­gės jū­ro­je, su­lai­ky­tas as­muo, žve­jo­jęs sta­to­mu tin­klu.

Už šį pa­žei­di­mą vy­rui gre­sia bau­da nuo 120 iki 300 eu­rų. Taip pat pa­žei­di­mo įran­kių – sta­to­mo tin­klo ir gu­mi­nės val­ties – kon­fis­ka­vi­mu. Ža­la žu­vų iš­tek­liams skai­čiuo­ja­ma ne­bus, nes pa­žei­dė­jas su­lai­ky­mo me­tu žu­vies su­ga­vęs ne­bu­vo.
Žve­jys su­lai­ky­tas po to, kai ge­gu­žės 6 die­ną, maž­daug 16 val., apie Plun­gės jū­ro­je pa­ste­bė­tą įtar­ti­ną val­tį Tel­šių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ją in­for­ma­vo ki­tas žve­jys mė­gė­jas.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ne­del­siant nu­vy­kus prie mi­nė­to tven­ki­nio, pa­ste­bė­tas pi­lie­tis, iš gu­mi­nės val­ties trau­kian­tis tin­klą. As­muo su­lai­ky­tas jam iš­li­pus į kran­tą.
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AAD) dė­ko­ja apie ga­li­mą pa­žei­di­mą pra­ne­šu­siam žve­jui ir ra­gi­na apie pa­ste­bė­tus žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mus ne­del­siant pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar­ba tie­sio­giai AAD te­le­fo­nu (8 5) 273 29 95.

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to inf.

Nuotraukoje: Į žvejo tinklą įsipainiojusių žuvelių dar nebuvo.

Komentarai
Kiti straipsniai