Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tė Plun­gė­je

Pas­ku­ti­nę ba­lan­džio die­ną į Plun­gės vie­šą­ją bib­lio­te­ką su­si­rin­ko gau­sus bū­rys jau­ni­mo, po­li­ti­kos bei ver­slo at­sto­vų. Čia į vy­ku­sį ren­gi­nį-dis­ku­si­ją, skir­tą Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tei pa­mi­nė­ti, at­vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Vec­ku­vie­nė bei ki­ti val­džios at­sto­vai. Plun­giš­kius sa­vo vi­zi­tu pa­ger­bė ir iš Vil­niaus at­vy­kę bei dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vę Sei­mo na­riai – li­be­ra­lai Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las bei Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė Niel­sen. Ren­gi­nį ve­dė Eu­ro­pos Jau­ni­mo sa­vai­tės am­ba­sa­do­rė Plun­gė­je – „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Ag­nė Stau­pe­ly­tė.

Per bib­lio­te­ko­je vy­ku­sį ren­gi­nį-dis­ku­si­ją „Vie­ti­nis ver­slas ir jau­ni­mas: be­dra­dar­biau­ki­me“, ku­rį or­ga­ni­za­vo už ak­ty­vią veik­lą bi­lie­tą į sto­vyk­lą Ame­ri­ko­je pel­niu­si A. Stau­pe­ly­tė, vie­ti­nis jau­ni­mas, po­li­ti­kos bei ver­slo at­sto­vai kal­bė­jo­si, ko­kias ga­li­my­bes jau­ni­mui ga­li su­teik­ti ver­slas, kaip jau­ni­mas ga­li pri­si­dė­ti prie vie­ti­nio ver­slo kles­tė­ji­mo, koks ap­skri­tai yra jau­ni­mo ir ver­slo san­ty­kis Plun­gė­je bei kaip jį stip­rin­ti.
Kaip pa­sa­ko­jo ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė, Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tė šven­čia­ma vi­so­je Eu­ro­po­je sie­kiant ska­tin­ti jau­ni­mo įsi­trau­ki­mą į spren­di­mų pri­ėmi­mą. Šių me­tų te­ma – „De­mok­ra­ti­ja ir aš“ – yra bū­tent apie ga­li­my­bę jau­ni­mui pri­si­dė­ti prie spren­di­mų pri­ėmi­mo iš­reiš­kiant sa­vo nuo­mo­nę dis­ku­si­jų su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis me­tu.
Ren­gi­ny­je bu­vo iš­rink­ti ak­ty­viau­si dis­ku­si­jos da­ly­viai. Jie ge­gu­žės 2 die­ną da­ly­va­vo na­cio­na­li­nia­me su­si­ti­ki­me Vil­niu­je – Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės už­da­ry­mo ren­gi­ny­je. Čia da­ly­viai gru­pė­se da­li­jo­si pa­tir­ti­mis, ko­kios bu­vo su­kur­tos idė­jos ir pa­siek­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­si­ta­ri­mai su vie­tos spren­di­mų pri­ėmė­jais.
Eu­ro­pos Jau­ni­mo sa­vai­tės am­ba­sa­do­rė Plun­gė­je A. Stau­pe­ly­tė ba­lan­džio 30-ąją vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu džiau­gė­si, kad į jį su­si­rin­ko toks gau­sus bū­rys jau­nų žmo­nių, su­si­do­mė­ju­sių 2019 m. Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­te. Pa­sak jos, nuo ba­lan­džio 29 d. iki ge­gu­žės 5 d. vi­so­je Eu­ro­po­je vy­ko ren­gi­niai te­ma „De­mok­ra­ti­ja ir aš“. Ši sa­vai­tė su­tei­kė pro­gą ieš­ko­ti bū­dų, kaip jau­ni­mas ga­li da­ry­ti įta­ką spren­di­mams ir bū­ti ak­ty­vus vi­suo­me­nės da­ly­vis.
Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tė, kaip pa­sa­ko­jo A. Stau­pe­ly­tė, vyks­ta vi­so­je Eu­ro­po­je, taip pat ir be­veik vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se vie­nu me­tu. Kas dve­jus me­tus ren­gia­mos Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės tiks­las – įver­tin­ti ir ska­tin­ti jau­ni­mo veik­lą per vi­so­se 33-jo­se pro­gra­mo­je „Eras­mus+“ da­ly­vau­jan­čio­se ša­ly­se or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius bei įtrauk­ti kuo dau­giau jau­ni­mo į po­li­ti­kos for­ma­vi­mą ir įvai­rių spren­di­mų pri­imimo pro­ce­są.
Šį Eu­ro­pos ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Švie­ti­mo, jau­ni­mo, spor­to ir kul­tū­ros ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ra­tas, ben­dra­dar­biau­da­mas su Eu­ro­pos Par­la­men­tu ir įtrauk­da­mas ki­tus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ge­ne­ra­li­nius di­rek­to­ra­tus.
„Džiu­gu, kad Plun­gės jau­ni­mas, ver­sli­nin­kai, po­li­ti­kai ne­abe­jin­gi tam, kas vyks­ta gim­ta­ja­me mies­te. Pui­ku, kad ir val­džios at­sto­vai, ir ver­sli­nin­kai su jau­ni­mu ar­ti­mai ben­dra­dar­biau­ja, su­tei­kia jau­niems žmo­nėms ga­li­my­bę iš­reikš­ti sa­ve, ran­da jau­ni­mo san­ty­kį su ver­slu. Džiau­giuo­si, kad jau­ni­mas yra ska­ti­na­mas pri­si­dė­ti prie vie­ti­nio ver­slo kles­tė­ji­mo bei ieš­ko­ma spren­di­mų, kaip jau­ni­mo ir ver­slo san­ty­kį dar la­biau stip­rin­ti su­tei­kiant ga­li­my­bę pri­si­dė­ti prie spren­di­mų pri­ėmi­mo, iš­reiš­kiant sa­vo nuo­mo­nę įvai­rių dis­ku­si­jų apie ver­slo plėt­rą su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis me­tu“, – ren­gi­nio me­tu kal­bė­jo Eu­ro­pos Jau­ni­mo sa­vai­tės am­ba­sa­do­rė Plun­gė­je A. Stau­pe­ly­tė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: A. Staupelytė (viduryje) renginio metu kalbėjo, koks yra jaunimo ir verslo santykis Plungėje.

Komentarai
Kiti straipsniai