Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Do­ku­men­tų klas­to­ji­mu kal­ti­na­mas ver­sli­nin­kas teis­me ne­pa­si­ro­dė

Bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų – tiek gre­sia plun­giš­kiui ver­sli­nin­kui Sta­siui Pronc­kui (gim. 1968 m.), kal­ti­na­mam pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 300 straips­nio 1 da­lį (do­ku­men­to su­klas­to­ji­mas ar dis­po­na­vi­mas su­klas­to­tu do­ku­men­tu). De­ja, tei­sė­sau­gos ne­ma­lo­nę už­si­trau­kęs UAB „Sa­las­ta“ di­rek­to­rius kaip tik teis­mo die­ną – ge­gu­žės 2-ąją – su­sir­go.

Apie tai, jog plun­giš­kis ver­sli­nin­kas yra už­si­trau­kęs tei­sė­sau­gos ne­ma­lo­nę, prieš po­rą mė­ne­sių ra­šė­me straips­ny­je „Į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą kan­di­da­ta­vęs S. Pronc­kus ta­po įta­ria­muo­ju“.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) bu­vo iš­pla­ti­nu­si pra­ne­ši­mą, jog 2019 m. ko­vo pra­džio­je gau­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mas duo­ti su­ti­ki­mą kan­di­da­tą į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius S. Pronc­kų pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti jį ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te jau ta­da bu­vo at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rio me­tu nu­sta­ty­ta, kad S. Pronc­kus ga­li­mai pa­da­rė nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nu­ma­ty­tą LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 300 straips­nio 1 da­ly­je.
Ko­vo 5 die­ną VRK pri­ėmė spren­di­mą duo­ti su­ti­ki­mą kan­di­da­tą į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius S. Pronc­kų pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, to­dėl jis ne­te­ko tei­si­nio imu­ni­te­to – ne­lie­čia­my­bė bu­vo pa­nai­kin­ta. Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą mi­nė­tas plun­giš­kis taip ir ne­bu­vo iš­rink­tas.
Bai­gu­si ty­ri­mą, pro­ku­ra­tū­ra jo by­lą per­da­vė teis­mui, ku­ris ge­gu­žės 2-ąją jau pla­na­vo ją at­vers­ti. De­ja, tei­sia­mo­jo suo­las bu­vo tuš­čias. Teis­mo sa­lė­je sė­dė­jo tik nu­ken­tė­ju­sie­ji As­ta Sir­tau­tie­nė ir Arū­nas Jaz­daus­kis bei ke­tu­ri liu­di­nin­kai.
Kaip pa­aiš­ki­no S. Pronc­kaus ad­vo­ka­tas Al­gis Staš­kū­nas, jo gi­na­ma­sis su­sir­go ir tu­ri iš gy­dy­to­jo gau­tą ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą nuo ge­gu­žės 2 iki 10 die­nos.
Teis­mas ati­dė­jo šios by­los nag­ri­nė­ji­mą be kon­kre­čios da­tos. Nu­ken­tė­ju­sio­ji pu­sė – A. Sir­tau­tie­nė ir A. Jaz­daus­kis – sa­kė taip pat no­rė­sian­tys tu­rė­ti gy­nė­ją.
Kaip mi­nė­ta, S. Pronc­kus į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­te­ko dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Tai su­si­ję su mies­to cen­tre, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, esan­čiu dau­gia­bu­čiu pa­sta­tu.
Bu­vęs ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­kas S. Pronc­kus bu­vo ga­vęs še­šių iš sep­ty­nių bu­tų pri­ta­ri­mą, sta­ty­bos lei­di­mą, ir, pa­sta­tęs nau­ją šlai­ti­nį sto­gą, pa­lė­pė­je įsi­ren­gė po­rą bu­tų. Ki­lo ne­su­ta­ri­mų dėl ka­na­li­za­ci­jos, mat nuo­te­kų vamz­džiai tu­ri „at­ei­ti“ per ki­tus bu­tus. Taip pat kai­my­nai įta­rė, jog vy­ras ben­dri­jos var­du pa­ra­šė pra­šy­mą pri­si­jung­ti prie van­den­tie­kio, tad ben­dri­ja krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo. Dar įta­rė, jog S. Pronc­kus be su­tar­ties nau­do­jo­si tų bu­tų šil­dy­mu, o mo­kė­ti te­ko vi­siems, taip pat pik­ti­no­si bu­vę ap­lie­ti. Sa­vo ruož­tu S. Pronc­kus dėl kai­my­nų ir­gi ne kar­tą skun­dė­si po­li­ci­jai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šio namo (dešinėje) palėpėje porą butų įsirengęs S. Pronckus užsitraukė kaimynų nemalonę ir buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Komentarai
Kiti straipsniai