Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ba­lan­dis gau­ses­nis nau­jų gy­vy­bių

Plun­gės ra­jo­no Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ba­lan­džio mė­ne­sį pas mus įre­gist­ruo­ti 32 gi­mi­mo ir 27 mir­čių at­ve­jai.

Iš vi­so pa­sau­lį iš­vy­do 14 mer­gai­čių ir 18 ber­niu­kų. Plun­gė­je gi­mė 18-ika vai­kų, Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je – 7, Bab­run­go, Ku­lių ir Nau­so­džio se­niū­ni­jo­se – po 2 vai­kus, o Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je – vie­nas ma­žy­lis. Ki­tur gan­drai ne­už­skri­do.
Po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms – Ema, ber­niu­kams – Gus­tas. Su­teik­ta ir re­tes­nių var­dų: Ma­ti­jus, De­nas, Nei­la. Dviem kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Pau­li­na, Ąžuo­las. Už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai.
Kal­bant apie ne­tek­tis – Plun­gė­je mi­rė 14-ika žmo­nių, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je – 4 gy­ven­to­jai, Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se – po du, o ki­tur – po vie­ną žmo­gų. Tik Pla­te­lių ir Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­se ba­lan­džio mė­ne­sį mir­čių ne­bu­vo.
Ant­rą­jį pa­va­sa­rio mė­ne­sį su­si­tuo­kė 7 po­ros, ta­čiau dvi­gu­bai dau­giau (14-ika) bu­vo san­tuo­kos nu­trau­ki­mo įra­šų.

Komentarai
Kiti straipsniai