Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

At­si­ras nau­jų pės­čių­jų per­ėjų ir ke­lio žen­klų

Kur rei­kė­tų ri­bo­ti sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mą, ku­rio­se vie­to­se įreng­ti pės­čių­jų per­ėjas, o kur ri­bo­ti grei­tį – apie vi­sa tai ir dar dau­giau kal­bė­ta Plun­gės ra­jo­no Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ris vy­ko ge­gu­žės 7 die­ną. Be­je, šiek tiek pa­si­kei­tu­si yra ir ko­mi­si­jos su­dė­tis: da­bar pir­mi­nin­kau­ja Ro­ber­tas En­dri­kas, na­riais yra Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai An­ta­nas Ged­ri­mas ir Ar­vy­das Liu­ti­ka, pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis, UAB „Plun­gu­pė“ (tur­gaus) di­rek­to­rius Mo­des­tas Grum­blys ir Plun­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Ri­man­tas Kmie­liaus­kas. Dar tu­rė­tų bū­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Ker­paus­kas, bet jo po­sė­dy­je ne­bu­vo.

„Aš ne­su­sto­siu, kol vi­so tone­iš­sprę­si­te“

Ši­taip Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riams pa­reiš­kė ver­sli­nin­kas Jo­nas Mu­ra­lis. Ka­vi­nės „Ga­le­ra“ sa­vi­nin­kas jau daug me­tų ne­su­ta­ria su prie­šais jo na­mus Gan­din­gos gat­vė­je gy­ve­nan­čiu kai­my­nu, ten pat tu­rin­čiu po­ky­lių sa­lę.
Į po­sė­dį at­ėjęs J. Mu­ra­lis ei­li­nį kar­tą dės­tė, kad kai­my­nas be lei­di­mo vie­to­je grio­vio yra pri­py­lęs žvy­ro ir pa­si­da­ręs au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Esą jo pa­ties gy­ve­na­mo­jo­je pu­sė­je tas grio­vys gat­ve­lės kraš­te yra, o kai­my­no pu­sė­je – ne­bė­ra! „Jis nie­ko ne­mo­ka, lei­di­mų ne­tu­ri, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je pa­si­da­rė aikš­te­lę! Ma­ne tai dis­kri­mi­nuo­ja, juk ir aš tu­riu mai­ti­ni­mo įstai­gą!“ – pik­ti­no­si ver­sli­nin­kas.
Po­sė­džiau­to­jai krai­pė gal­vas, jog ko­mi­si­ja ne­si­bai­gian­čių kai­my­nų ne­su­ta­ri­mų kaip ir ne­pri­va­lė­tų spręs­ti, tad tei­ra­vo­si J. Mu­ra­lio, ko kon­kre­čiai šis pa­gei­dau­jan­tis. Ver­sli­nin­kas at­sa­kė ma­nan­tis, kad ko­mi­si­ja tu­ri pri­žiū­rė­ti, kaip pas mus or­ga­ni­zuo­ja­mas sau­gus eis­mas, tad pa­kar­to­jo, jog au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės ten ne­tu­rė­tų bū­ti, pa­ti­ki­no, kad jis ne­su­stos, kol pro­ble­ma ne­bus iš­spręs­ta! Su kai­my­nu sa­kė ne­ka­riau­jan­tis – tie­siog ne­si­kal­ban­tis ir net ne­si­svei­ki­nan­tis!
Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis pa­ti­ki­no, jog dėl ben­dros eis­mo tvar­kos pro­ble­mų to­je vie­to­je tik­rai ky­la. Jo ma­ny­mu, jei pa­gal pro­jek­tą ten tu­rė­jo bū­ti ve­ja, tai taip ir tu­ri bū­ti. Vyr. spe­cia­lis­tas vie­ša­jai tvar­kai A. Ged­ri­mas pri­mi­nė, jog dar per­nai Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė tos gat­vės at­kar­pos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to ren­gi­mui, nes ne­bu­vo pi­ni­gų. Pir­mi­nin­kau­jan­tis R. En­dri­kas pa­ža­dė­jo pats dar kar­tą iš­kel­ti šį klau­si­mą mi­nė­ta­me ko­mi­te­te ge­gu­žės mė­ne­sį.

Dėl jo­ji­mo pa­slau­gas nu­ro­dan­čio žen­klo

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją pa­sie­kė V. G. pra­šy­mas – prie Me­de­ly­no ir Ku­lių gat­vių san­kry­žos jis pra­šė leis­ti pa­sta­ty­ti žen­klą, nu­ro­dan­tį jo­ji­mo pa­slau­gas. Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis at­krei­pė dė­me­sį, jog to­kio ke­lio žen­klo iš­vis nė­ra – tai esan­tis ne in­for­ma­ci­nis, o re­kla­mi­nis žen­klas, to­dėl re­kla­mi­nius rei­ka­lus V. G. tu­rės de­rin­ti su se­niū­ni­ja.

Se­na­mies­čio aikš­tė­je bus kei­čia­mas žen­klas

Į ko­mi­si­ją su pra­šy­mu krei­pė­si UAB „Kon­trus“ ir UAB „Sko­nio fab­ri­kas“ at­sto­vai. Va­di­na­ma­ja­me kny­gy­ne, esan­čia­me Se­na­mies­čio aikš­tė­je, ver­slą vyk­dan­tys as­me­nys su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis, kai jiems at­ve­ža­mos pre­kės, mat prie pa­sta­to yra ke­lio žen­klas „Su­sto­ti drau­džia­ma“. A. Ged­ri­mas pa­ti­ki­no, jog už vie­šą­ją tvar­ką at­sa­kin­gi Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai sto­vin­čiuo­sius prie žen­klo tik­rai bau­džia, nes ne­ga­li­ma ten sto­vė­ti. Kiek pa­dis­ku­ta­vę, po­sė­džiau­to­jai nu­ta­rė mi­nė­tą žen­klą pa­keis­ti iš „Su­sto­ti drau­džia­ma“ į „Sto­vė­ti drau­džia­ma“ – ver­slas ne­tu­ri bū­ti žlug­do­mas, pre­kes rei­kia iš­krau­ti. Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis sa­vo ruož­tu dar pri­dū­rė, jog žen­klai ten ne­re­tai bū­na nu­vir­tę, tad rei­kė­tų šiek tiek žiū­rė­ti tvar­kos.

Pu­še­lės gat­vė­je grei­tis ri­bo­ja­mas iki 30 km/val.

Bab­run­go kai­mo Pu­še­lės gat­vės gy­ven­to­ja R. P. pa­pra­šė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos ri­bo­ti grei­tį iki 30 km/val. Že­mai­ti­jos gat­vę ir Rie­ta­vo ke­lio ga­vę jun­gian­ti mi­nė­ta Pu­še­lės gat­vė yra žvy­ro dan­gos, ja ne­re­tai pra­le­kia sunk­ve­ži­miai, tad ir ne­sau­gu, ir dul­kių daug. „Bai­su, kas da­ro­si – var­te­lių ne­be­at­si­da­ro­me, dre­ba lan­gai, virs­ta dul­kių ka­muo­liai. Ge­rai bū­tų, jog kar­tais grei­de­ris pra­va­žiuo­tų ir kad mū­sų gat­vė bū­tų lais­to­ma“, – guo­dė­si gy­ven­to­ja. Ki­tas tos pa­čios gat­vės gy­ven­to­jas pa­an­tri­no, jog miš­ko­ve­žiai pra­le­kia ne­pai­sy­da­mi net ke­lio žen­klo, jog sun­kias­vo­riams eis­mas yra drau­džia­mas. Dar pri­dū­rė, jog žvy­ro nie­kas ne­be­at­ve­ža – pats ke­lias jau yra že­miau nei kraš­tai, pa­li­jus vis­kas iš­tyž­ta, tad grun­to tik­rai trūks­ta.
Po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė grei­čio ri­bo­ji­mui, pa­ta­rė dėl grun­to kreip­tis į se­niū­nę. Dar pa­svars­tė, jog at­si­ra­dus tu­ne­liui po ge­le­žin­ke­liu, pro­ble­mų tu­rė­tų su­ma­žė­ti. Taip pat už­si­min­ta, jog Pu­še­lės gat­vė nė­ra įra­šy­ta į as­fal­tuo­ti nu­ma­to­mų gat­vių są­ra­šą, ta­čiau, jei gy­ven­to­jai pri­si­dė­tų 40 pro­cen­tų sa­vo lė­šo­mis, tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti ga­na grei­tai.

So­dų gat­vė­je ri­bo­ja­mas sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mas

Var­ka­lių kai­mo So­dų gat­vės gy­ven­to­jai pa­tei­kė pra­šy­mą ap­ri­bo­ti eis­mą sun­kias­vo­rėms ma­ši­noms. Į po­sė­dį at­ėję ke­li gy­ven­to­jai skun­dė­si, jog vos tik ke­lias bu­vo nu­grei­de­riuo­tas, vi­si pra­dė­jo lėk­ti pro juos, nors yra ki­tas ke­lias – pro fer­mą, pro se­niū­ni­ją. Da­bar esą va­žiuo­ja trak­to­riai, sunk­ve­ži­miai, tai vėl „iš­muš“ duo­bių ir su­ga­dins ke­lią! Dar pa­svars­tė, gal ge­riau bū­tų pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą, nu­ro­dan­tį „Gy­ve­na­mą­ją zo­ną“? Juk bė­gio­ja vai­kai, yra ke­li dau­gia­bu­čiai… Po­sė­džiau­to­jai pas­ta­ra­jam pra­šy­mui ne­pri­ta­rė, o dėl sun­kias­vo­rių eis­mo ri­bo­ji­mo ne­pri­eš­ta­ra­vo. Tai­gi da­ly­je So­dų gat­vės (at­kar­po­je nuo Ku­lių gat­vės iki Pu­šies gat­vės) bus ap­ri­bo­tas sun­kias­vo­rio trans­por­to iki 8 to­nų eis­mas.

Prie „Ma­xi­mos“at­nau­jins iš­ti­si­nę gel­to­ną li­ni­ją

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja pri­ta­rė, jog rei­kia at­nau­jin­ti gel­to­ną iš­ti­si­nę li­ni­ją, ku­ri anks­čiau bu­vo nu­brėž­ta, o da­bar yra nu­si­try­nu­si. Kal­ba­ma apie tą vie­tą prie pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“, kur yra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, iš ku­rios „iš­ei­na“ J. Ži­le­vi­čiaus skers­gat­vis. Ka­dan­gi tas skers­gat­vis „Ma­xi­mai“ ne­­pri­klau­so, žen­kli­ni­mo at­nau­ji­ni­mu tu­rės pa­si­rū­pin­ti Sa­vi­val­dy­bė.
Ten gy­ve­nan­tys žmo­nės pik­tin­da­vo­si, kad už­sta­to­mas jiems įva­žia­vi­mas, to­dėl pa­lei vi­są J. Ži­le­vi­čiaus skg. 4-to na­mo tvo­rą bu­vo nu­brėž­ta gel­to­na li­ni­ja, drau­džian­ti už­sta­ty­ti įva­žia­vi­mą į pi­lie­čių kie­mą. Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis pri­dū­rė, jog yra bu­vę ir nu­baus­tų vai­ruo­to­jų, ne­pai­siu­sių li­ni­jos, tad pyk­te­lė­jo, jog da­žams nu­si­try­nus, mies­to se­niū­nas lai­ku ne­pa­si­rū­pi­na at­nau­ji­ni­mu. Ga­li kil­ti nesu­si­pra­ti­mų! Pir­mi­nin­kau­jan­tis R. En­dri­kas pri­ta­rė pa­rei­gū­nui ir pa­juo­kau­da­mas griež­tai pa­reiš­kė: „At­nau­jin­ti, nie­mied­lie­no“! (ne­del­siant – rus.).

Ko­mi­te­to na­riai taip pat tu­rė­jo pa­siū­ly­mų

Dar­bot­var­kės klau­si­mams iš­se­kus, nau­jos su­dė­ties Eis­mo ko­mi­si­jos na­riai ir pa­tys iš­sa­kė ne­ma­žai pa­ste­bė­ji­mų, kas, jų ma­ny­mu, ga­lė­tų pa­ge­rin­ti eis­mo sau­gu­mą mū­sų mies­te.
Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis pa­siū­lė pa­sta­ty­ti pir­mu­mo žen­klą Vė­jo ir Pu­rie­nų gat­vių san­kry­žo­je. Ten yra vie­no­di su­si­ker­tan­tys žvyr­ke­liai, ir vai­ruo­to­jai kar­tais ne­be­su­pran­ta, kas tu­ri duo­ti ke­lią. Ak­cen­tuo­ta, kad pa­grin­di­nis ke­lias – Pu­rie­nų gat­vė, tad va­žiuo­jan­tys Vė­jo gat­ve ne­tru­kus jau pa­ma­tys pa­sta­ty­tą žen­klą „Duo­ti ke­lią“.
Taip pat pa­rei­gū­nas at­krei­pė dė­me­sį į daž­nas ava­ri­jas Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, san­kry­žo­je su Kal­niš­kių gat­ve. Ke­lias yra ge­ras, tai Žal­ta­kal­nio gat­ve vai­ruo­to­jai „pa­spau­džia“, o įva­žiuo­jan­tys į san­kry­žą iš Kal­niš­kių gat­vės to ne­įver­ti­na ir „už­ki­ša“, ma­ny­da­mi, kad spės. Dėl daž­nų ava­ri­jų nu­tar­ta kreip­tis į Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, kad bū­tų ri­bo­ja­mas grei­tis iki 50 km/val. Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, ar­tė­jant nuo Rie­ta­vo pu­sės (da­bar ten yra 70 km/val.).
Au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius R. Kmie­liaus­kas kal­bė­jo, jog Pa­brė­žos gat­vės ša­li­ke­lės yra tiek ap­au­gu­sios krū­my­nais, jog net nu­si­brai­žo au­to­bu­sų šo­nai! Nu­tar­ta kreip­tis į se­niū­nus (vie­na ke­lio pu­sė pri­klau­so Plun­gės, ki­ta – Nau­so­džio se­niū­ni­jai), kad pa­si­rū­pin­tų iš­si­ke­ro­ju­sios pa­ke­lių aug­me­ni­jos su­tvar­ky­mu.
Pri­tar­ta ir ko­mi­si­jos na­rio M. Grum­blio siū­ly­mui pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, drau­džian­čius su­sto­ti Tel­šių gat­vė­je, ties san­kry­ža su Tel­šių skers­gat­viu, kur dvie­jo­se ne­di­de­lė­se at­kar­po­se (ties kir­pyk­la ir ties sto­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­ka) yra su­dė­tin­ga pra­si­lenk­ti.
Dar M. Grum­blys at­krei­pė dė­me­sį į Kal­niš­kių gat­vės at­kar­pą (nuo Rie­ta­vo iki A. Ju­cio g.), kur rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti vai­kų sau­gu­mu. Mo­kyk­li­nu­kai, žings­niuo­jan­tys šia siau­ra gat­ve, iš­ties nė­ra sau­gūs – ša­li­gat­vių nė­ra, vai­ruo­to­jai ne­pai­so grei­čio ri­bo­ji­mo iki 30 km/h. Su­tar­ta, kad gat­vė­je bus įreng­ti bent trys grei­tį ma­ži­nan­tys kal­ne­liai.
Taip pat M. Grum­blys iš­kė­lė klau­si­mą dėl eis­mo sau­gu­mo prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los – čia tė­vai su­sto­ja pa­leis­ti ar pa­si­im­ti vai­kų, su­si­da­ro kamš­čiai. Be to, ir vai­kai per pės­čių­jų per­ėją žings­niuo­ja „šniū­rais“, t. y. ne­nu­trūks­ta­mu srau­tu. Dėl to ir­gi strin­ga eis­mas. Nu­tar­ta, kad rei­kia siū­ly­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ko­re­guo­ti Mi­ni­jos gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, ir prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los įreng­ti švie­so­fo­rą.
Pir­mi­nin­kau­jan­tis R. En­dri­kas pa­siū­lė įreng­ti pės­čių­jų per­ėjas S. Nė­ries gat­vė­je, ties lop­še­liu-dar­že­liu „Nykš­tu­kas“, bei prie tri­ša­lės V. Ma­čer­nio ir A. Vaiš­vi­los gat­vių san­kry­žos (ei­nant link lop­še­lio-dar­že­lio „Rau­don­ke­pu­rai­tė“). Ko­mi­si­jos na­riai tam ne­pri­eš­ta­ra­vo.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vietoje šio ženklo „Sustoti draudžiame“ atsiras kitas ženklas – „Stovėti draudžiama“.

Komentarai
Kiti straipsniai