Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ap­tar­tos dau­gia­funk­ci­o cen­tro stei­gi­mo ga­li­my­bės

Ne­se­niai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko pa­si­ta­ri­mas dėl dau­gia­funk­ci­o cen­tro stei­gi­mo ga­li­my­bių. Pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, jo pa­va­duo­to­jas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai ir dar­buo­to­jai, LR švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą de­par­ta­men­to di­rek­to­rius dr. Sau­lius Zy­bar­tas, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas, Klai­pė­dos ap­skri­ties Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos sky­riaus, Už­im­tu­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė, Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vai­do­tas Šlio­ge­ris ir ki­ti su­in­te­re­suo­ti as­me­nys.

A. Čer­nec­kis in­for­ma­vo apie anks­tes­nia­me pa­si­ta­ri­me svars­ty­tus klau­si­mus ir apie da­bar­ti­nę Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo pa­sta­tų būk­lę bei bū­ti­ny­bę kaž­ką da­ry­ti, kad pa­sta­tai ne­lik­tų tuš­ti. Be pa­grin­di­nio pa­sta­to, dar yra val­gyk­la su pa­tal­po­mis virš jos, ben­dra­bu­tis, vei­kian­tis ba­sei­nas.
Pa­sak me­ro, da­lį pa­sta­tų per­im­tų Sa­vi­val­dy­bė, au­to­mo­bi­lių re­mon­to la­bo­ra­to­ri­ją ga­li­ma bū­tų par­duo­ti au­to­mo­bi­lių ser­vi­sams. Da­bar fi­lia­le dir­ba apie dvi de­šim­tys dės­ty­to­jų, ku­rie ga­lė­tų dirb­ti to­liau, nes dau­gia­funk­cia­me cen­tre ga­lė­tų vyk­ti pro­fe­si­nis ren­gi­mas, su­au­gu­sių­jų tęs­ti­nės stu­di­jos, dar­buo­to­jų per­kva­li­fi­ka­vi­mas, kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo, ap­skai­tų kur­sai, vyk­tų moks­li­niai ty­ri­mai.
Už­im­tu­mo tar­ny­bos at­sto­vė Vi­li­ja Ber­ta­šie­nė pri­ta­rė idė­jai kur­ti pro­fe­si­nio ren­gi­mo ar per­kva­li­fi­ka­vi­mo cen­trą, ku­ria­me iš­si­la­vi­ni­mą ga­lė­tų įsi­gy­ti ne tik Že­mai­ti­jos gy­ven­to­jai, bet ir Lie­tu­vą pa­mė­gę tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiai.
Klai­pė­dos VPK Mig­ra­ci­jos sky­riaus at­sto­vė San­dra Kny­ze­lie­nė su­pa­žin­di­no su tei­sės ak­tais, reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sė­tą už­sie­nie­čių at­vy­ki­mą, do­ku­men­tų iš­da­vi­mą tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams, in­for­ma­vo apie įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­riuos tu­rės pri­si­im­ti švie­ti­mo įstai­ga ar už­sie­nie­čius įdar­bin­ti ke­ti­nan­tis darb­da­vys.
Dr. S. Zy­bar­tas pa­si­sa­kė už kom­pe­ten­ci­jų cen­trą, nes, vys­tan­tis tech­no­lo­gi­joms, iš­kils bū­ti­ny­bė per­si­kva­li­fi­kuo­ti, to­dėl su­au­gu­sių­jų mo­ky­mai ne­iš­ven­gia­mi. Taip pat, anot jo, ga­lė­tų bū­ti stei­gia­mas ver­slo in­ku­ba­to­rius, tik bū­tų ge­rai, jei­gu pro­fe­si­nis mo­ky­mas ne­kon­ku­ruo­tų su Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.
Sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ir ki­ti pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai, ta­čiau kon­kre­tus spren­di­mas kol kas ne­pri­im­tas. Vi­si su­ta­rė, kad ge­gu­žės mė­ne­sį dar kar­tą su­si­tiks ir spręs dau­gia­funk­ci­nio cen­tro stei­gi­mo klau­si­mą.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: Pasitarime nutarta susitikti dar kartą ir galutinai išspręsti daugiafunkcio centro steigimo klausimą.

Komentarai
Kiti straipsniai