Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

„Žal­gi­rio tau­rė 2019“ Tau­ra­gė­je

Ba­lan­džio 28 die­ną Tau­ra­gė­je vy­ko šach­ma­tų var­žy­bos „Žal­gi­rio tau­rė 2019”. Jos vy­ko 9 ra­tais, švei­ca­riš­ka sis­te­ma. Iš vi­so žai­dė 56 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai iš Tau­ra­gės, Plun­gės, Ra­sei­nių, Ši­la­lės, Gargž­dų, Ši­lu­tės, Jur­bar­ko ir Klai­pė­dos mies­tų.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju už­tik­rin­tai ta­po Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro tre­ne­ris, FIDE meist­ras Si­gi­tas Kal­vai­tis. Jis su­rin­ko 8 taš­kus iš 9 ga­li­mų ir taš­ku ap­len­kė ant­rą­ją vie­tą už­ėmu­sį vie­tos at­sto­vą. Moks­lei­vių įskai­to­je ne­pra­len­kia­mas bu­vo Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­vin­to­kas Ig­nas Ma­čiu­i­tis. Jis su­rin­ko 6,5 taš­ko ir ben­dro­je įskai­to­je už­ėmė aukš­tą penk­tą­ją vie­tą. Ko­man­di­nė­je įskai­to­je kar­tu su Si­gi­tu ir Ig­nu žai­dę Ed­vi­nas Kur­mis ir Al­gi­man­tas Skie­rus li­ko an­tri.
Ant­ro­ji ko­man­da, ku­rio­je žai­dė Juo­zas Va­laus­kas, Er­nes­tas Kur­mis, Ma­tas Pra­spa­liaus­kas ir Bar­bo­ra Ged­vi­lai­tė, pa­ro­dė kuk­les­nius re­zul­ta­tus.

VŠK „Bokš­tas“ inf.

Nuotraukoje: Iš kai­rės į de­ši­nę: Al­gi­man­tas Skie­rus, Si­gi­tas Kal­vai­tis, Ig­nas Ma­čiu­i­tis, Ed­vi­nas Kur­mis.

Komentarai
Kiti straipsniai