Antradienis, 2022 m. birželio 28 d.

Už ak­ty­vią veik­lą – bi­lie­tas į sto­vyk­lą Ame­ri­ko­je

Ba­lan­džio 26-ąją Plun­gė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Jo­je da­ly­va­vu­siems ži­niask­lai­dos at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tos dvi jau­nos plun­giš­kės – Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kės Ag­nė Stau­pe­ly­tė ir Gin­ta­rė Pet­rai­ty­tė, – lai­mė­ju­sios bi­lie­tus į sva­jo­nių ša­lį – Jung­ti­nes Ame­ri­kos vals­ti­jas (JAV). Merginos ten praleis liepos mėnesį.

Plun­gės vie­šo­sios įstai­gos „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ va­do­vė Dai­va Gra­ma­lie­nė džiau­gė­si, kad mer­gi­noms pa­vy­ko gau­ti ke­lia­la­pius į šią ša­lį, kur ga­lės įgy­ti ne­įkai­no­ja­mos pa­tir­ties, pra­plės aki­ra­tį, su­si­pa­žins su kul­tū­ra bei pa­pro­čiais, pa­ma­tys įžy­mių vie­tų, su­si­ras nau­jų drau­gų. Ji sa­kė, kad tai la­bai di­džiu­lis įver­ti­ni­mas, nes iš per 1300 pa­teik­tų pa­raiš­kų šios dvi plun­giš­kės lie­pos mė­ne­sį ga­vo vie­tas da­ly­vau­ti va­sa­ros ver­slu­mo sto­vyk­lo­je Ame­ri­ko­je.
Per­nai, rug­sė­jo–s­pa­lio mė­ne­siais vy­ko ak­ci­ja „Me­tas ke­liau­ti“, ku­rią jau an­tri me­tai Plun­gės ra­jo­ne vyk­do Bal­ti­jos ir Ame­ri­kos lais­vės fon­do at­sto­vai. Lie­tu­vo­je šiam fon­dui at­sto­vau­ja In­gri­da Lau­ri­na­vi­čie­nė. Fon­das įkur­tas 2010 me­tais, ir yra skir­tas Bal­ti­jos ša­lių ir JAV ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mui per švie­ti­mą, o vi­sas dė­me­sys ski­ria­mas de­mok­ra­ti­jos vys­ty­mui ir ver­slu­mui.
„Šio fon­do dė­ka kiek­vie­nais me­tais vie­nuo­lik­to­kams or­ga­ni­zuo­ja­ma ver­slu­mo stovykla Ame­ri­ko­je. No­rint į ją pa­tek­ti, nuo­to­li­niu bū­du rei­kė­jo už­pil­dy­ti rei­ka­lin­gas pa­raiš­kas. Kiek­vie­nai Bal­ti­jos ša­liai – Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai – yra ski­ria­ma po 10 vie­tų. Tad tarp de­šim­ties vie­tų, skir­tų Lie­tu­vai, dvi mū­sų šau­nio­sios plun­giš­kės Ag­nė ir Gin­ta­rė ga­vo tei­sę da­ly­vau­ti sto­vyk­lo­je. Ki­tas vie­tas pa­si­da­li­jo Vil­nius, Kau­nas, Pa­lan­ga. Tai la­bai di­de­lis įver­ti­ni­mas, la­bai di­de­lis pa­sie­ki­mas. Plun­gė ga­li di­džiuo­tis, kad tu­ri to­kias šau­nias vie­nuo­lik­to­kes. Jos pil­dė pa­teik­tas an­ke­tas ir bu­vo la­bai ge­rai įver­tin­tos. Vė­liau mer­gi­nos bu­vo kvie­čia­mos į po­kal­bį, ku­ris vy­ko Vil­niu­je. Iš vi­so į jį kvie­tė 96 at­sto­vus. O va­kar, t. y. ba­lan­džio 25 die­ną, 30 at­sto­vų, tarp ku­rių pa­te­ko ir dvi plun­giš­kės, su­lau­kė ži­nios, kad lie­pos mė­ne­sį yra pa­kvies­ti į ver­slu­mo sto­vyk­lą Ame­ri­ko­je“, – aukš­tais Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kių pa­sie­ki­mais džiau­gė­si D. Gra­ma­lie­nė.
Gin­ta­rė Pet­rai­ty­tė pa­sa­ko­jo, kad mo­ko­si Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je. Mer­gi­na yra jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Kran­tas“ pir­mi­nin­kė, jau de­vin­ti me­tai lan­ko Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą, do­mi­si fo­to­gra­fi­ja. Ji pa­si­da­li­jo, ko jos bu­vo klau­sia­ma po­kal­bio Vil­niu­je me­tu. „Vi­si ste­bė­jo­si, kad esa­me iš ne­di­de­lio mies­to, o tiek daug veik­lų ja­me vyks­ta. Taip pat klau­sė, kaip aš su­pran­tu Ame­ri­kos lais­vės fon­do mi­si­ją, ko­kia veik­la tu­rė­tų pa­trauk­ti akį, kaip se­ka­si ko­mu­ni­kuo­ti su žmo­nė­mis, kaip su­pran­tu ver­slo idė­ją“, – pri­si­mi­ni­mais iš at­ran­kos po­kal­bio da­li­jo­si G. Pet­rai­ty­tė.
Be to, ak­ty­vio­ji vie­nuo­lik­to­kė kon­fe­ren­ci­jos me­tu sa­kė, kad pra­dė­jo įgy­ven­din­ti sa­vo idė­ją ir jau ku­ria ver­slą, ku­rį pa­va­di­no „Dra­pa­nos“. Kar­tu su drau­gais Gin­ta­rė ku­ria džem­pe­rius ir marš­ki­nė­lius su žy­mių lie­tu­vių at­vaiz­dais. Ji pa­ti juos pie­šia. Jau dvi mo­kyk­los tu­ri jos pa­ga­min­tas uni­for­mas. Tai Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja ir Vei­vir­žė­nų Jur­gio Šau­liaus gim­na­zi­ja. Taip pat, anot Gin­ta­rės, ji pra­dė­jo nau­ją dra­bu­žių li­ni­ją – ant jų pie­šia žy­mius Lie­tu­vos įvy­kius. Mer­gi­na no­ri, kad tai ska­tin­tų lie­tu­vių pa­trio­tiz­mą. Šis ver­slas tu­ri so­cia­li­nę kryp­tį. O svar­biau­sias da­ly­kas, pa­sak pa­šne­ko­vės, kad už nu­pirk­tą džem­pe­rį vie­nas eu­ras ke­liau­ja į to mies­to jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos fon­dą.
Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė Ag­nė Stau­pe­ly­tė pri­sis­ta­ty­da­ma pa­sa­ko­jo, kad yra Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės am­ba­sa­do­rė. Ji da­ly­vau­ja įvai­rio­se olim­pia­do­se, di­džiu­lį dė­me­sį ski­ria moks­lams. Mo­ko­si ne dėl pa­žy­mio, o dėl ži­nių, sten­gia­si pa­žin­ti sa­ve per pa­sau­lio pa­ži­ni­mą. „Do­miuo­si me­nu, fo­to­gra­fi­ja, ra­šy­mu, ver­slu. No­rė­čiau su­jung­ti ta­me ver­sle vis­ką – ir pro­tą, ir me­ną. Sie­kiu šiek tiek tą ver­slą kreip­ti, kad jis ne tik ge­ne­ruo­tų pa­ja­mas, bet ir pa­dė­tų žmo­nėms, iš­spręs­tų ne vie­ną so­cia­li­nę pro­ble­mą. No­riu pa­dė­ti žmo­gui, sie­kiu, kad ma­no ver­sle bū­tų ir me­no, ir kū­ry­biš­ku­mo, ir ži­nių. Ta­da ver­slas tu­ri žy­miai gi­les­nę pras­mę“, – pa­mąs­ty­mais da­li­jo­si A. Stau­pe­ly­tė bei pri­dū­rė, kad ir ma­ža­me mies­te yra daug įvai­rių ga­li­my­bių bei įgy­ja­ma mo­ty­va­ci­jos.
Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis džiau­gė­si mer­gi­nų pa­sie­ki­mais, Plun­gės jau­ni­mu. „Džiu­gu, kad jau­no­sios plun­giš­kės ne­pa­bi­jo­jo iš­šū­kių ir drą­siai, pa­si­ti­kė­da­mos savo jė­go­mis, už­pil­dė pa­raiš­kas dėl ga­li­my­bės da­ly­vau­ti Ame­ri­kos ver­slu­mo sto­vyk­lo­je. Ne­keis­ta, kad jos lai­mė­jo ke­lia­la­pius, nes mer­gi­nų dar­bai kal­ba pa­tys už sa­ve. Jau vien va­do­vau­ti jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jai „Kran­tas“ – di­džiu­lis iš­šū­kis. Čia rei­kia įtemp­tai dirb­ti, ge­ne­ruo­ti idė­jas, su­telk­ti ta­len­tin­gą Plun­gės jau­ni­mą. Ap­žvel­giant šios or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą feis­bu­ke, iš­kart jau­čia­ma, kad vi­sos veik­los yra rim­tos ir pro­tin­gos bei la­bai ge­rai ma­to­mos. Tai­gi tai, kad lai­mė­ti bi­lie­tai į Ame­ri­kos sto­vyk­lą, la­bai ob­jek­ty­vu“, – mer­gi­nų pa­sie­ki­mais di­džia­vo­si me­ras.
Me­ras pri­dū­rė, kad tu­ri­me iš­mok­ti ne tik pra­šy­ti, bet ir duo­ti. „Pa­tys tu­ri­me už­si­dirb­ti, pa­tys tu­ri­me ir duo­ti. Svar­biau­sia, kad ga­li duo­ti. Tai džiu­gi­na“, – kon­fe­ren­ci­jos me­tu kal­bė­jo me­ras.
Bai­gian­tis kon­fe­ren­ci­jai, Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė įtei­kė Ag­nei ir Gin­ta­rei sim­bo­li­nes do­va­nas ir pa­lin­kė­jo di­džiu­lės sėk­mės ke­tu­rių sa­vai­čių ver­slu­mo sto­vyk­lo­je, ku­ri vyks Ame­ri­ko­je lie­pos mė­ne­sį.
VšĮ „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ va­do­vė D. Gra­ma­lie­nė sa­vo ruož­tu taip pat ap­do­va­no­jo mer­gi­nas do­va­nė­lė­mis ir lin­kė­jo sėk­mės. Ji ska­ti­no ki­tais moks­lo me­tais vi­sus vie­nuo­lik­to­kus da­ly­vau­ti šio­je kas­met ren­gia­mo­je ak­ci­jo­je ir ne­bi­jo­ti nau­jų iš­šū­kių bei įsi­ver­tin­ti ga­li­my­bes ver­slo sri­ty­je.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Nuotraukoje: A. Stau­pe­ly­tė ir G. Pet­rai­ty­tė

Komentarai
Kiti straipsniai