Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Ter­ša­lai ne­vir­ši­jo lei­džia­mos nor­mos

Pra­ėju­sią sa­vai­tę straips­ny­je „Į upę plūs­te­lė­jo bjau­ras­tis“ ra­šė­me apie vie­no pi­lie­čio pa­ste­bė­tą ir nu­fil­muo­tą vaiz­de­lį, kai Plun­gės van­de­nų va­ly­mo įren­gi­nių nuo­te­kos gur­gė­jo į Ma­žą­ją Sruo­ją, o iš šio upe­lio – į Mi­ni­ją. Į si­tu­a­ci­ją ne­del­siant su­re­a­ga­vo ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, o ba­lan­džio 25 die­ną bu­vo iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja apie pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tus.

Pri­me­na­me, jog nu­fil­muo­ta­me vaiz­de­ly­je prie ka­na­lo sto­vin­tis vy­ras tei­gė, jog Plun­gės van­de­nų va­ly­mo įren­gi­nių „pro­duk­tė­lis“ plū­do tie­siai į Ma­žą­ją Sruo­ją, o iš ten – į Mi­ni­ją. Ti­ki­no, jog Ma­žo­sios Sruo­jos van­duo at­ro­dė „gry­na ka­na­li­za­ci­ja“, t. y. toks pat kaip ka­na­le. Pri­dū­rė, jog smar­vė yra ne­iš­pa­sa­ky­ta, ir kad vi­sa tai vyks­ta jau ke­le­tą die­nų.
Į gy­ven­to­jų su­si­rū­pi­ni­mą Plun­gės nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gas tei­kian­čios ben­dro­vės at­sto­vas at­sa­kė, kad dėl re­mon­to dar­bų esą bu­vo gau­tas lei­di­mas di­des­niam nuo­te­kų už­terš­tu­mo iš­lei­di­mui į upę.
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (AAD) Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Ie­va Krikš­to­pai­ty­tė sa­kė, jog de­par­ta­men­tas pra­ne­ši­mą apie nuo­te­kas Mi­ni­jos upė­je ga­vo ba­lan­džio 14 die­ną (sek­ma­die­nį), ir tą pa­čią die­ną pa­rei­gū­nai vy­ko į mi­nė­tą vie­tą pa­im­ti van­dens mė­gi­nius, t. y. iš Plun­gės mies­to van­de­nų va­ly­mo va­lyk­los iš­leis­tu­vo, ku­ris yra So­do g. 50, Var­ka­lių kai­me.
Ba­lan­džio 25 die­ną AAD in­for­ma­ci­nia­me pra­ne­ši­me „In­for­ma­ci­ja apie nuo­te­kas Mi­ni­jos upė­je“ pa­tei­kė gau­tas iš­va­das.
„Va­kar gau­ti nuo­te­kų ty­ri­mų re­zul­ta­tai iš van­dens mė­gi­nių, ku­rie bu­vo pa­im­ti ba­lan­džio 14 die­ną iš UAB „Plun­gės van­de­nys“ Plun­gės mies­to nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių iš­leis­tu­vo į Mi­ni­jos upę. Jie ro­do, jog BDS7 (bio­che­mi­nis de­guo­nies su­var­to­ji­mas per 7 die­nas) ir ChDS (che­mi­nis de­guo­nies su­var­to­ji­mas) lei­džia­mos mo­men­ti­nės kon­cen­tra­ci­jos kol kas ne­vir­ši­jo įmo­nės tar­šos in­teg­ruo­tos pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės (TIPK) lei­di­me re­mon­ti­niam lai­ko­tar­piui lei­džia­mų iš­leis­ti ter­ša­lų kie­kio“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.
Pri­du­ria­ma, jog pa­gal UAB „Plun­gės van­de­nys“ tu­ri­mą TIPK lei­di­mą yra nu­ma­ty­ta, kad re­mon­ti­niu lai­ko­tar­piu, ku­ris ga­li tęs­tis ne il­giau kaip 30 ka­len­do­ri­nių die­nų, lei­džia­mų iš­leis­ti ter­ša­lų li­mi­tai yra pa­di­di­na­mi. Iš­duo­ti lei­di­mą kon­kre­čiam lai­ko­tar­piui ar re­mon­to dar­bams su di­des­niais lai­ki­nai leis­ti­nos kon­cen­tra­ci­jos (LLK) ir lai­ki­nai leis­ti­nos tar­šos (LLT) li­mi­tais lei­džia Nuo­te­kų tvar­ky­mo reg­la­men­tas.
Prieš pra­dė­da­ma vyk­dy­ti re­mon­to dar­bus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niuo­se (mon­tuo­ti nau­jas memb­ra­nas), įmo­nė apie tai raš­tu in­for­ma­vo AAD.
Ba­lan­džio 18 d. ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­ė­mė pa­kar­to­ti­nius nuo­te­kų mė­gi­nius iš Plun­gės mies­to va­ly­mo įren­gi­nių nuo­te­kų iš­leis­tu­vo po va­ly­mo. Šiuo me­tu pa­kar­to­ti­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tai dar ne­gau­ti. Ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai nuo­lat ste­bi si­tu­a­ci­ją tiek Ma­žo­jo­je Sruo­jo­je, tiek Mi­ni­jos upė­je.
Po pra­ne­ši­mo apie ga­li­mą tar­šą AAD pa­rei­gū­nai pra­dė­jo ir ne­pla­ni­nį UAB „Plun­gės van­de­nys“ pa­tik­ri­ni­mą. Jis dar nė­ra pa­si­bai­gęs.
Pa­si­bai­gus re­mon­to dar­bams ir ne­pla­ni­niam pa­tik­ri­ni­mui, bus įver­tin­ta, ar, vyk­dant re­mon­to dar­bus, ne­bu­vo vir­šy­ti leis­ti­ni iš­leis­ti ter­ša­lų ro­dik­liai pa­gal TIPK lei­di­mą. Jei pa­žei­di­mai bus nu­sta­ty­ti, AAD tai­kys ad­mi­nist­ra­ci­nes po­vei­kio prie­mo­nes.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai