Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

S. Au­gus­ti­na­vi­čius: „Sau­lės ba­te­ri­ja yra nau­din­ga, pro­tin­ga ir il­ga­lai­kė in­ves­ti­ci­ja“

Su­tau­py­ti – tur­būt įgim­tas lie­tu­vio bruo­žas. Gal­būt tau­py­ti ir ne­trokš­ta­me, ta­čiau gy­ve­ni­mas dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas. Tad žmo­nės ieš­ko ga­li­my­bių pi­ni­gus pa­skirs­ty­ti pro­tin­gai – vie­nur su­tau­py­ti, ki­tur iš­leis­ti. Jei­gu no­ri­te ma­žes­nių są­skai­tų už elek­tros ener­gi­ją ir sva­jo­ja­te bū­ti ne­pri­klau­so­mas elek­tros ener­gi­jos var­to­to­jas, tai pa­dės įgy­ven­din­ti nuo­sa­va sau­lės elek­tri­nė.

Sau­lės elek­tri­nė – tai įren­gi­nys, ku­ris leis Jums pa­tiems pa­si­ga­min­ti rei­ka­lin­gą ener­gi­ją na­mų elek­tros po­rei­kiams pa­deng­ti.
Plun­giš­kis Sau­lius Au­gus­ti­na­vi­čius, gy­ve­nan­tis Gan­din­gos g. 22, vi­sai ne­se­niai, ko­vo pa­bai­go­je, ant sa­vo na­mo sto­go įsi­ren­gė to­kią sau­lės elek­tri­nę. Ga­li­ma sa­ky­ti, Plun­gė­je jis pir­mas ne­pa­bū­go nau­jų iš­šū­kių ir, no­rė­da­mas su­tau­py­ti, pa­si­ry­žo šiam žings­niui. Be­si­do­min­tis nau­jo­vė­mis, la­bai at­kak­lus, už­si­spy­ręs, sie­kian­tis sa­vo tiks­lų vy­riš­kis, už­pil­dęs pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti, su­rin­kęs be­ga­lę rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų bei pra­ėjęs ki­tus „kry­žiaus ke­lius“, įgy­ven­di­no sva­jo­nę. Kaip sa­kė sau­lės elek­tri­nę ant na­mo sto­go įsi­ren­gęs plun­giš­kis, tai ne­bu­vo la­bai pa­pras­ta, nes vis­kas iki smul­kme­nų tu­rė­jo bū­ti su­de­rin­ta su Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tu prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.
S. Au­gus­ti­na­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad per 60 die­nų nuo sau­lės elek­tri­nės įsi­ren­gi­mo bei vi­sų rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų su­tvar­ky­mo ir pa­tei­ki­mo die­nos iš APVA į as­me­ni­nę są­skai­tą gaus pa­ra­mą. Ko­kia tiks­liai tai bus su­ma, plun­giš­kis ne­at­sklei­dė. O sau­lės elek­tri­nę įsi­ren­gė iš sa­vo as­me­ni­nių lė­šų, ku­rių taip pat ne­įvar­di­jo, tik pa­brė­žė, kad tai at­si­ė­jo pi­giau, ne­gu bū­tų kai­na­vę prieš ke­le­tą me­tų.
Su­ži­no­jo­me, kad fi­zi­niam as­me­niui ski­ria­ma po 323 eu­rus už kiek­vie­ną sau­lės elek­tri­nės ki­lo­va­tą. Tau­py­ti pa­si­ry­žęs plun­giš­kis pri­mi­nė, kad 2019 me­tais elek­tra Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ir ver­slui pa­bran­go 15 pro­cen­tų – iki 0,13 ct/kWh, o sau­lės mo­du­lių kai­na pa­sau­li­nė­je rin­ko­je su­ma­žė­jo 30 pro­cen­tų. Be to, pa­sak pa­šne­ko­vo, įsi­ren­giant sau­lės elek­tri­nes, pri­si­de­da­ma prie kli­ma­to kai­tos ma­ži­ni­mo. „Ma­nau, tai pa­dės ne tik su­tau­py­ti, bet iš­sprę­si­me ir be­ga­les ki­tų pro­ble­mų. Tai at­si­pirks ne ryt, ne po­ryt ir net ne po me­tų. Pra­eis gal net 8–9 me­tai, kol pa­ju­si­me, kad tik­rai pa­vy­ko su­tau­py­ti“, – pa­sa­ko­jo nuo­sa­vos elek­tri­nės sa­vi­nin­kas bei, kaip pats sa­ve įvar­di­jo, ga­mi­nan­tis var­to­to­jas, ir pri­dū­rė, kad jau da­bar jau­čia, kad elek­tros ener­gi­jos pa­vyks­ta su­tau­py­ti.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo S. Au­gus­ti­na­vi­čius, su­tau­py­tas sau­lės pa­ga­min­tas elek­tros per­vir­šis nie­kur ne­dings­ta. Tie­siog jis yra pa­de­da­mas į elek­tros tin­klus, iš ku­rių, rei­ka­lui esant, vėl ga­li­ma pa­si­im­ti jau pa­ga­min­tą elek­tros ener­gi­ją.
Vy­riš­kis sa­kė, kad įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nę ga­li vi­si, ta­čiau tam rei­kia pa­reng­ti ne­ma­žai do­ku­men­tų. Taip pat mi­nė­jo, kad są­skai­tos ir ap­mo­kė­ji­mai už įran­gą ne­ga­li bū­ti iš­ra­šy­ti anks­čiau nei 2019 m. sau­sio 1 d. Pa­ra­ma ne­bus tei­kia­ma, jei įran­gos die­gi­mas bus už­baig­tas, ir tai pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai įfor­min­ti iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos.
Kaip pa­sa­ko­jo plun­giš­kis, ši sis­te­ma vei­ki au­to­ma­tiš­kai, nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis. „At­si­ra­dus ko­kiems nors ne­sklan­du­mams, jais pa­si­rū­pi­na spe­cia­liai įreng­tas prie­tai­sas – in­ver­te­ris. Jis val­do ir elek­tros srau­tus. Esant per­tek­liui, rei­kia­mą ener­gi­ją tie­kia jums, o per­tek­lių nu­krei­pia į tin­klą ar­ba ba­te­ri­jas“, – džiau­gė­si su­ma­niu įren­gi­niu plun­giš­kis bei pri­dū­rė, kad sau­lės mo­du­liai prie­žiū­ros vi­siš­kai ne­rei­ka­lau­ja.
Pa­sak S. Au­gus­ti­va­vi­čiaus, nors lie­tus pui­kiai nu­plau­na nuo sau­lės mo­du­lių dul­kes, re­ko­men­duo­ja­ma juos pa­pil­do­mai nu­plau­ti van­de­niu kas 2–3 me­tai. Juos ga­li­ma va­ly­ti ir sku­du­ru ar minkš­ta kem­pi­ne, svar­biau­sia ne­su­brai­žy­ti ap­sau­gi­nio sluoks­nio. Kuo šva­res­ni sau­lės mo­du­liai, tuo jie efek­ty­ves­ni. Žie­mą nuo mo­du­lių snie­go va­ly­ti taip pat ne­rei­kia. Jei mo­du­liai pa­svi­rę dau­giau nei 15 laips­nių, snie­gas nuo jų nu­kren­ta pats. Taip pat jie ne­bi­jo kru­šos, yra at­spa­rūs at­mos­fe­ri­niam po­vei­kiui, pa­si­žy­mi il­ga­am­žiš­ku­mu ir pa­ti­ki­mu­mu. Stan­dar­ti­nė efek­ty­vu­mo ga­ran­ti­ja sie­kia 25–30 me­tų.
Pa­sak plun­giš­kio, no­rint, kad sau­lės elek­tri­nė veik­tų efek­ty­viau­siai, ge­riau­sia, kai sto­gas bū­na nu­kreip­tas pie­tų kryp­ti­mi ir pa­svi­ręs 35–36 laips­nių kam­pu. Lie­tu­vos są­ly­go­mis taip sau­lės elek­tri­nė vei­kia ir žie­mą, ir kai de­be­suo­ta. Ben­drai elek­tri­nė vei­kia vi­są die­ną, ji ne­ga­mi­na ener­gi­jos tik nak­tį. Žie­mą elek­tros ener­gi­jos ga­mi­na ma­žiau.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo S. Au­gus­ti­na­vi­čius, sau­lės jė­gai­nės at­si­per­ka­mu­mas pri­klau­so nuo jos dy­džio ir ga­li svy­ruo­ti tarp 9 ir 14 me­tų. „Pa­vyz­džiui, 5 kW sau­lės elek­tri­nė vi­du­ti­niš­kai at­si­per­ka per 9–10 me­tų, 10 kW sau­lės elek­tri­nė – per 8–9 me­tus. Jei ga­vo­te vals­ty­bės pa­ra­mą, at­si­per­ka­mu­mas ga­li su­trum­pė­ti iki 6–7 me­tų. Sau­lės ba­te­ri­ja yra nau­din­ga, pro­tin­ga ir il­ga­lai­kė in­ves­ti­ci­ja. Sau­lės elek­tri­nė eks­plo­a­tuo­ja­ma 30–50 me­tų, o at­si­per­ka per 8–12. Ją įsi­ren­gus, stip­riai pa­di­di­na­ma na­mo ver­tė. Tam­pa­te ne­pri­klau­so­mi nuo elek­tros tin­klų ir kai­nos ki­ti­mų. Lie­tu­vo­je elek­tros ener­gi­jos kai­na vie­na ma­žiau­sių vi­so­je ES, tai­gi ji grei­čiau­siai kils. Taip pat, ga­min­da­mie­si sa­vo elek­tros ener­gi­ją, pri­si­de­da­te prie kli­ma­to kai­tos ma­ži­ni­mo, o jū­sų na­mas ga­li pre­ten­duo­ti į pa­sy­vaus ar net nu­li­nio na­mo ser­ti­fi­ka­tą, o tai ne­kil­no­ja­mojo tur­to ver­tę taip pat pa­di­di­na“, – apie tau­py­mą kal­bė­jo sau­lės elek­tri­nės sa­vi­nin­kas S. Au­gus­ti­na­vi­čius.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Ant namo stogo įsirengęs saulės kolektorius plungiškis S. Augustinavičius džiaugiasi mažesnėmis sąskaitomis už elektrą.

Komentarai
Kiti straipsniai