Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ru­das van­duo iš čiau­po – ne dėl ko­mu­na­li­nin­kų kal­tės

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ 2018-ųjų me­tų pra­ne­ši­mas, fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nys, au­di­to­riaus ata­skai­ta ir iš­va­dos. Įmo­nės di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus at­sa­kė ir į Ta­ry­bos na­rių pa­sta­bas, iš ku­rių vie­na opiau­sių – dėl ga­na daž­nai iš kra­no bė­gan­čio ru­do van­dens.

Ben­dro­vė sa­vo ūki­nę veik­lą vyk­do tri­juo­se ga­my­bi­niuo­se pa­da­li­niuo­se – ši­lu­mos, van­dens ir ener­ge­ti­nia­me. Me­ti­nė­je fi­nan­si­nė­je at­skai­to­my­bė­je pa­teik­ti skai­čiai ro­do, kad per 2018 me­tus įmo­nė pa­ty­rė 46 618 Eur nuos­to­lį. Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, įmo­nės veik­los re­zul­ta­tai yra ge­res­ni, ta­čiau veik­la vis dar nuos­to­lin­ga. Van­dens ūkio pa­da­li­nys pa­ti­ria­mus nuos­to­lius su­ma­ži­no 11 473 Eur, ener­ge­ti­nio pa­da­li­nio veik­los re­zul­ta­tai pa­ge­rė­jo 12 341 Eur, ir pa­da­li­nio veik­la bu­vo pel­nin­ga, ši­lu­mos pa­da­li­nio veik­los re­zu­la­ta­tai ge­rė­jo dau­giau­siai – net 52 098 Eur.
Įmo­nių sko­los su­da­rė 85 744 Eur, gy­ven­to­jų – 80 560 Eur. „Įmo­nės ga­na tvar­kin­gai su­mo­ka sko­las, dau­giau pro­ble­mų tu­ri­me tik su UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“, ku­rios sko­la sie­kia apie 26 tūkst. Eur, ji ieš­ko­ma teis­mo ke­liu. Si­tu­a­ci­ja spren­džia­ma raš­tiš­kai bei įmo­nės nuo­te­kų pri­ėmi­mo ap­ri­bo­ji­mu. Jų nuo­te­kų už­terš­tu­mas duo­da įta­kos ben­dram dum­blo su­si­da­ry­mui, o tai šiek tiek di­di­na są­nau­das“, – pa­sa­ko­jo A. Ro­jus. Įmo­nė­je ata­skai­ti­niais me­tais bu­vo 36,5 eta­to. Ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­tvir­tin­ti 5,75, ši­lu­mos ūkio pa­da­li­niui – 9,3, van­dens ūkio pa­da­li­niui – 13, ener­ge­ti­nio ūkio pa­da­li­niui – 4,45, par­da­vi­mų sky­riui – 4 eta­tai.
Vie­nas svar­bes­nių įvy­kių įmo­nės veik­lo­je bu­vo van­dent­var­kos pro­jek­to „Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Pe­lai­čių gy­ven­vie­tės van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų sta­ty­ba“ įgy­ven­di­ni­mas. Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas ru­de­nį, ir Pe­lai­čių gy­ven­to­jai da­bar tu­ri ko­ky­biš­ką van­de­nį bei cen­tra­li­zuo­tai tvar­ko­mas nuo­te­kas. Nu­ma­to­ma to­liau tęs­ti pra­dė­tą įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Ge­ria­mo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros in­ven­to­ri­za­ci­ja“ ir pro­jek­tą „Nuo­te­kų su­rin­ki­mo tin­klų plėt­ra ir re­konst­ra­vi­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je (Me­din­gė­nuo­se)“. Nu­ma­to­ma tęs­ti ir dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą, nes Plun­gės g. 20 ir Par­ko g. 3 dau­gia­bu­čių na­mams yra pa­si­ren­gti in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai.

Ši­lu­mos ūkio pa­da­li­nys

Iš sa­vo veik­los ši­lu­mos ūkis pra­ėju­siais me­tais už­dir­bo 443 932 Eur (8,17 proc. dau­giau ne­gu 2017 me­tais). Nors pa­da­li­nio veik­los ro­dik­liai ir ge­rė­jo, gau­tas 8755 Eur nuos­to­lis. Pra­ei­tų me­tų žie­mos mė­ne­siai bu­vo šal­tes­ni, ta­čiau šil­dy­mo die­nų skai­čius bu­vo ma­žes­nis, ir var­to­to­jams ši­lu­mos par­duo­ta ma­žiau. Įta­kos tam tu­rė­jo ir di­džiu­liai ne­šil­do­mi bu­vu­sios Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos pa­sta­tai. Di­džiau­sią įta­ką ši­lu­mos kai­nai tu­ri bio­ku­ro kai­na, ku­ri nuo­lat di­dė­ja, ta­čiau dėl efek­ty­vaus nau­jų ka­ti­lų ku­ro są­nau­dos ma­žes­nės, nei bū­tų bu­vu­sios eks­plo­a­tuo­jant se­ną­ją ka­ti­li­nę.

Van­dens ūkio pa­da­li­nys

Van­dens ūkio pa­da­li­nys me­tus taip pat bai­gė nuos­to­lin­gai – su­si­da­rė 39 845 Eur nuos­to­lis. Nuo lie­pos 1 die­nos pra­dė­jus tai­ky­ti nau­ją ba­zi­nę kai­ną, nuos­to­lius pa­vy­ko su­ma­žin­ti. Var­to­to­jai vis dar tau­piai var­to­ja van­de­nį, to­dėl ge­ria­mo­jo van­dens par­da­vi­mo kie­kiai di­dė­ja ne­žy­miai. Ata­skai­ti­niais me­tais ma­žė­jo ir gy­ven­to­jų iš­lei­džia­mų nuo­te­kų kie­kiai. Dėl ga­na sau­sos va­sa­ros ir ru­dens ben­dras pri­ima­mų nuo­te­kų kie­kis su­ma­žė­jo. Van­dens pa­da­li­nio tur­to at­sta­ty­mui ir nau­jo tur­to įsi­gi­ji­mui 2018-ais me­tais iš­leis­ta 30 253 Eur nuo­sa­vų lė­šų. Šio pa­da­li­nio di­džiau­sia kaš­tų da­lis ten­ka dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, ku­rie ata­skai­ti­niais me­tais di­dė­jo. Pra­kal­bus apie at­ly­gi­ni­mų kė­li­mą, Al­gi­man­tas Mic­kus do­mė­jo­si, ko­kio dy­džio at­ly­gi­ni­mas ten­ka ei­li­niam įmo­nė­je dir­ban­čiam dar­bi­nin­kui. Jam at­sa­ky­ta, kad įmo­nės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je yra pa­teik­ti duo­me­nys apie vi­sų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, o ei­li­nis dar­bi­nin­kas gau­na 618 Eur (iki mo­kes­čių iš­skai­ty­mo).

Ener­ge­ti­nis pa­da­li­nys

Ener­ge­ti­nis pa­da­li­nys įmo­nė­je at­lie­ka ki­tus dar­bus, ku­rie nė­ra tie­sio­giai su­si­ję su ši­lu­mos ga­my­ba ir van­dens tie­ki­mu. Esant bū­ti­ny­bei, šis pa­da­li­nys pa­de­da ki­tiems pa­da­li­niams lik­vi­duo­ti ge­di­mus ar ava­ri­jas. Ata­skai­ti­niais me­tais pa­da­li­nys at­li­ko dar­bų už 135 477 Eur, šio pa­da­li­nio veik­la bu­vo pel­nin­ga. Pa­ja­mos di­dė­jo dėl dau­giau pa­gal su­tar­tis at­lik­tų dar­bų. Di­džiau­sia są­nau­dų da­lis šia­me pa­da­li­ny­je ten­ka dar­bo už­mo­kes­čiui, ku­ris di­dė­jo pa­ki­lus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams. Pa­da­li­nys me­džia­goms ir įran­kiams iš­lei­do 40 544 Eur.
Re­a­guo­da­mas į šią in­for­ma­ci­ją, Au­gus­tas Šli­mas sa­kė gir­dė­jęs, kad at­vy­kę šio pa­da­li­nio dar­buo­to­jai dir­ba su la­bai pri­mi­ty­viais, sa­vos ga­my­bos įran­kiais. „Tra­sų pra­va­ly­mui nau­ji įran­kai ne­per­ka­mi, ar pa­kan­ka tų, ku­riuos tu­ri­te?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys. A. Ro­jus at­sa­kė, kad tra­sų va­ly­mui įran­kių tu­ri­ma, nau­do­ja­ma pra­va­ly­mo juos­ta ir ki­ta rei­kia­ma įran­ga. „Pa­gal po­rei­kius vis­ko įsi­gy­ja­me. Kai rei­kia at­lik­ti pra­plo­vi­mo dar­bus, sam­do­me ma­ši­nas iš ki­tur, nes fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ne­lei­džia įsi­gy­ti pa­tiems. Kas­die­nei veik­lai mums tai bū­tų per bran­gu“, – sa­kė di­rek­to­rius.

Ko­dėl rie­ta­viš­kius vis dar pa­sie­kia ru­das van­duo?

Ne pa­slap­tis, kad rie­ta­viš­kiai ga­na daž­nai ma­to iš čiau­po te­kan­tį ru­dą van­de­nį. Ne kar­tą apie tai dis­ku­tuo­ta ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Ta­ry­bos po­sė­dy­je apie tai pra­kal­bo Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. „Prieš 2–3 sa­vai­tes pa­si­ro­dė įdo­mios spal­vos van­duo. Bū­tų ge­rai, kad apie įvy­ku­sias van­den­tie­kio ava­ri­jas iš kar­to in­for­muo­tu­mė­te gy­ven­to­jus. Ži­no­ma, ga­li­ma jums pa­skam­bin­ti ir pa­klaus­ti, bet kas bus, kai vi­si ims skam­bi­nė­ti“, – sa­kė jis.
A. Ro­jus at­sa­kė, kad to­kia in­for­ma­ci­ja de­da­ma į įmo­nės in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį. Kai ku­riems gy­ven­to­jams, at­si­ti­kus ava­ri­jai, rei­kė­jo vi­sai at­jung­ti van­de­nį, jie in­for­muo­ti as­me­niš­kai. Dėl ko­kių prie­žas­čių gy­ven­to­jus pa­sie­kia ru­das van­duo, di­rek­to­rius kal­bė­jo Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Jis aiš­ki­no, kad van­dens ūkio pa­da­li­ny­je nau­do­ja­ma įran­ga nuo­te­kų va­ly­mui ir ge­ria­ma­jam van­de­niui ruoš­ti yra ge­ros būk­lės, ga­li už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką pa­slau­gų tie­ki­mą. Blo­ges­nė si­tu­a­ci­ja yra su gy­ven­vie­čių eks­plo­a­tuo­ja­mais se­nai­siais van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo tin­klais. Dėl tech­no­lo­gi­nių pro­ce­sų, ruo­šiant ge­ria­mąjį van­de­nį, da­lis ge­le­žies ok­si­duo­ja­si jau van­dens tie­ki­mo vamz­dy­ne, o lie­ka­ma­sis de­guo­nis pa­spar­ti­na me­ta­li­nių vamz­džių ko­ro­zi­ją, to­dėl, įvy­kus ava­ri­jai tin­kluo­se ar­ba la­bai pa­di­di­nus su­var­to­ji­mą, pa­di­dė­ja van­dens te­kė­ji­mo grei­tis, ir ge­le­žies ok­si­das ge­ria­mą van­de­nį nu­da­žo ru­da spal­va, pa­di­dė­ja drums­tu­mas. Siek­da­ma at­sta­ty­ti ge­ria­mo­jo van­dens ko­ky­bę, įmo­nė tu­ri vyk­dy­ti van­dens tie­ki­mo tin­klų pra­plo­vi­mo dar­bus. „Tai ne nuo mū­sų pri­klau­so, o kal­ti­na­mi esa­me mes. Prieš ke­lias sa­vai­tes 4 kar­tus bu­vo nu­trauk­tas van­den­tie­kis, ir tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kad vi­sam mies­tui bė­ga ru­das van­duo. Du­ji­nin­kai nu­trau­kė van­den­tie­kį S. Nė­ries ir Pa­lan­gos gat­vių san­kry­žo­je, vyk­dant re­konst­ruk­ci­jos dar­bus prie Pa­miš­kės g., van­den­tie­kis bu­vo nu­trauk­tas 3 kar­tus. Per­nai pa­na­ši si­tu­a­ci­ja bu­vo dėl gais­ri­nin­kų kal­tės“, – pa­sa­ko­jo A. Ro­jus.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2018-ųjų metų veiklos ataskaitą pristatė direktorius A. Rojus.

Komentarai
Kiti straipsniai