Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Pen­ki iš še­šių Q10 pre­pa­ra­tų ne­iš­lai­kė ban­dy­mo

Var­to­ti Q10 pre­pa­ra­tą, ku­rio Jū­sų or­ga­niz­mas ne­įsi­sa­vi­na, yra tik­ras pi­ni­gų švais­ty­mas. De­ja, ne­įsi­sa­vi­na­mų pre­pa­ra­tų rin­ko­je yra ste­bė­ti­nai daug. Dau­gy­bė žmo­nių nė ne­nu­tuo­kia, kad Q10 pre­pa­ra­to bio­lo­gi­niam įsi­sa­vi­ni­mui įta­kos tu­ri ne vien ža­lia­vos ko­ky­bė. Kur kas svar­bes­nis yra to pre­pa­ra­to pa­ga­mi­ni­mo bū­das.

Mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kas­dien var­to­ja Q10 pa­pil­dus. Šis jun­gi­nys ga­nė­ti­nai uni­ka­lus dėl dau­ge­lio prie­žas­čių. Dau­ge­liu moks­li­nių ty­ri­mų nu­sta­ty­ta, kad ko­ky­biš­kas Q10 ga­li pa­dė­ti pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę dau­ge­liui žmo­nių.
Didelė da­lis ty­ri­mų, ku­riais pa­tvir­tin­tas Q10 nau­din­gu­mas, at­lik­ti ne su Q10 kaip mais­to pa­pil­du, o su Q10 kaip vais­tu.

Ar svar­bu, ko­kio ti­po pre­pa­ra­tą var­to­ti, jei jo su­dė­ty­je yra Q10?

Taip, skir­tin­gų for­mų Q10 var­to­ji­mo po­vei­kis ski­ria­si. Jei į že­la­ti­nos kap­su­lę tie­siog pri­pil­si­te alie­ji­nės for­mos Q10, nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, kad or­ga­niz­mas pa­jėgs įsi­sa­vin­ti veik­li­ą­ją me­džia­gą (žr. to­liau pa­tei­kia­mą gra­fi­ką). Kad virš­ki­na­mo­ji sis­te­ma su­ge­bė­tų ją ab­sor­buo­ti, ža­lia­vą bū­ti­na ap­do­ro­ti ypa­tin­gu bū­du.

Ty­ri­mas pa­ro­dė, kad pre­pa­ra­tų ko­ky­bė smar­kiai ski­ria­si

Aukš­čiau pa­teik­tas gra­fi­kas pa­im­tas iš moks­lo žur­na­le „Nu­tri­tion“ pa­skelb­to ty­ri­mo. Pa­veiks­lė­ly­je aki­vaiz­džiai ma­to­mi di­džiu­liai Q10 pre­pa­ra­tų įsi­sa­vi­ni­mo skir­tu­mai. Šio ty­ri­mo me­tu kai ku­rie iš tir­tų­jų pre­pa­ra­tų pa­si­ro­dė be­veik vi­siš­kai ne­ab­sor­buo­ja­mi.

Or­ga­niz­mui sun­ku ab­sor­buo­ti Q10

Ne­nuos­ta­bu, kad dau­ge­lio Q10 for­mų bio­lo­gi­nis įsi­sa­vi­ni­mas ga­nė­ti­nai pra­stas. Bet ko­kios Q10 ža­lia­vos at­ve­ju, ne­pri­klau­so­mai nuo ko­ky­bės, Q10 mo­le­ku­lės su­for­muo­ja ne­tir­pius ir ne­virš­ki­na­mus kris­ta­lus, ku­rie per žar­nų sie­ne­les ne­įsten­gia pra­si­skverb­ti į krau­ją. „Phar­ma Nord“ su­kū­rė ir pa­ten­ta­vo ypa­tin­gą ga­my­bos bū­dą, dėl ku­rio šie Q10 kris­ta­lai iš­tirps­ta nor­ma­lios kū­no tem­pe­ra­tū­ros są­ly­go­mis. Kad tai įvyk­tų, Q10 kris­ta­lus rei­kia su­mai­šy­ti su skir­tin­gos ly­dy­mo­si tem­pe­ra­tū­ros alie­jais ir po to pa­kai­tin­ti šį mi­ši­nį ypa­tin­gu bū­du. Pro­ce­so me­tu at­ski­ros Q10 mo­le­ku­lės pa­ver­čia­mos or­ga­ni­nė­mis ir tuo­met jau ga­li per žar­nų sie­ne­les pra­si­skverb­ti į krau­ją.

Ar ori­gi­na­laus Q10 pre­pa­ra­to ga­li­maįsi­gy­ti tik tu­rint
re­cep­tą?

Ne, jo ga­li­ma įsi­gy­ti kaip mais­to pa­pil­do. Ori­gi­na­lu­sis Q10 pre­pa­ra­tas „My­o­qui­no­ne“ yra me­di­ci­ni­nės pa­skir­ties pre­pa­ra­tas, pa­ga­min­tas nau­do­jant ypa­tin­gus alie­jus ir kai­ti­ni­mo bū­dą, kaip ap­ra­šy­ta aukš­čiau. Šiuo me­tu šį Q10 pre­pa­ra­tą ga­li­ma įsi­gy­ti ir kaip mais­to pa­pil­dą, taip pat pa­ga­min­tą ly­giai to­kiu pa­čiu pa­ten­tuo­tu bū­du. Pre­pa­ra­tas pla­ti­na­mas įvai­riais pre­ky­bi­niais pa­va­di­ni­mais, pa­vyz­džiui, „Bio-Qui­no­ne Ac­ti­ve Q10 Gold“ Lie­tu­vo­je.

Pa­ten­tuo­tas pro­ce­sas yra tik­rai svar­bus

1991 m. „Phar­ma Nord“ pra­dė­jo tai­ky­ti ypa­tin­gą ga­my­bos me­to­dą, ku­rį vė­liau iš­to­bu­li­no ir pa­ten­ta­vo. Šios ypa­tin­gos for­mos Q10 pa­nau­do­tas kai ku­riuo­se reikš­min­giau­siuo­se iki šiol at­lik­tuo­se moks­li­niuo­se Q10 ty­ri­muo­se; bū­tent dėl do­ku­men­tais pa­tvir­tin­to bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo „Phar­ma Nord“ siū­lo­ma Q10 for­ma ta­po ofi­cia­liai Tarp­tau­ti­nės ko­fer­men­to Q10 aso­cia­ci­jos (ICQA) re­ko­men­duo­ja­ma for­ma.

Pi­gu kar­tais reiš­kia bran­gu

Ly­gi­nant su ki­tais pro­duk­tais, or­ga­niz­mo ne­įsi­sa­vi­na­mos for­mos ko­fer­men­to Q10 pre­pa­ra­tai ga­li pa­si­ro­dy­ti ga­na pi­gūs. Vis dėl­to tai bus pi­ni­gai, iš­mes­ti į ba­lą. Toks ko­fer­men­tas Q10 tik per­eis per virš­ki­na­mą­ją sis­te­mą, ne­su­teik­da­mas or­ga­niz­mui jo­kios nau­dos. Dėl to bū­tų iš­min­tin­ga rink­tis pre­pa­ra­tą, ku­rio įsi­sa­vi­ni­mas pa­tvir­tin­tas do­ku­men­tais. Net jei jo kai­na bus šiek tiek di­des­nė, ga­liau­siai su­tau­py­si­te.

Ar man rei­kia kas­dien var­to­ti Q10 pa­pil­dą?

Yra ne­ma­žai prie­žas­čių, dėl ku­rių rei­kė­tų kas­dien var­to­ti Q10 pa­pil­dą, ku­rio bio­lo­gi­nis įsi­sa­vi­ni­mas pa­tvir­tin­tas do­ku­men­tais. Ori­gi­na­lio­jo Q10 pre­kės žen­klo, ku­ris jau ta­po moks­li­niams ty­ri­mams nau­do­ja­mu eta­lo­nu, šiuo me­tu ga­li­ma įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je pa­va­di­ni­mu „Bio-Qui­no­ne Ac­ti­ve Q10 GOLD“.

Tin­ka moks­li­niams ty­ri­mams

„Phar­ma Nord“ ga­mi­na­mas Q10 lai­ko­mas ge­riau­sia Q10 for­ma, ku­rios bio­lo­gi­nis įsi­sa­vi­ni­mas ir sau­gu­mas pa­tvir­tin­tas do­ku­men­tais, to­dėl šis pro­duk­tas bu­vo pa­si­rink­tas dvie­juo­se di­džiau­siuo­se ir no­va­to­riš­kiau­siuo­se iki šiol at­lik­tuo­se ko­fer­men­to Q10 ty­ri­muo­se – „Q-Sym­bio“ („Jour­nal of the Ame­ri­can Col­le­ge of Car­dio­lo­gy“, He­art Fai­lu­re, 2014) ir „KiSel-10“ („In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Car­dio­lo­gy“, 2013).

Komentarai
Kiti straipsniai