Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Pa­skirs­ty­tos lė­šos ke­liams – 1,7 mln. eu­rų

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mo pro­jek­tui dėl mū­sų Sa­vi­val­dy­bei šie­met te­ku­sių Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) lė­šų pa­skirs­ty­mo. Iš vi­so Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja mums „at­rie­kė“ 1 792 500 eu­rų. Gau­tos lė­šos pa­skirs­ty­tos Plun­gės mies­tui ir de­šim­čiai kai­mo se­niū­ni­jų. Pi­ni­gai pa­si­tar­naus ge­ri­nant vi­sos mū­sų sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių tin­klo in­fra­struk­tū­rą, bus nau­do­ja­mi gat­vių prie­žiū­rai, re­konst­ruk­ci­jai ar tie­si­mui.

Vi­sos gau­tos su­mos lė­šos pa­skirs­to­mos to­kio­mis pro­por­ci­jo­mis: 60 pro­cen­tų (1,075 mln.) – ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­joms; 5 pro­cen­tai (89 tūkst. eu­rų) – sau­gaus eis­mo prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti; tiek pat – 5 pro­cen­tai – pa­gal po­rei­kį (sta­ty­bos tech­ni­nių pro­jek­tų ren­gi­mui ir pro­jek­tų eks­per­ti­zei, sta­ty­bos dar­bų ko­ky­bės kon­tro­lei, tech­ni­nei prie­žiū­rai, ke­liams in­ven­to­ri­zuo­ti, ava­ri­nėms si­tu­a­ci­joms lik­vi­duo­ti).
Li­ku­si su­ma (537 tūkst. eu­rų) skirs­to­ma į dvi da­lis – 50 proc. mies­to se­niū­ni­jai ir 50 proc. kai­miš­ko­sioms se­niū­ni­joms (po 268 tūkst. eu­rų). Kai­mo se­niū­ni­jos gau­na ne­vie­no­das su­mas, nes at­si­žvel­gia­ma į gy­ven­to­jų skai­čių ir ke­lių bei gat­vių il­gį.
Kal­bant apie gy­ven­to­jų skai­čių, nu­ro­do­ma, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­na 36 976 žmo­nės. Mies­te ir kai­muo­se – maž­daug per pu­sę (ati­tin­ka­mai 18 804 ir 18 172). Plun­gės se­niū­ni­jai pri­klau­so 69 km gat­vių, o kai­miš­ko­sioms se­niū­ni­joms – 1535 km.
„Tur­tin­giau­sia“ žmo­nių Nau­so­džio se­niū­ni­ja (4049 gy­ven­to­jai, 180 km ke­lių) ga­vo 45,7 tūkst. eu­rų; Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ja (1844 gy­ven­to­jai, 235 km) – 34,2 tūkst. eu­rų; Ša­tei­kių se­niū­ni­ja (2262 gy­ven­to­jai, 159 km) – 30,7 tūkst. eu­rų; Pla­te­lių se­niū­ni­ja (1889 gy­ven­to­jai, 185 km) – 30,2 tūkst. eu­rų; Bab­run­go se­niū­ni­ja (2352 gy­ven­to­jai, 145 km) – 30,1 tūkst. eu­rų; Žli­bi­nų se­niū­ni­ja (1379 gy­ven­to­jai, 188 km) – 26,7 tūkst. eu­rų; Paukš­ta­kių se­niū­ni­ja (1179 gy­ven­to­jai, 129 km) – 20 tūkst. eu­rų; Ku­lių se­niū­ni­ja (1099 gy­ven­to­jai, 123 km) – 18,9 tūkst. eu­rų; Al­sė­džių se­niū­ni­ja (1165 gy­ven­to­jai, 93,8 km) – 16,8 tūks. eu­rų; Stal­gė­nų se­niū­ni­ja (954 gy­ven­to­jai, 93,8 km) – 15,2 tūkst. eu­rų.
Prieš vyk­dant dar­bus, dar bus pa­reng­ta kiek­vie­nos se­niū­ni­jos dar­bų są­ma­ta pa­gal skir­tas lė­šas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai