Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus at­lei­di­mui iš pa­rei­gų pritarta, bet tik­ro­ji tie­sa li­ko ne­iš­sa­ky­ta

Ba­lan­džio 25 die­ną į po­sė­dį rin­ko­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Dar­bot­var­kė­je bu­vo dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt klau­si­mų, ta­čiau spren­di­mų pri­ėmi­mas, ga­li­ma sa­ky­ti, vy­ko kaip iš pyp­kės – nei dis­ku­si­jų, nei prieš­ta­ra­vi­mų, nei bal­sa­vi­mų. Iš­sky­rus vie­ną, ki­ti pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Tik dėl Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Le­o­no Moc­kū­no at­lei­di­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas iš­sa­kė ap­gai­les­ta­vi­mą, jog pri­ima­mas toks spren­di­mas.

Po­ky­čiai Ta­ry­bos su­dė­ty­je

Ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo prie­sai­kos, ku­rią da­vė gy­dy­to­ja Ire­na Tau­čie­nė. Anks­tes­nė­je Ta­ry­bos su­dė­ty­je bu­vu­si me­di­kė į šią Ta­ry­bą ne­be­pa­te­ko, ta­čiau Žyd­rū­nui Pu­raus­kiui ta­pus me­ro pa­ta­rė­ju, li­ko lais­va vie­ta, ku­rią vėl už­ėmė I. Tau­čie­nė. Ji taip pat bus Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to su­dė­ty­je.

Di­rek­to­rius at­leis­tas jo pa­ties pra­šy­mu, bet ko­kia tik­ro­ji prie­žas­tis?

Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Tu­mas Ta­ry­bai pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl L. Moc­kū­no at­lei­di­mo iš Al­sė­džių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Nu­ro­dė, jog bu­vo gau­tas pa­ties di­rek­to­riaus pra­šy­mas at­leis­ti jį ša­lių su­si­ta­ri­mu nuo ba­lan­džio 30 die­nos. Kaip il­ga­me­čiam va­do­vui (di­rek­to­ria­vo nuo 2000-ųjų me­tų) jam bus iš­mo­kė­ta pen­kių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka ir kom­pen­sa­ci­ja už 106 dar­bo die­nas ne­pa­nau­do­tų kas­me­ti­nių atos­to­gų. Lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gos pa­ve­da­mos jo pa­va­duo­to­jui Re­gi­man­tui Ka­va­liaus­kui.
Kas pa­ska­ti­no ženg­ti to­kį žings­nį, L. Moc­kū­no at­sa­ky­mo Ta­ry­bos na­riai taip ir ne­iš­gir­do – il­ga­me­tis, po mė­ne­sio 62-ąjį gim­ta­die­nį mi­nė­sian­tis di­rek­to­rius po­sė­dy­je da­ly­vau­ti at­si­sa­kė. Dar ba­lan­džio pra­džio­je mū­sų laik­raš­ty­je bu­vo ra­šy­ta, jog me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ko­men­ta­vo, kad vyks­ta pa­tik­ri­ni­mas dėl tam tik­rų di­rek­to­riaus veiks­mų. Di­rek­to­rius ne­nei­gė, jog mu­šei­ką mo­ki­nį bu­vo pa­sta­tęs į kam­pą, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės va­do­vo ne­ma­lo­nę svars­tė už­si­trau­kęs dėl ki­tų prie­žas­čių – dėl to, jog at­lei­do me­rui ar­ti­mą žmo­gų, ku­ris bu­vo ne­blai­vus, iš dar­bo. Veng­da­mas „bū­ti su­ės­tas“, kai iki pen­si­jos taip ne­daug li­ko, L. Moc­kū­nas sa­kė iš pos­to pa­si­trauk­sian­tis pats.
Ta­ry­bos na­riai ty­liai, ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­ti­no spren­di­mą dėl L. Moc­kū­no at­lei­di­mo.

Plun­gės SRC ga­vo lei­di­mą pirk­ti au­to­mo­bi­lį

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC) bu­vo pa­tei­kęs raš­tą dėl leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo. Pra­šė leis­ti iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų įsi­gy­ti iki 20 tūkst. eu­rų ver­tės nau­ją leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, tu­rin­tį ne dau­giau kaip 9 sė­di­mą­sias vie­tas, įskai­tant vai­ruo­to­jo vie­tą, įstai­gos veik­lai vyk­dy­ti bei vež­ti auk­lė­ti­nius į spor­to var­žy­bas. Ka­dan­gi biu­dže­ti­nės įstai­gos ga­li įsi­gy­ti bran­ges­nes trans­por­to prie­mo­nes tik su Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos lei­di­mu, toks spren­di­mas ir bu­vo pa­ruoš­tas. Ta­ry­bos na­riai tam pri­ta­rė.

Sa­vi­val­dy­bė ims 500 tūkst. eu­rų pa­sko­lą atos­to­gi­niams

Sa­vi­val­dy­bei rei­ka­lin­ga pu­sės mi­li­jo­no eu­rų trum­pa­lai­kė pa­sko­la, kad bū­tų ga­li­ma iš­mo­kė­ti atos­to­gi­nius pi­ni­gus ar dar­bo už­mo­kes­tį biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams, ku­rių at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi iš sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms skir­tų lė­šų. Apy­var­ti­nių lė­šų sty­gius su­si­da­rė dėl to, jog ne­gau­na­ma pla­nuo­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų, ku­rios ski­ria­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms vyk­dy­ti. Tai­gi Ta­ry­ba pri­ta­rė, kad bū­tų ima­ma 500 tūkst. eu­rų trum­pa­lai­kė pa­sko­la iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos.

Bal­sa­vi­mas dėl įga­lio­ji­mo at­sto­vau­ti Sa­vi­val­dy­bei

Vie­nin­te­lis bal­sa­vi­mas įvy­ko ap­ta­riant klau­si­mą, ką rei­kė­tų įga­lio­ti at­sto­vau­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ ei­li­nia­me vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me, ku­ris vyks 2019 m. ge­gu­žės 3 d. Pa­gal vie­ną spren­di­mą bu­vo pa­siū­ly­tas Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus, pa­gal ki­tą – lai­ki­nai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­jan­ti Dai­va Ma­žei­kie­nė. Dau­gu­mai nu­bal­sa­vus už pir­mą­jį va­rian­tą (iš 22 da­ly­va­vu­sių na­rių „už“ bal­sa­vo 14-ika), dėl ant­ro­jo siū­ly­mo ne­be­bal­suo­ta.

Va­sa­rą už dar­že­lį du mė­ne­sius pa­pil­do­mai teks mo­kė­ti po 30 eu­rų

Pa­tvir­tin­tas spren­di­mas dėl dar­že­lių dar­bo va­sa­ros me­tu. Ka­dan­gi daug tė­vų iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mus, kad iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos va­sa­rą dirb­tų, tai taip ir bus: vi­sus tris mė­ne­sius dirbs vi­si 6 mies­to lop­še­liai-dar­že­liai: „Sau­lu­tė“, „Nykš­tu­kas“, „Rū­te­lė“, „Pa­sa­ka“, „Rau­don­ke­pu­rai­tė“ ir „Vy­tu­rė­lis“. Kai­mų lop­še­liai-dar­že­liai va­sa­ros mė­ne­siais (nuo bir­že­lio pa­bai­gos iki rug­pjū­čio pa­bai­gos) atos­to­gaus. Pla­nuo­ja­ma, kad lie­pos–­rug­pjū­čio mė­ne­siais dirbs 33 gru­pės, dėl to pa­pil­do­mai iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to rei­kės 26,1 tūkst. eu­rų, o iš mo­ky­mo lė­šų – 30,3 tūkst. eu­rų. Kad ne­bū­tų di­de­lė naš­ta, teks pri­si­dė­ti tė­ve­liams: dar­že­lį lan­kan­čių vai­kų tė­vai mo­kės su­tar­ti­nį 30 eu­rų per mė­ne­sį mo­kes­tį ne­pri­klau­so­mai nuo lan­ko­mų die­nų skai­čiaus.

Bab­run­go pa­kran­tė prie vieš­bu­čio vi­suo­me­nei bus at­vi­ra

Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Jo­cys pa­pra­šė Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mo su­tar­čiai, ku­ri su­da­ro­ma tarp UAB „Al­da Sil­ver“, at­sto­vau­ja­mos di­rek­to­rės Ri­tos Ra­ma­naus­kie­nės, val­dan­čios že­mės skly­pą Da­riaus ir Gi­rė­no g. 10 (prie Bab­run­go upės kriok­lio, kur se­nas pa­sta­tas per­sta­to­mas į vieš­bu­tį) ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus. Ben­dro­vė sa­vo lė­šo­mis įsi­pa­rei­go­ja su­pro­jek­tuo­ti ir įreng­ti Bab­run­go upės slė­nio te­ri­to­ri­jo­je, gre­ta Bab­run­go už­tvan­kos kriok­lio, te­ra­są ir laip­tus su tu­rėk­lais. Bai­gu­si dar­bus, ben­dro­vė vi­sa tai ne­at­ly­gin­ti­nai per­duos į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ba­lan­są.
Ta­ry­bos na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis ste­bė­jo­si, kad ten pla­nuo­ja­ma iš­pjau­ti vi­sus me­džius šlai­te, pa­lie­kant tik vie­ną. Ka­žin, ar ne­pa­plaus van­duo šlai­to? T. Jo­cys pa­aiš­ki­no, jog šlai­tas bus tvir­ti­na­mas dirb­ti­nai: da­lis at­ra­mi­nės sie­nu­tės bus ak­me­ni­nė, da­lis – tin­kuo­ta. Į nuo­gąs­ta­vi­mus, jog vieš­bu­tis te­ri­to­ri­ją už­si­tvers, ar­chi­tek­tas at­sa­kė, jog vi­sa pa­gra­žin­ta in­fra­struk­tū­ra bus vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, vi­si sta­ti­niai – Sa­vi­val­dy­bės tur­tas, tad vi­suo­me­nė tik­rai ga­lės vaikš­čio­ti pa­kran­te ir džiaug­tis upės kriok­liu.
Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus dau­giau no­rė­jo su­ži­no­ti apie pa­tį vieš­bu­tį: ko­kio jis bus ti­po, kiek žvaigž­du­čių, kiek kam­ba­rių ir pa­na­šiai. T. Jo­cys ne­spė­jo nė žo­džio iš­tar­ti, mat me­ras at­sa­kė už jį: klau­si­mas esan­tis ne į te­mą. Tuo L. Skie­raus pa­smal­sa­vi­mas ir bai­gė­si.

Sė­dė­ti prie me­ro? Ne, ne, ne!

Dar­bot­var­kės klau­si­mams iš­se­kus, Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Kak­tys iš­sa­kė to­kį pra­šy­mą – jis no­rė­tų, kad vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė per po­sė­džius sė­dė­tų prie­šais Ta­ry­bos na­rius, ša­lia me­ro. Esą kaž­kaip no­ri­si akių kon­tak­to… O da­bar į vi­ce­me­rę tu­ri žiū­rė­ti pa­krei­pęs gal­vą! Ta­da iš­kart pa­si­gir­do ki­ke­nan­čių po­sė­džiau­to­jų, kad M. Kak­tys to kon­tak­to ga­lė­tų pa­gei­dau­ti jau pa­si­bai­gus Ta­ry­bos po­sė­džiui… Tuo tar­pu A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė net ke­lis kar­tus, pur­ty­da­ma gal­vą, to­kiai min­čiai pa­sa­kė: „Ne, ne ir ne! Ta ma­da bu­vo prie me­ro Al­bi­no Kli­mo. Aš ma­nau, kad da­bar­ti­nis me­ras yra la­bai sa­va­ran­kiš­kas, ir prie jo sė­dė­ti ne­rei­kia. Aš esu frak­ci­jos se­niū­nė ir no­riu sė­dė­ti su sa­vo frak­ci­ja“, – at­sa­kė vi­ce­me­rė. Tai­gi pa­na­šu, jog vi­ce­me­rė ir me­ras ša­lia ne­sė­dės.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: V. Tumas teigė, jog gimnazijos direktorius L. Mockūnas Tarybos posėdyje dalyvauti atsisakė.

Antano Jonaičio nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai