Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Gal­vos trau­mą pa­ty­ru­si „Kar­če­mos“ vi­rė­ja mi­rė uos­ta­mies­čio li­go­ni­nė­je

Skau­dus įvy­kis nu­ti­ko po­pu­lia­rio­je ka­vi­nė­je – už­ei­go­je „Kar­če­ma“, esan­čio­je ne­to­li Ku­lių, Kum­žai­čių kai­me: nak­tį iš ba­lan­džio 24-osios į 25-ąją nuo laip­tų nu­kri­to ir sun­kią gal­vos trau­mą pa­ty­rė pus­am­žė dar­buo­to­ja. Me­di­kams jos gy­vy­bės iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko – mo­te­ris po ke­lių die­nų mi­rė.

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, sek­ma­die­nį, t. y. ba­lan­džio 28 die­ną, gau­tas pra­ne­ši­mas iš Klai­pė­dos li­go­ni­nės, jog 16.25 va­lan­dą Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je mi­rė 1970 m. gi­mu­si mo­te­ris, ku­ri bu­vo at­vež­ta iš Kum­žai­čių ket­vir­ta­die­nį, t. y. ba­lan­džio 25-ąją. Nu­ro­do­ma, jog mo­te­ris į gy­dy­mo įstai­gą pa­te­ko dėl gal­vos trau­mos ir krau­jo iš­si­lie­ji­mo į sme­ge­nis.
Dėl šio įvy­kio kal­bin­ta ka­vi­nės sa­vi­nin­kė, UAB „Ku­lių prū­das“ va­do­vė Va­le­ri­ja Al­čaus­kie­nė apie ne­lai­mę kal­bė­ti at­si­sa­kė. „Tu­ri­te in­for­ma­ci­jos iš po­li­ci­jos, tai ir ra­šy­ki­te. Ko­dėl aš tu­riu kaž­ką ko­men­tuo­ti?“ – iš­gir­du­si klau­si­mus, pik­ti­no­si „Kar­če­mos“ sa­vi­nin­kė. Pa­pra­šius pa­tiks­lin­ti, ar ne­lai­mė iš­ti­ko pa­da­vė­ją, ar vi­rė­ją, pa­šne­ko­vė at­kir­to: „O koks jums skir­tu­mas!?“
Kiek pa­vy­ko su­ži­no­ti iš ki­tų šal­ti­nių, tai Ma­žei­kių ra­jo­no Se­dos mies­te­lio gy­ven­to­ja, dir­bu­si „Kar­če­mo­je“ vi­rė­ja. Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si ap­lin­ky­bes, pra­dė­tas ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.
Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius Le­o­ni­das Ra­ma­naus­kas sa­kė, jog ins­pek­ci­ja šio at­ve­jo ne­tirs, nes įvy­kis su dar­bu ne­su­si­jęs. Tai bu­vo ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas po dar­bo.
Ins­pek­to­rius bu­vo nu­vy­kęs į vie­tą, ap­klau­sė du dar­buo­to­jus ir di­rek­to­rę.
Pa­aiš­kė­jo, jog ne­lai­mė įvy­ko ne ka­vi­nės „Kar­če­ma“ pa­tal­po­je, o ša­lia esan­čio­je pir­te­lė­je, kur yra mie­ga­mie­ji kam­ba­riai. Vie­na­me jų nak­vo­jo mi­nė­ta dar­buo­to­ja.
Maž­daug vi­dur­nak­tį ji iš an­tro aukš­to laip­tais li­po že­myn. Ma­no­ma, jog mo­te­ris ėjo į tu­a­le­tą, ku­ris yra pir­ma­me aukš­te. Ar ji sly­do, ar blo­gai pa­si­ju­to – ne­ži­nia, to nie­kas ne­ma­tė. Ko­le­gos ją ra­do jau nu­kri­tu­sią nuo laip­tų, be sąmonės.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Kavinėje „Karčema“ virėja dirbusi pusamžė moteris nukrito nuo laiptų.

Komentarai
Kiti straipsniai