Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Ap­ta­rė VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ pra­ėju­sių me­tų veik­lą

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta, kad Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Jur­čie­nė at­sto­vau­tų sa­vi­val­dy­bei ba­lan­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me. Nu­tar­ta, kad jo me­tu tei­gia­mai bus bal­suo­ja­ma už 2018 m. įstai­gos veik­los ata­skai­tą, pri­tar­ta įstai­gos fi­nan­si­nei at­si­skai­to­my­bei, o dėl įstai­gos di­rek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čio bal­suo­ta sa­vo nuo­žiū­ra.

Įstai­gos di­rek­to­rius Ri­čar­das Ast­raus­kas trum­pai pri­sta­tė ata­skai­ti­nių me­tų veik­lą. Pra­ėju­siais me­tais įmo­nė­je dir­bo 5 dar­buo­to­jai, 2 – pri­im­ti ir 2 – at­leis­ti. Per me­tus žir­gy­nas or­ga­ni­za­vo 2 na­cio­na­li­nes var­žy­bas – kon­kū­ro, iš­tver­mės ir 1 vie­ti­nes kon­kū­ro var­žy­bas. Rie­ta­vo rai­te­liai da­ly­va­vo 17-oje var­žy­bų, iš ku­rių 9-io­se ta­po pri­zi­nin­kais. Sep­tin­tus me­tus iš ei­lės kar­tu su dai­li­nin­kais or­ga­ni­zuo­tas ple­ne­ras, su­reng­tos 4 vai­kų va­sa­ros sto­vyk­los, ku­rio­se da­ly­va­vo 58 vai­kai. Su UAB „Eko­a­ka­de­mi­ja“ or­ga­ni­zuo­tos lau­ko die­nos ūki­nin­kams iš eko­lo­gi­nių ūkių. VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ ata­skai­ti­nių me­tų iš­lai­dos – 54 773 Eur, pa­ja­mos – 44 683 Eur. Dėl saus­rin­gų me­tų pro­duk­ci­ja iš že­mės ūkio bu­vo ma­žes­nė. Gau­ta 3 t žir­nių, 12 t eko­lo­gi­nių avi­žų, 2 t obuo­lių, 400 kg sva­rai­nių, 35 t šie­no, 5 t šiau­dų, 25 t šie­nai­nio, 500 kg sly­vų. „Ma­to­mas 10 tūkst. mi­nu­sas. Taip at­si­ti­ko, nes dau­giau nei 12 tūkst. tie­sio­gi­nių iš­mo­kų iš­mo­kė­ta 2017-ųjų me­tų pa­bai­go­je, to­dėl į ata­skai­ti­nius me­tus ši su­ma ne­pa­te­ko. Ne­pa­vy­ko par­duo­ti obuo­lių dėl per­tek­liaus rin­ko­je ir la­bai ma­žų įkai­nių. Da­lį obuo­lių lab­da­rin­gai iš­da­li­jo­me“, – aiš­ki­no R. Ast­raus­kas.
Žir­gy­ne gy­ve­no 12 žir­gų, 2 bu­vo par­duo­ti ir 2 kri­to, vie­nas sau­sio mė­ne­sį su­sir­go, ki­tą va­sa­rą nu­tren­kė žai­bas. Ko­mi­te­to na­riams pa­si­do­mė­jus, ar ne­rei­kė­tų žir­gus draus­ti, at­sa­ky­ta, kad fi­nan­siš­kai tai ne­ap­si­mo­ka, ka­dan­gi žir­gy­nas ne­tu­ri itin di­de­lės ver­tės spor­ti­nių žir­gų.
Žir­gy­ne bu­vo lai­ko­mos 55 avys, 16 iš jų ata­skai­ti­niais me­tais par­duo­tos.
Šiais me­tais taip pat pla­nuo­ja­ma reng­ti vai­kų sto­vyk­las, jų bus net 5, or­ga­ni­zuo­ti lau­ko die­nas ūki­nin­kams, dvi žir­gų kon­kū­ro var­žy­bas ir vie­ną Lie­tu­vos iš­tver­mės jo­ji­mo čem­pio­na­tą. Įstai­ga tu­ri pa­tei­ku­si pa­raiš­ką dėl spor­to ma­nie­žo sta­ty­mo, šiuo me­tu lau­kia re­zul­ta­tų. Pla­nuo­ja­ma teik­ti pa­raiš­kas fi­nan­sa­vi­mui gau­ti ir ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai bei že­mės ūkio val­dų mo­der­ni­za­vi­mui.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Apie Rietavo žirgyno veiklą komiteto nariams pasakojo R. Astrauskas.

Komentarai
Kiti straipsniai